Świadczenie usług w zakresie żywienia pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Powiatowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie żywienia pacjentów
hospitalizowanych w Szpitalu Powiatowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Nr 1 w Bełżcach okresie 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy i
przygotowywanie około 116.000 posiłków rocznie (około 39000 osobodni) dla pacjentów
hospitalizowanych w Szpitalu Powiatowym w Bełżcach oraz Zakładzie Pielęgnacyjno-
Opiekuńczym.
2. Świadczenie usług objętych przedmiotem zamówienia odbywać się będzie z zachowaniem i
przestrzeganiem reżimu sanitarno-higienicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także
zgodności z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP), Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP)
i Dobrej Praktyki Cateringowej (GCP) oraz z wdrożeniem i utrzymaniem Systemu Analizy
Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP).
W ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania i
przedłożenia Zamawiającemu certyfikatu HACCP.
Kod CPV: 55.32.10.00-6, 55.52.00.00-1,


2. Zakres usługi będzie obejmować :
• sporządzanie posiłków;
• transport posiłków z kuchni Wykonawcy do pomieszczenia dystrybucji posiłków w Szpitalu (w termosach i innych szczelnie zamkniętych pojemnikach gastronomicznych ).
• dystrybucję posiłków na oddziały przez personel Wykonawcy i Zamawiającego, odbiór termosów i pojemników gastronomicznych.
• wydawanie posiłków w oddziałach szpitalnych pacjentom przez pracowników Zamawiającego i Wykonawcy.
• mycie poza Szpitalem termosów zbiorczych, pojemników gastronomicznych, przyborów kuchennych, łyżek do serwowania potraw i innych pojemników potrzebnych do transportu i dystrybucji posiłków.
dostarczenie pojemników na odpady pokonsumpcyjne w każdej kuchence w danym oddziale
oraz usuwanie odpadów pokonsumpcyjnych min 1x dziennie, w przypadku większej ilości
odpadów częściej.
• mycie pojemników na odpady poza Szpitalem przez personel Wykonawcy.
3. Ilość łóżek w poszczególnych oddziałach :
* Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Intensywnej Opieki Pooperacyjnej-20
* Oddział Położniczo- Ginekologiczny-18
*Oddział Rehabilitacyjny-16
*Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy-45
*Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej-42
*Oddział Pediatryczny-15
Razem=156
4. Ilość kuchenek oddziałowych :
1. Chirurgia + Rehabilitacja
2. Położnictwo + Ginekologia
3. ZPO
4. Wewnętrzny
5. Pediatria
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w Załączniku nr 1 załączonym do
niniejszej specyfikacji.
6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować usługi na zasadach i warunkach opisanych w
projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ
7. Zamawiający nie przewiduje :
7.1 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień o których
mowa w art. 67 ustawy Pzp.
7.2 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,
7.3 wykorzystania aukcji elektronicznej,
7.4. ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
7.5 zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu.
8. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, o których mowa w art. 38 ust. 3
ustawy.
9. Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią SIWZ pod rygorem ich odrzucenia.
10. Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym, którą część zamówienia powierzy do
wykonania Podwykonawcy. Wykonawca odpowiada za czynności podwykonawców w
zakresie wykonywania zamówienia. Jeżeli Podwykonawca nie zostanie wskazany w ofercie –
przyjmuje się , że całe zamówienie zrealizuje Wykonawca.
11. Zmiany postanowień umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania będą mogły być
wprowadzone wyłącznie w okolicznościach oraz w sposób wskazany w Załączniku nr 5 do
SIWZ - projekt umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.03.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi cateringowe
  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się