Dostawa soli tabletkowanej do zmiękczania wody dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Kielce

» Opis zapytania

Opis zamówienia: Dostawa 240,0 Mg soli tabletkowanej do zmiękczania wody dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Kielce.
1. Tabletka soli warzonej, suchej o zawartości NaCl min 99%, barwy białej, bez zapachu o słonym smaku, bez oznak szlamowania podczas rozpuszczania w wodzie, rozpuszczająca się równomiernie, bez rozpadu na pojedyncze kryształy.
2. Łączna ilość - 240,00 Mg.
3. Sukcesywne dostawy samochodowe w transzach do 24 Mg.
4. Opakowanie – worki foliowe o pojemności do 25 kg.
5. Przedmiot Umowy musi odpowiadać wymaganiom określonym w Ofercie, oraz będzie wyprodukowany w roku jego dostawy.
6. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ zamówienia: Dostawy
Okres związania ofertą: przez okres60 dni
przez okres: 60 dni
Składanie ofert częściowych: Nie
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki udziału w postępowaniu: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ.
Wymagania:
Dostawa soli tabletkowej do zmiękczania wody dla PGE GiEK S.A. Elektrociepłownia Oddział Kielce.:
Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. - 100,00%
Znajdowanie sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - 100,00%
Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. - 100,00%
Nie podleganie wykluczeniu z postępowania - 100,00%
Informacje o wadium: Wadium można wnieść:
- pieniądzu na rachunek nr 26 1240 1372 1111 0010 1653 0327
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
- gwarancjach bankowych
- gwarancjach ubezpieczeniowych

Kwota wadium:
- Dostawa soli tabletkowej do zmiękczania wody dla PGE GiEK S.A. Elektrociepłownia Oddział Kielce. - 2 000,00 [PLN]
Kryteria oceny ofert: Dostawa soli tabletkowej do zmiękczania wody dla PGE GiEK S.A. Elektrociepłownia Oddział Kielce.:
Cena - 100,00%
Miejsce realizacji zamówienia: Oddział Elektrociepłownia Kielce
Termin wykonania zamówienia: Od daty zawarcia umowy do 31.03.2019 r.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcji: Tak
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami:
Imię i nazwisko: Zofia Jaworek
Telefon kontaktowy: 41 368 40 41 w. 2019

Pliki do pobrania:

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.03.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się