Sprzedaż wg. potrzeb zamawiającego masy mineralno - bitumicznej grysowo żwirowej „na gorąco” w sezonie 2017

» Opis zapytania

Sprzedaż masy mineralno – bitumicznej grysowo – żwirowej „na gorąco” z przeznaczeniem do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych ilości - wg potrzeb zamawiającego.
Oferowana masa mineralno-bitumiczna powinna spełniać warunki techniczne przewidziane dla dróg o natężeniu ruchu KR-1 do KR-2, w przypadku udowodnionych niezgodności dostarczonego produktu koszty badań obciążają dostawcę (wytwórcę) a wartość zakwestionowanej dostawy zostanie obniżona o połowę.

• zamówienie obejmuje sprzedaż masy mineralno bitumicznej „na gorąco”, z wytwórni oferenta,
• ilość kupowanej masy – w trakcie całego sezonu partiami, których ilość i termin będzie zależeć od możliwości finansowych i realnych potrzeb zamawiającego; szacunkowa ilość zamówienia w ciągu całego sezonu to 400 ton;
• odbiór masy na terenie Powiatu Przeworskiego– na koszt zamawiającego


3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.

4. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust.3a – obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy

1) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a
Pzp :
a) najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną Listę Pracowników przeznaczonych do realizacji zamówienia ze wskazaniem podstawy dysponowania tymi osobami, która stanowić będzie załącznik do umowy.
b) dostawy objęte przedmiotem umowy będą świadczone przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy - zwane Pracownikami wymienione w załączniku do Umowy pn. „Wykaz Pracowników”.
c) Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy wykonujący przedmiot umowy wskazani w Wykazie Pracowników będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.).
d) każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu dokumenty potwierdzające, że Przedmiot Umowy jest wykonywany przez osoby będące pracownikami. Dokumentami, o których mowa w zdaniu pierwszym mogą być kopie umów o pracę. W celu wypełnienia obowiązku, o którym mowa w punkcie c). Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
e) nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi dostaw zgodnie z pkt. d) będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących dostawy na podstawie umowy o pracę.
2) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań :
a) W celu kontroli przestrzegania postanowień umowy przez Wykonawcę przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji tożsamości Personelu Wykonawcy uczestniczącego w realizacji przedmiotu umowy.
b) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, przy pomocy, których Wykonawca świadczyć będzie przedmiot umowy, na inne posiadające co najmniej taką samą wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje opisane w siwz z zachowaniem wymogów dotyczących zatrudniania na podstawie umowy o pracę. O planowanej zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac.
c) Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej liczby wymaganych Pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę wskazanej przez Zamawiającego w ppkt.1

d) Wykonawca, najpóźniej w dniu zawarcia Umowy oraz w trakcie jej realizacji na każde wezwanie Zamawiającego zobowiązuje się przedstawić bieżące dokumenty potwierdzające, że Przedmiot Umowy jest wykonywany przez osoby będące pracownikami.
3) rodzaje czynności niezbędne do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia :
-dostawa emulsji asfaltowej

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.03.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się