Zakup wzorców chemicznych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów

» Opis zapytania

Opis zamówienia: WZORZEC LEPKOŚCI S600 9727-C50 - 1,00 sztuka
WZORZEC AZOTU AZOTYNOWY 1000ML/ML - 2,00 sztuka
WZORZEC BARWY 10 JED HAZENA - 1,00 litr
WZORZEC BARWY 25 JED HAZENA - 1,00 litr
WZORZEC BARWY 40 JED.HAZENA - 1,00 litr
WZORZEC CHZT 100MG/L - 1,00 litr
WZORZEC CHZT 5,0 MG/L - 1,00 litr
WZORZEC CHZT 50MG/L - 1,00 litr
WZORZEC LEPKOŚCI N35 40ST.32MM2/S 500ML - 1,00 sztuka
WZORZEC LEPKOŚCI S20 9727-C35 - 1,00 sztuka
WZORZEC LEPKOŚCI S200 40ST.150MM2/S - 1,00 sztuka
WZORZEC TEMP.ZAPŁ.ASTM-P-132-02 - 2,00 sztuka
WZORZEC TEMP.ZAPŁ.ASTM-P-132-04 - 2,00 sztuka
FOSFORANY 100MG/ML - 0,10 litr
WZORZEC KONDUKT.MAT.ODNIESIENIA CSKC5 - 4,00 sztuka
WZORZEC KONDUKT.MAT.ODNIESIENIA CSKC500 - 8,00 sztuka
WZORZEC WODA JEZIORNA - 2,00 sztuka
ZEST.SUBST.STAŁYCH WC-SOL - 1,00 sztuka
WZORZEC OWO 1000 MG/ML TUSNOVICS> - 1,00 sztuka
WZORZEC PRZEWODN.REAGECON CSKCL 1413MSC - 4,00 sztuka
WZORZEC LEPKOŚCI N350 9727-C47 CANNON - 1,00 sztuka
WZORZEC D/LICZNIKA CZĄSTEK SBSS - 3,00 sztuka
WZORZEC OLEJOWY XRF ASTM-P-0103-05 - 100,00 mililitr
WZORZEC OLEJOWY XRF ASTM-P-0103-08 - 100,00 mililitr
WZORZEC OLEJOWY XRF ASTM-P-0103-03> - 100,00 mililitr
WZORCE D/OZN.H₂O MET.K.F.STĘŻ. 100µg/g - 2,00 opakowania
WZORZEC BARWY 5 JED HAZENA - 1,00 litr
WZORCE D/OZN.H₂O MET.K.F.STĘŻ. 1000 µg/g - 2,00 opakowania
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ zamówienia: Dostawy
Okres związania ofertą: przez okres60 dni
przez okres: 60 dni
Składanie ofert częściowych: Nie
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki udziału w postępowaniu: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ.

Wymagania:
Zakup chemii laboratoryjnej dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów:
Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - 100,00%
Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. - 100,00%
Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. - 100,00%
Informacje o wadium: Wadium można wnieść:

Kwota wadium:
- Zakup chemii laboratoryjnej dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów - brak [PLN]
Kryteria oceny ofert: Zakup chemii laboratoryjnej dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów:
Cena - 100,00%
Miejsce realizacji zamówienia: Magazyn Zamawiającego
Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie w okresie od dnia 28.04.2017 r do dnia 30.10.2017 r.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcji: Tak
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami:
Imię i nazwisko: Robert Barański
Telefon kontaktowy: 44/ 737 73 21

Pliki do pobrania:


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.03.2017 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się