Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli dla Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów medycznych, tj.:
- tlenu medycznego,
- podtlenku azotu,
- dwutlenku węgla medycznego (do krioterapii),
wraz z dzierżawą butli dla Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze.
2. Szczegółowe zestawienie obejmujące szacowaną ilość zamawianych gazów, a także szacowaną ilość dni dzierżawy butli (butlodni) w okresie obowiązywania umowy, tj. 36 miesięcy, zawarte jest w poniższej tabeli.
3. Oferowany tlen medyczny oraz podtlenek azotu muszą posiadać pozwolenie na dopuszczenie do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001 roku Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 Nr 45 poz. 271 z poen. zmianami) i znajdować się w „Urzędowym wykazie produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.
4. Oferowany dwutlenek węgla medyczny musi być wprowadzony do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 Nr 107 poz.679 z późniejszymi zmianami).
5. Wykonawca zobowiązany jest posiadać karty charakterystyki oferowanych gazów medycznych i przekazać je Zamawiającemu wraz z pierwszą dostawą.
6. Zamawiający na bazie doświadczeń z lat ubiegłych oszacował zapotrzebowanie na gazy medyczne na okres 36 miesięcy. Ilości te (podane w tabeli) stanowią wartość szacunkową, co oznacza, że ostateczna ilość gazów medycznych zamawiana na podstawie umowy oraz liczba dni dzierżawy butli może ulec zmianie.
7. Dostawy standardowo realizowane będą jeden raz w tygodniu, w ustalony dzień roboczy (z wyłą-czeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach od 8°° do godziny 14°°. Sporadycznie dopuszcza się także możliwość dostaw dodatkowych, w terminie (dniu) innym, niż ustalony przez strony.
8. Miejscem dostawy jest siedziba Zamawiającego (tlen, podtlenek azotu - Pawilon I, pomieszczenie gazów medycznych; dwutlenek węgla - Pawilon II).
9. Zamawiający, poprzez wyznaczone osoby, będzie składał zamówienie telefonicznie lub faksem. Oczekiwany czas na realizację dostawy wynosi 2 dni kalendarzowe licząc od daty otrzymania zamówienia (z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy).
10. Podczas dostawy następować będzie wymiana butli pustych na pełne. Każda dostawa potwierdzona musi być dokumentem określającym rodzaj i ilość dostarczonych gazów medycznych (butli) oraz ilość i rodzaj odebranych butli pustych. Dokument taki musi być potwierdzony przez wyznaczoną osobę Zamawiającego i jeden jego egzemplarz pozostaje u Zamawiającego.
11. Dostawa butli z gazem (transport) powinna być realizowana przez pojazdy spełniające obowiązujące w tym zakresie przepisy, a także obsługę posiadającą odpowiednie uprawnienia. Załadunek i rozładunek butli leży po stronie Wykonawcy.
12. Dostarczane butle muszą spełniać obowiązujące normy, posiadać sprawne wyposażenie i właściwe oznakowanie oraz bezwzględnie posiadać legalizację Urzędu Dozoru Technicznego. Butle stanowią własność Wykonawcy i na czas realizacji umowy będą dzierżawione przez Zamawiającego.
13. Wymagana ilość (stan początkowy) dzierżawionych butli, będących na stanie Zamawiającego:
- tlen medyczny - 37 szt. (8,6 kg - 18 szt., 2,2 kg - 19 szt.)
- podtlenek azotu - 9 szt.
- dwutlenek węgla medyczny - 10 szt.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.02.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się