Środek chwastobójczy

» Opis zapytania

Opis zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa w roku 2017 preparatów chwastobójczych do odchwaszczania torów kolejowych dla Sekcji Eksploatacji podległych Zakładowi Linii Kolejowych w Rzeszowie zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia.
Formuła realizacji: Przetarg nieograniczony
Postępowanie prowadzone na podstawie: Regulamin udzielania zamówień przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na dostawy, usługi oraz roboty budowlane do których nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Okres związania ofertą: przez okres30 dni
przez okres: 30 dni
Składanie ofert częściowych: Nie
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu zakupowym jest wykazanie przez Wykonawcę, że:
1) posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, oraz
4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie § 29 Regulaminu.
2. Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca spełnia warunek/warunki, określone w ust. 1, w tym:
1) określony/e w ust. 1 pkt 1) powyżej, jeżeli Wykonawca wykaże, że: jest uprawniony do obrotu środkami ochrony roślin,
2) określony/e w ust. 1 pkt 4) powyżej, jeżeli Wykonawca wykaże, że nie podlega wykluczeniu z postępowania zakupowego.

Ocena spełniania wskazanych wyżej warunków udziału w postępowaniu zakupowym będzie dokonana w oparciu o wymagane oświadczenia i dokumenty, wymienione w ust. 3 poniżej metodą spełnia (1) – nie spełnia (0).
Wykaz wymaganych dokumentów: Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zakupowym, zgodnie z §12 Regulaminu, Wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zakupowym (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Formularza Oferty),
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Formularza Oferty),
3) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru albo informacji z Centralnej Ewidencjii Informacji o Działalności Gospodarczej, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
4) pełnomocnictwo dla osób składających w imieniu Wykonawcy oświadczenia woli lub innego oświadczenia, jeżeli umocowanie tych osób do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych w ust. 3 pkt 3 powyżej),
5) na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w ust. 2 pkt 1) dodatkowo:
a) W celu potwierdzenia, że wykonawca jest uprawniony do obrotu środkami ochrony roślin wraz z ofertą należy złożyć potwierdzenia wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonuiących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków prowadzonego przez Wojewódzkiego lnspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
6) na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w ust. 2 pkt 2) dodatkowo:
a) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; Wykonawca w przypadku uzyskania przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu zobowiązany jest złożyć poświadczoną kopię odpowiedniego zaświadczenia,
b) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; Wykonawca w przypadku uzyskania przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu zobowiązany jest złożyć poświadczoną kopię odpowiedniego zaświadczenia,
7) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego w Sekcja II ust. 2 Warunków Zamówienia Wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
a) aktualne świadectwo kwalifikacji systemów i wyrobów do stosowania na torach kolejowych (termin ważności ŚWIADECTWA nie może być krótszy niż do 15.09.2017 r., to jest do zakończenia okresu oprysków) lub aktualny certyfikat zgodności z Dokumentem Normatywnym nr 14/98/N03 Herbicydy wydanym przez Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa /Instytut Kolejnictwa/.
b) zezwolenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na obrót i stosowanie proponowanego środka.
c) etykietę - instrukcję stosowania z zapisem stanowiącym, że dany preparat jest dopuszczony do stosowania w torach kolejowych,
d) kartę charakterystyki środka, wydaną zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.
Informacje o wadium: Wadium można wnieść w:

Kwota wadium:
- Środek chwastobójczy - brak [PLN]
Kryteria oceny ofert: Środek chwastobójczy:
Cena - 100,00%
Miejsce otwarcia ofert/wniosków: Otwarcie ofert nie jest jawne. Z treścią złożonych ofert oraz protokołem otwarcia ofert Wykonawcy mogą zapoznać się od momentu przekazania przez Zamawiającego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania zakupowego. Zamawiający po złożeniu ofert może przeprowadzić dodatkowo negocjacje handlowe.
Miejsce realizacji zamówienia: Zgodnie z harmonogramem dostaw.
Termin wykonania zamówienia: Od podpisania Umowy do dnia 14.04.2017 r.
Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej: Tak
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Publikacja:
Miejsce wystawienia ogłoszenia: Rzeszów
Data wystawienia ogłoszenia: 2017-02-28

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.03.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się