Dostawa sprzętu AGD dla Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu w roku 2017

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu AGD dla Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu w roku 2017 ujętego w wykazie stanowiącym załącznik do specyfikacji.
Dostarczany sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych, pochodzić z bieżącej produkcji, posiadać nazwę producenta, nienaruszone cechy pierwotne opakowania oraz musi spełniać wszelkie wymagania określone prawem polskim co do zastosowania tego typu wyrobów i dopuszczenia ich do obrotu w Polsce i nie mogą nosić śladów wcześniejszego użytkowania. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczanego towaru. Przez sukcesywną dostawę należy rozmieć realizację każdego złożonego przez Zamawiającego zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczać zamówione artykuły na własny koszt i ryzyko na adres Zamawiającego - Grunwaldzka 6 w Kędzierzynie-Koźlu (magazyn), w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.00 lub w szczególnych przypadkach na wskazany przez Zamawiającego adres. Koszty załadunku, transportu do siedziby Zamawiającego oraz koszty rozładunku obciążają Wykonawcę.
Zamawiający informuje, że ilości i asortyment podane w formularzu cenowym są jedynie ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w czasie trwania umowy. Wykonawca nie będzie względem Zamawiającego wnosił roszczeń z tytułu zakupu mniejszej ilości materiałów niż określona w załączniku nr 2 do SIWZ. Zamawiający w ramach podanych limitów i asortymentów będzie zamawiał ilości i rodzaj materiałów stosownie do bieżących potrzeb. Zamawiający przewiduje prawo opcji polegającej na tym, iż ostateczna ilość zamówionych rodzajowo materiałów będzie zależeć od bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego, jednak zsumowana wartość brutto zamówionych materiałów nie może przekroczyć maksymalnej wartości brutto zawartej umowy.
Oferowane materiały muszą być dostosowane do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004r. Nr 92 poz. 881) . Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Wykonawcy o przedłożenie wybranych artykułów celem oceny ich jakości. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia we wskazanym terminie pojedynczych egzemplarzy wskazanych produktów.
Wymagany minimalny okres przydatności do użytkowania, na poszczególne materiały wymienione w załączniku do SIWZ nie może być krótszy niż 12 miesięcy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.03.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

 • AGD Małe
 • AGD Duże
 • Akcesoria dekoracyjne
 • Akcesoria meblowe
 • Dywany i wykładziny
 • Firany, zasłony, rolety i akcesoria
 • Meble
 • Meble przemysłowe
 • Oświetlenie i akcesoria
 • Pozostałe elementy wyposażenia pomieszczeń
 • Wyroby sanitarne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się