„Zielone szkoły - zorganizowanie dwóch 21-dniowych (20 osobodni) śródrocznych turnusów dla uczniów klas III z terenu gminy Polkowice”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie dwóch 21-dniowych (20 osobodni) śródrocznych turnusów dla ok. 429 osób łącznie, w tym dla ok. 397 dzieci z kl. III uczęszczających do szkół podstawowych na terenie gminy Polkowice.
Turnusy odbędą się w terminach:
a) I turnus w dniach 01.05-21.05.2017 r. dla ok. 197 osób, w tym:
- ok. 140 dzieci (6 klas), 11 nauczycieli i 1 kierownika ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach - łącznie ok. 152 osób,
- ok. 41 dzieci (2 klasy, w tym jedna integracyjna) ze Szkoły Podstawowej Integracyjnej w Jędrzychowie oraz 4 nauczycieli - łącznie ok. 45 osób,
b) II turnus w dniach 22.05-11.06.2017 r. dla ok. 232 osób, w tym:
- ok. 108 dzieci (5 klas) ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach oraz 7 nauczycieli i 1 kierownika - łącznie ok. 116 osób,
- ok. 108 dzieci (5 klas) ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Polkowicach oraz 8 nauczycieli - łącznie ok. 116 osób.
UWAGA:
1. W zakresie potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
 jadłospisy na min. 10 dni, które będą zrealizowane przez Wykonawcę spełniające wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
 propozycje wszystkich zaproponowanych wycieczek (zgodnie z ilością zadeklarowaną w kryterium oceny ofert), które będą zrealizowane przez Wykonawcę, odpowiednich do wieku dzieci z wyszczególnieniem programu, zwiedzanych obiektów i innych atrakcji oraz ceną za jedną osobę. Cena wycieczki na 1 dziecko musi uwzględniać wszystkie koszty i nie może być niższa niż 30 zł.
 oświadczenie w zakresie zgodności przedmiotu zamówienia z wymogami Zamawiającego - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.
2. Przed oceną ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania oględzin obiektów służących wykonaniu zamówienia celem potwierdzenia zgodności oferty z wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej SIWZ oraz we wzorze umowy. Brak zgodności będzie stanowił podstawę do odrzucenia oferty zgodnie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp.
3. Zamawiający zastrzega sobie dodatkowo prawo dokonania wizji lokalnej obiektów zaproponowanych przez Wykonawców jako miejsca zakwaterowania i pobytu dzieci przed wyborem najkorzystniejsze oferty.

Zaleca się przedłożenie prezentacji fotograficznej, folderu lub wydruku ze strony internetowej obiektu adekwatnego do obecnego wyglądu ośrodka.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.02.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi hotelarskie
  • Organizacja podróży

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się