Dostawa gorących posiłków do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach do Dziennego Domu Senior Wigor w Łapach

» Opis zapytania

Dostawa gorących posiłków dla domowników Dziennego Domu Senior – WIGOR w Łapach.

Wszystkie posiłki muszą być zapakowane w jednorazowe termo izolowane opakowania.
Wykonawca wraz z posiłkiem dostarczy jednorazowe sztućce, pojemnik na odpady pokonsumpcyjne oraz zapewni ich odbiór tego samego dnia niezwłocznie po zakończonym obiedzie na własny koszt. Minimalny koszt użytych produktów do przygotowania jednej porcji posiłku powinien wynosić 3 zł.

Harmonogram dostaw:
W dniach: poniedziałek, środa, piątek dostarczać należy II danie.
W dniach: wtorek i czwartek dostarczyć należy I danie.
Gorący posiłek winien składać się z:
I dania (zupa) 500g. gramatura nie mniej niż 500 ml i kaloryczność nie mniej niż 400 kcal,
II dania 500 g. gramatura nie mniej niż 500 gram i kaloryczność nie mniej niż 700 kcal w tym: ziemniaki, kasza, ryż, makaron - nie więcej niż 200 g, mięso-ryba nie mniej niż 200g, surówka nie mniej niż 150g -180 g
Zamawiający planuje:
- dziennie należy dostarczyć 30 obiady,
- w roku 2017 (od marca do 29 grudnia) należy dostarczyć około 6270 szt. obiadów, tj. 30 obiadów x 209 dni.
W przypadku, gdy łączna dostawa obiadów będzie mniejsza niż planowane 6270 szt. przez zamawiającego, wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe z tego tytułu) Odchylenie od wskazanej ilości posiłków, w trakcie trwania umowy może wahać się na poziomie +/- 20% ilości sztuk całego zamówienia. Zastrzega się możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości dostarczanych obiadów danego dnia według frekwencji podopiecznych.
Ewentualne zmiany ilości zamawianych obiadów upoważniony pracownik Zamawiającego zgłaszać będzie Wykonawcy najpóźniej do godziny 900 danego dnia.
Dostawa obiadów będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godz.: 1100–1130 z wyłączeniem dni wolnych, świąt.

Obiad musi spełniać następujące warunki ilościowe/rodzajowe:
Zamawiający zastrzega, że posiłki muszą spełniać następujące warunki jakościowe:
- posiłek nie może być przygotowany z produktów przetworzonych,
-jadłospis powinien być urozmaicony; rodzaj potrawy nie może powtarzać się w tym samym jadłospisie,
-w tygodniu powinien być dostarczany, co najmniej 2 razy obiad z drugim daniem mięsnym (z przewagą drobiowego) lub rybnym wraz z surówką i raz na dwa tygodnie danie mączne ( w tym pierogi, naleśniki).
- potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowywane z surowców wysokiej, jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji dodatkowych – konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych,
- w jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, okazjonalnie smażone,
- do przygotowania posiłku zalecane jest: stosowanie tłuszczów roślinnych (ograniczone stosowanie tłuszczów zwierzęcych), stosowanie dużej ilości warzyw i owoców, w tym także nasion roślin strączkowych, różnego rodzaju kasz, umiarkowane stosowanie jaj, cukru i soli,
- zupy powinny być sporządzone na wywarze warzywno - mięsnym.
- ważna jest estetyka potraw i posiłków.
Wykonawca będzie przygotowywał i dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarno-epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie.
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej, jakości i bezpieczeństwem zgodnie z normami HACCP.
Obowiązkiem Wykonawcy jest przechowywanie próbek pokarmowych ze wszystkich przygotowanych i dostarczonych posiłków, każdego dnia przez okres 72 godzin z oznaczeniem daty, godziny, zawartości próbki pokarmowej z podpisem osoby odpowiedzialnej za pobieranie tych próbek.
Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli w zakresie przestrzegania przez Wykonawcę przepisów dotyczących technologii produkcji i jakości wykonywanych usług.
Transport posiłków powinien odbywać się w pojemnikach zapewniających właściwą ochronę i temperaturę oraz jakość przewożonych potraw środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności.
Dostarczenie posiłków z miejsca produkcji do pomieszczeń dystrybucji w budynku MOPS w Łapach przy ul. Leśnikowskiej 54 realizowane będzie przez Wykonawcę na jego koszt.
Zamawiający przyjmuje na siebie wszelkie sprawy organizacyjne związane z bezpośrednim wydawaniem posiłków dla domowników Dziennego Domu SENIOR Wigor w Łapach.

Wykonawca dostosuje posiłki do wymagań domowników w przypadku występowania wykluczeń lub nietolerancji pokarmowych (zapotrzebowanie na niestandardowe posiłki będzie zgłaszane razem z harmonogramem dostarczanym przez Zamawiającego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc realizacji usługi).

4.1 Jadłospis
Wykonawca/ wykonawcy będzie dostarczał do Zamawiającego jadłospis na nadchodzące dwa tygodnie najpóźniej ostatniego dnia tygodnia poprzedzającego przyszłe dwa tygodnie (tzw. jadłospis dekadowy). Jadłospis musi zawierać wykaz rodzajowy posiłków ich gramaturę oraz kaloryczność potwierdzona przez dietetyka.

4.2 Płatność
Płatność za dostarczone posiłki będzie następowała w cyklach miesięcznych, będzie następowała przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze tożsamy z numerem wykazanym w umowie przez Wykonawcę.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.03.2017 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi cateringowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się