Sukcesywna dostawa posiłków profilaktycznych w słoikach dla Sekcji podległych Zakładowi Linii Kolejowych we Wrocławiu

» Opis zapytania

Opis zamówienia: Sukcesywna dostawa posiłków profilaktycznych na okres II-IV kw.2017 r. i I kw.2018 r. w słoikach min.500 g w ilości szacunkowej 34 320 szt. Okres przydatności produktów do spożycia nie może być krótszy niż 18 miesięcy od daty produkcji i nie może być mniejszy niż 10 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.Posiłek ma zawierać: 50-55% węglowodany, 30-35 % tłuszczy, 15 % białek. Wartość kaloryczna ok. 1000 kcal jednak nie mniej niż 960 kcal.

Zamawiający wymaga posiłków o wyższej, jakości i wyższym standardzie bez mięsa oddzielanego mechanicznie (posiłki bez MOM), bez surowców typu skórki i dodatków podrobowych typu wątroba, nerki, ozory, mózgi, serca, płuca, śledziona i żołądki (zapis nie dotyczy gotowego produktu w postaci flaków).
Formuła realizacji: Przetarg nieograniczony
Postępowanie prowadzone na podstawie: Regulamin udzielania zamówień przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na dostawy, usługi oraz roboty budowlane do których nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Okres związania ofertą: przez okres60 dni
przez okres: 60 dni
Składanie ofert częściowych: Nie
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki: W Projekcie mogą wziąć udział Dostawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z Projektu.
Ocena warunków udziału w Projekcie dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w Specyfikacji.
Wymagania:
Sukcesywna dostawa posiłków profilaktycznych w słoikach dla Sekcji podległych Zakładowi Linii Kolejowych we Wrocławiu:
Informacje o wadium: Wadium można wnieść w:

Kwota wadium:
- Sukcesywna dostawa posiłków profilaktycznych w słoikach dla Sekcji podległych Zakładowi Linii Kolejowych we Wrocławiu - brak [PLN]
Kryteria oceny ofert: Sukcesywna dostawa posiłków profilaktycznych w słoikach dla Sekcji podległych Zakładowi Linii Kolejowych we Wrocławiu:
Cena - 40,00%
Jakość - walory Smakowe - 60,00%
Miejsce otwarcia ofert/wniosków: PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu,ul.Joannitów 13,Sekretariat pok. 277,II piętro

OTWARCIE NIE JEST JAWNE

Z treścią złożonych ofert oraz z protokołem otwarcia ofert Wykonawcy mogą zapoznać się od momentu przekazania przez Zamawiającego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania zakupowego.
Termin otwarcia ofert/wniosków: 2017-02-28 12:00
Miejsce realizacji zamówienia: podległe Zakładowi Linii Kolejowych we Wrocławiu sześciu magazynów Sekcji Eksploatacji
Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.04.2017r. do 31.03.2018r.( II kw. 2017r. - I kw.2018r.)
Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej: Nie
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Publikacja:
Miejsce wystawienia ogłoszenia: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74,03-734 Warszawa,
PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu,ul.Joannitów 13, 50-525 Wrocław
Data wystawienia ogłoszenia: 2017-02-20

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.02.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się