Wykonywanie usługi przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej, przy ul. Sobieskiego 83. Posiłki obejmują śniadanie, obiad oraz kolację dla dzieci leczonych w Szpitalu Pediatrycznym. Dieta cukrzycowa jest wyjątkiem i w przypadku pacjentów, których ona dotyczy przewiduje się dostarczenie minimum 5 posiłków dziennie.
1. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie i dostawę całodziennego wyżywienia dla szacunkowo 55 pacjentów. Posiłki muszą być dostarczane w każdy dzień kalendarzowy, bezpośrednio na 4 oddziały w godzinach: śniadanie do godz. 7:30, obiady w godz. 11:30–12:00, kolacje do godz. 17:00.
2. Zamawiający z dziennym wyprzedzeniem, do godz. 9:30, telefonicznie lub faksem przekazywać będzie Zleceniobiorcy szczegółowe informacje dotyczące posiłków na dany dzień, tj. ilości i rodzaje diet.
3. W przypadku wystąpienia konieczności zmiany diety lub ilości posiłków, Zamawiający telefonicznie przekaże Zleceniobiorcy korektę posiłków na dany dzień do godz. 9:00 obecnego dnia.
Rodzaje diet, które mogą wystąpić w trakcie realizacji umowy:
1) dieta podstawowa,
2) dieta dziecka małego,
3) dieta specjalna, np.: d. biegunkowa, d. nisko i bogato resztkowa, d. nisko i bogato białkowa, d. miksowana,
4) dieta lekkostrawna mała,
5) dieta lekkostrawna duża,
6) dieta cukrzycowa,
7) dieta wątrobowa,
8) dieta trzustkowa,
9)dieta wegetariańska,
10) na zlecenie lekarza w wyjątkowych sytuacjach może wystąpić inna dieta.
Zamawiający będzie wymagał miksowania diet dla pacjentów karmionych sondą.
4. Usługi objęte przedmiotem zamówienia winny być wykonywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz. U. z 2015, poz. 594).
5. Dostarczane posiłki powinny być przygotowywane w zakładzie spełniającym wymagania higieniczno-sanitarne w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze.
6. Dostawa posiłków odbywać się będzie środkiem transportu Zleceniobiorcy i na jego koszt. Transport posiłków winien być wykonywany środkami transportu spełniającymi wymagania sanitarne dotyczące środków transportu żywności. Zleceniobiorca musi dostarczać posiłki w odpowiednio przystosowanych pojemnikach, które spełniają wymogi Instytutu Żywności i Żywienia, zabezpieczając je przed skażeniem, utratą wartości odżywczych i temperatury z zachowaniem zgodności wartości odżywczej i kalorycznej dziennej racji pokarmowej potraw i produktów z normami żywienia dla Zakładów Opieki Zdrowotnej, opracowanymi przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie, z uwzględnieniem wprowadzanych obowiązujących zmian w okresie trwania umowy. Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za prawidłową temperaturę posiłków. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za jakość i terminowość dostarczanych posiłków. W przypadku złej jakości posiłków, godzinnego spóźnienia w ich dostawie lub niezgodnej z dziennym zamówieniem ilości, Zleceniodawca uprawniony jest do skorzystania z usług innego Zleceniobiorcy. Koszty danych posiłków obciążają Zleceniobiorcę.
7. Podstawą dostawy posiłków będzie pisemne zapotrzebowanie podpisane przez dietetyczkę Zamawiającego. Zapotrzebowanie na posiłki sporządzane będzie z podziałem na Oddziały i rodzaje diet. Rodzaj i skład diety specjalnej, każdorazowo będzie ustalany z dietetykiem Szpitala. Zapotrzebowanie na posiłki w soboty, niedziele i święta sporządzane będzie szacunkowo i przekazywane w dzień roboczy, poprzedzający dni wolne. W dni wolne (soboty, niedziele i święta) korekty będą dokonywane przez pracownika Kuchni Mlecznej.
8. Zleceniobiorca zabezpieczy docelowo cztery wózki do rozwożenia posiłków, odpowiednią ilość własnych naczyń, sztućców, termosów oraz pojemników na odpady. Obowiązkiem Zleceniobiorcy będzie codzienny odbiór odpadów, w tym pokonsumpcyjnych. Mycie naczyń, sztućców, termosów, a także ich dezynfekcja będzie się odbywać u Zleceniobiorcy. Zleceniobiorca winien przechowywać próbki posiłków do celów prokuratorskich minimum 72 godz.
9. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli jakości wykonywania usługi poprzez: a) bieżące analizowanie Kart przyjęcia gotowego produktu (posiłku) wypełnianych w oddziałach po dostarczeniu posiłków,
b) okresowe kontrole warunków w jakich transportowane są posiłki, prowadzone przez członków Zespołu ds. Zakażeń i Dietetyczkę Szpitala – zakończone spisaniem protokołu, c) okresowe sprawdzanie czystości bakteriologicznej pojemników, wykorzystywanych przez Zleceniobiorcę do transportu posiłków, talerzy, sztućców itp. – na podstawie wymazów środowiskowych pobieranych przez Pielęgniarkę Epidemiologiczną Szpitala, a następnie badanych przez Laboratorium Centralne w tut. Szpitalu, d) Zleceniodawca ma prawo do kontroli pomieszczeń kuchni, w której będą przygotowywane posiłki dla pacjentów Zleceniodawcy. Fakt przeprowadzenia kontroli podlega udokumentowaniu w książce kontroli.
10. Zleceniobiorca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za utrzymanie właściwego poziomu sanitarno-epidemiologicznego żywienia oraz za zgodność składu wartościowego, jakościowego i kalorycznego posiłków wynikających z zaleceń Instytutu Żywności i Żywienia, Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.
11. Zleceniobiorca dołączy do oferty propozycję jadłospisu (programu żywienia) na min. 10 dni z uwzględnieniem sezonowości – 4 jadłospisy, na 4 pory roku – wiosnę, lato, jesień, zimę, oraz w każdym z nich poda nakład surowcowy na jednego pacjenta do każdego posiłku dla diety podstawowej i opracuje go zgodnie z § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 29)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.02.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne
  • Dania gotowe i specjalne produkty odżywcze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się