Dostawa skutecznego środka chroniącego przed komarami, kleszczami, muchami, meszkami i innymi owadami, w aerozolu w opakowaniu minimum 90 ml. dla wykonawczych komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei.

» Opis zapytania

Opis zamówienia: Dostawa środka chroniącego przed komarami, kleszczami, muchami, meszkami i innymi owadami, w aerozolu w opakowaniu minimum 90 ml. dla wykonawczych komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei
Formuła realizacji: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Okres związania ofertą: przez okres60 dni
przez okres: 60 dni
Składanie ofert częściowych: Nie
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki: W Projekcie mogą wziąć udział Dostawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z Projektu.
Ocena warunków udziału w Projekcie dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w Specyfikacji.
Wymagania:
Dostawa skutecznego środka chroniącego przed komarami, kleszczami, muchami, meszkami i innymi owadami, w aerozolu w opakowaniu minimum 90 ml. dla wykonawczych komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei.:
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Formularza Ofertowego), -
- Pełnomocnictwo dla osób składających w imieniu Wykonawcy oświadczenia woli lub innego oświadczenia -
- Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy, (o treści zgodnej ze wzorem w Załączniku nr 2 do Warunków Zamówienia) -
- Dostarczenie 1 sztuki oferowanego środka przeciw komarom, kleszczom, muchom, meszkom i innymi owadami oznaczonej jak oferta i przekazanej Zamawiającemu łącznie z ofertą -
- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zakupowym (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Formularza Oferty) -
- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, albo informacji z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej -
- Wypełnione i podpisane Zestawienie Asortymentowo-Cenowe (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Formularza Oferty) -
- Karta charakterystyki Towaru, zawierającą m.in.: nazwę produktu, nazwę producenta, skład chemiczny, sposób stosowania, przeciwwskazania i bezpieczną częstotliwość spryskiwania, zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 1907/2006 z dnia 18.12.2006r. oraz Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 20.05.2010r. -
Informacje o wadium: Wadium można wnieść w:
- 1) pieniądzu na rachunek nr: 45 1020 1026 0000 1602 0287 4519
- 2) poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych;
- 3) gwarancjach ubezpieczeniowych.

Kwota wadium:
- Dostawa skutecznego środka chroniącego przed komarami, kleszczami, muchami, meszkami i innymi owadami, w aerozolu w opakowaniu minimum 90 ml. dla wykonawczych komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei. - 1 400,00 [PLN]
Kryteria oceny ofert: Dostawa skutecznego środka chroniącego przed komarami, kleszczami, muchami, meszkami i innymi owadami, w aerozolu w opakowaniu minimum 90 ml. dla wykonawczych komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei.:
Pojemność oprakowania - 30,00%
Cena - 70,00%
Miejsce otwarcia ofert/wniosków: Otwarcie ofert nie jest jawne. Z treścią złożonych ofert oraz protokołem otwarcia ofert Wykonawcy mogą zapoznać się od momentu przekazania przez Zamawiającego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania zakupowego.
Termin otwarcia ofert/wniosków: 2017-02-24 10:30
Miejsce realizacji zamówienia: Zgodnie z zapisami Warunków Zamówienia
Termin wykonania zamówienia: 28.04.2017r.
Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej: Nie
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Publikacja:
Miejsce wystawienia ogłoszenia: Warszawa
Data wystawienia ogłoszenia: 2017-02-16

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.02.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia
  • Chemia przemysłowa
  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się