Dostawa wody amoniakalnej dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów

» Opis zapytania

Opis zamówienia: WODA AMONIAKALNA D/KORELACJI WODY - 26,40 tona
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ zamówienia: Dostawy
Okres związania ofertą: przez okres60 dni
przez okres: 60 dni
Składanie ofert częściowych: Nie
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki udziału w postępowaniu: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ.
Wymagania:
Zakup wody amoniakalnej dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów:
Warunki udziału - 100,00%
Informacje o wadium: Wadium można wnieść:

Kwota wadium:
- Zakup wody amoniakalnej dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów - brak [PLN]
Kryteria oceny ofert: Zakup wody amoniakalnej dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów:
Cena - 100,00%
Miejsce realizacji zamówienia: Oddział Elektrownia Bełchatów
Termin wykonania zamówienia: Dostawy odbywać się będą sukcesywnie w 4 cyklach cysterną samochodową po ok. 6600 kg w przel. na 100% w okresie od 31.03.2017r. do 31.03.2018 r. po otrzymaniu zamówienia cząstkowego z terminem realizacji do 10 dni od daty otrzymania zamówienia cząstkowego
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcji: Tak
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami:
Imię i nazwisko: Stanisław Frankowski
Telefon kontaktowy: 44 735 18 90

Pliki do pobrania:


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.02.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się