"Dostawa materiałów wyposażenia pomieszczeń biurowych, artykułów łazienkowych oraz mebli ogrodowych dla Jednostki Wojskowej Nr 6021”

» Opis zapytania

Dostawa materiałów wyposażenia pomieszczeń biurowych, artykułów łazienkowych oraz mebli ogrodowych dla Jednostki Wojskowej Nr 6021
z podziałem na części:
część I – wyposażenie pomieszczeń biurowych;
część II – artykuły łazienkowe;
część III – meble ogrodowe;
część IV – wiaty.
Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać określonym przez ZAMAWIAJĄCEGO parametrom technicznym, funkcjonalnym i jakościowym wskazanym w opisie, stanowiącym załącznik Nr 1.1 do 1.4. treści SIWZ.
ZAMAWIAJĄCY dopuszcza składanie ofert częściowych, z których każda będzie oceniana przez ZAMAWIAJĄCEGO oddzielnie, według zasad opisanych w SIWZ. Zamówienie podzielone zostało na części, zgodnie z opisem zawartym w załączniku Nr 1 oraz 1.1.– 1.4. do SIWZ. Każdy z WYKONAWCÓW może złożyć ofertę na dowolnie wybraną część/części. Poszczególne części przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z wymaganą liczbą asortymentu i w ilościach określonych w SIWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załącznikach Nr 1.1. – 1.4.
Przedmiot zamówienia powinien być wyrobem nowym, nieużywanym, kompletnym oraz wolnym od wad technicznych i prawnych, zapakowany w oryginalne opakowania posiadające zabezpieczenia pozwalające na prawidłowe przechowywanie i bezpieczny transport, z podaną nazwą producenta
i wskazaniem terminu upływu gwarancji.
Przedmiot zamówienia z pozycji 16 załącznika nr 1 (kłódka) musi posiadać aktualny certyfikat.
Wymagana gwarancja: zgodnie z gwarancją producenta.
WYKONAWCA dostarczy przedmiot zamówienia na swój koszt i ryzyko.
Adres i miejsce dostawy:
1) 00-909 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13;
2) 00-904 Warszawa, ul 29 Listopada 1;
3) 01-783 Warszawa, ul. Dymińska 13.
ZAMAWIAJĄCY dopuszcza rozwiązania równoważne normom, aprobatom, specyfikacjom technicznym i systemom odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy Pzp. WYKONAWCA powołujący się na te rozwiązania jest zobowiązany wykazać, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez ZAMAWIAJĄCEGO.
Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech jakościowych oraz standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków towarowych. Podane przez ZAMAWIAJĄCEGO nazwy (znaki towarowe) zamawianego asortymentu mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu zamawianego asortymentu, przy czym ZAMAWIAJĄCY dopuszcza składanie ofert równoważnych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.03.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się