Ostrzenie pił tarczowych

» Opis zapytania

Ostrzenie pił tarczowych Geismar SC800 do cięcia szyn kolejowych wymiana płytek zębowych
Opis.
1.Ostrzenie tarcz z zębem "Brunszwickim" do cięcia szyn kolejowych do piły Geismar SC800,
- ilość tarcz -12 szt.
2.Wymiana płytek z węglików spiekanych tarcz do cięcia szyn kolejowych,
- ilość zębów z płytkami z węglików spiekanych do wymiany - 78 szt.,
3.Płytki z węglików spiekanych przeznaczone do wymiany dostarcza Wykonawca;
4.Lokalizacja: Sekcji Zgrzewania Szyn w Bydgoszczy ul. Ludwikowo 2;
5.Odbiór pił do ostrzenia z Sekcji Zgrzewania Szyn w Bydgoszczy i dostawa po ostrzeniu, własnym transportem Wykonawcy;
6.Wykonanie usługi ostrzenia tarcz pił zrealizowane zostanie przez Wykonawcę w terminie 20 dni roboczych od daty przekazania pił do ostrzenia (lub wg potrzeb zamawiającego);
7.Po wykonaniu usługi wymagany jest protokół przyjęcia.

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z §12 Regulaminu, Wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego),
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego),
3) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
4) pełnomocnictwo dla osób składających w imieniu Wykonawcy oświadczenia woli lub innego oświadczenia, jeżeli umocowanie tych osób do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych w punkcie 3.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.03.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Serwis sprzętu i wyposażenia
  • Serwis sprzętu

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się