Organizacja i obsługa konferencji naukowej „Miasta XXI wieku – Koncepcje oraz idee rozwoju i planowania miast. Wyzwania – projekty – możliwości”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: Organizacja i obsługa konferencji naukowej „Miasta XXI wieku – Koncepcje oraz idee rozwoju i planowania miast. Wyzwania – projekty – możliwości”.

2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1A do SIWZ.
3. Opis przedmiotu zamówienia – wymagania dodatkowe – w przypadku wykonywania przedmiotu zamówienia przez pracowników Wykonawcy
Na podstawie art. 29. ust. 3a. ustawy Zamawiający żąda zatrudnienia (przez Wykonawcę lub Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę: co najmniej czterech [ 4 ] osób, w tym co najmniej jednego/jednej [ 1 ] menadżera/menadżerki, co najmniej jednego/jednej [ 1 ] specjalisty/specjalistki ds. organizacji imprez, co najmniej jednego/jednej [ 1 ] kucharza/kucharki, co najmniej jednego/jednej [ 1 ] recepcjonisty/recepcjonistki, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia przez cały okres jego trwania.
Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy zatrudnieni na warunkach, o których mowa
w pkt. 3.5.1. SIWZ, będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy
o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.).
Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż trzy [ 3 ] dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu oświadczenia Pracowników świadczących usługę (zatrudnionych na zasadach o których mowa w pkt. 3.5. SIWZ), iż są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę oraz wydruk RMUA z ZUS-u. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od tych pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
Zakres czynności bezpośrednio związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, przez cały okres jego trwania, który będzie wykonywany przez osoby zatrudnione na warunkach określonych w pkt. 3.6. SIWZ został wskazany w Wykazie osób wykonujących czynności – załącznik nr 5 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.03.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne
  • Usługi hotelarskie

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się