Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego, materiałów opatrunkowych, rękawic i plastrów dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego, materiałów opatrunkowych, rękawic i plastrów dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu wg zapotrzebowania określonego w SIWZ.

Wymagania dla każdego pakietu (części)

a) Dostawy produktów będą odbywać się sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy, wg potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego drogą elektroniczną, jednak nie częściej niż 2x w miesiącu chyba, że zajdzie pilna potrzeba (zakłada się pilną potrzebę nie częściej niż 2 razy w miesiącu)
b) Koszty dostawy produktów oraz rozładunku i wniesienia we wskazane przez Zamawiającego miejsce pokrywa Wykonawca.
c) Termin realizacji dostawy jednorazowej wynosi maksymalne do 72 h (dni robocze) od zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. W nagłych przypadkach produkt leczniczy należy dostarczyć w dniu złożenia zamówienia.
d) Przedmiot zamówienia będzie pochodził z bieżącej produkcji w nieuszkodzonych opakowaniach, będzie dopuszczany do obrotu gospodarczego na terenie RP oraz będzie posiadał co najmniej roczny termin przydatności licząc od dnia dostarczenia produktu do siedziby Zamawiającego;
e) Przed zawarciem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania na terenie Polski wszystkich produktów leczniczych objętych umową.
f) Miejsce dostawy:
- Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej ul. Mogileńska 42 w Poznaniu (2x w m-cu)
- Filia Zakładu ul. Cysterek 5 w Owińskach (1x w m-cu).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.03.2017 | 09:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa
  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się