Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania
i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów do siedziby Zamawiającego oraz odbiór i nadawanie przesyłek kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie 36 miesięcy od dnia 15.03.2017 roku lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację przedmiotu Umowy, w zależności od tego które z ww. zdarzeń nastąpi wcześniej, z zastrzeżeniem, że obowiązek kontroli stanu wykorzystania tej kwoty należy do Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszego rozpoczęcia realizacji umowy niż w terminie wskazanym w ust. 1, po uprzednim pisemnym poinformowaniu o tym Wykonawcy z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych.
3. Określone w formularzu cenowym (Załącznik nr 7 do SIWZ) rodzaje i liczba przesyłek w ramach świadczonych usług są szacunkowe i mogą ulec zmianie w toku realizacji zamówienia w zależności od potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż wartość zamówienia brutto może ulec zmniejszeniu. Na niniejsze Wykonawca wyraża zgodę, oświadczając tym samym, że nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian rodzajowych i liczbowych w trakcie realizacji niniejszej Umowy. Zamawiający nie gwarantuje w żaden sposób, że środki finansowe wynikające z szacunkowych liczby i rodzaju przesyłek zostaną w pełni skonsumowane w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego z tego tytułu.
4. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym musi obejmować całe terytorium RP, a w obrocie zagranicznym musi obejmować cały świat zgodnie z przepisami międzynarodowymi.
5. Przesyłki pocztowe nadane przez Zamawiającego będą oznaczone nadrukiem/pieczęcią oznaczającą potwierdzenie wniesienia opłaty wg wzoru wskazanego przez Wykonawcę.
6. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ wraz z opisem rodzaju i ilości przesyłek przewidzianych do realizacji w okresie trwania umowy, znajdującym się w Formularzy cenowym – Załącznik nr 7 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.03.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa
  • Kamień
  • Usługi kurierskie i pocztowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się