Dostawa koncentratu glikol Texaco HAVOLINE XLC do PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów.

» Opis zapytania

Opis zamówienia: Określono w Załączniku nr 1 do ogłoszenia-Formularz oferty.
Uwaga:

Do składanej oferty jak i do dostawy wymagane jest załączenie aktualnej Karty charakterystyki produktu i Karty technicznej produktu.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ zamówienia: Dostawy
Okres związania ofertą: przez okres30 dni
przez okres: 30 dni
Składanie ofert częściowych: Nie
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki udziału w postępowaniu: 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę Wymagania:
Zakup glikolu etylenowego dla PGE GiEK S.A. Oddział :
uprawneinia - 100,00%
wiedza, doświadczenie, potencjał techniczny - 100,00%
sytuacja ekonomiczno-finansowa - 100,00%
Informacje o wadium: Zamawiający odstąpił żądania od Wykonawców wadium.
Kryteria oceny ofert: Zakup glikolu etylenowego dla PGE GiEK S.A. Oddział :
Cena - 100,00%
Miejsce realizacji zamówienia: Dostawa do PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów.
Termin wykonania zamówienia: Do 14 dni od daty otrzymania zamówienia.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcji: Nie
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami:
Imię i nazwisko: Ewa Łosowska
Telefon kontaktowy: 17 87 56 752

Pliki do pobrania:Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.02.2017 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się