TC/02/2017 Dostawy chlorku cynku krystalicznego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa chlorku cynku ZnCl2 (krystalicznego). Zawartość głównego składnika ZnCl2 wynosi min. 96%.Dopuszczalna zawartość zanieczyszczeń:ZnO - max. 2%,SO4 - max. 0,01%,Fe - 0,001%,Pb - 0,001%.Przewidywana ilość to około 200 Mg w ciągu całego okresu trwania umowy, dostarczane po 50 Mg miesięcznie.Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 4 miesiące od daty zawarcia umowy. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy maksymalnie o okres niezbędny do zamówienia przez zamawiającego niezrealizowanych dostaw lub do 3 miesięcy w zależności, który z tych warunków zostanie wcześniej spełniony.Sposób transportu: chlorek cynku winien być przewożony na paletach o wadze 1 tony, w jednostkowych workach po 25 kg. Preferowana wielkość jednego transportu 10 – 15 ton.
Miejsce dostawy: Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach Oddział w Legnicy – Zakład Doświadczalny Chemii ul. Złotoryjska 194, 59-220 Legnica (teren Huty Miedzi Legnica).Wykonawca zrealizuje każdorazową dostawę w ciągu 3 dni od daty przesłania zamówienia lub telefonicznego zgłoszenia o zapotrzebowaniu. Dopuszcza się realizację dostaw na mocy wcześniej określonego i zatwierdzonego obustronnie harmonogramu.
Realizacja dostaw następować będzie na koszt Wykonawcy przy użyciu jego własnych środków transportu lub będących w jego dyspozycji. Koszt załadunku, przewozu i ubezpieczenia za czas przewozu chlorku cynku ponosi Wykonawca.Rozładunek chlorku cynku należy do Zamawiającego.
W przypadku dostawy chlorku cynku posiadającego status produktu Wykonawca spełni wszystkie aktualne wymogi prawne w zakresie wprowadzania do obrotu substancji chemicznych w ich postaci własnej, jako składników preparatów lub w wyrobach. Wykonawca zapewnia, iż przewidziane jest zastosowanie oferowanego chlorku cynku jako surowca w produkcji soli cynkowych, bądź zobowiązuje się ciągu 1 miesiąca od dnia podpisania umowy takie zastosowanie uwzględnić.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport chlorku cynku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przewozu substancji niebezpiecznych. Chlorek cynku będzie dostarczany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia. Wykonawca zobowiązany jest spełnić wszystkie aktualne wymogi prawne w zakresie wprowadzania do obrotu substancji chemicznych w ich postaci własnej, jako składniki preparatów lub w wyrobach.Do każdej partii dostarczanego materiału Wykonawca dostarczy atest określający charakterystykę chemiczną materiału, w tym w szczególności skład procentowy pierwiastków, o których mowa w niniejszej specyfikacji.Wykonawca najpóźniej z pierwszą dostawą dostarczy kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej wraz z załącznikami, sporządzoną zgodnie z przepisami Rozporządzenia REACH.Przedmiot zamówienia wykonany zostanie zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o sygnaturze TC/02/2017.Zamawiający ma prawo do dokonywania kontroli jakości dostaw.Zamawiający ma prawo pobierać próbki (zgodnie z instrukcją stanowiącą Załącznik nr 8 do SIWZ) i dokonywać analizy chemicznej z każdej partii dostawy na zawartości pierwiastków ujętych w specyfikacji.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia towaru, który nie spełni założonych wymagań. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie zgadzał się z wynikami analiz przeprowadzonych przez Zamawiającego, Zamawiający dokona analizy dostawy w certyfikowanym laboratorium, na koszt Wykonawcy.Zamawiający zobowiązany jest zgłaszać Wykonawcy reklamacje ilościowe i jakościowe niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od daty odbioru chlorku cynku - pod rygorem pozostawienia ich bez rozpoznania i utraty przez Zamawiającego wszelkich roszczeń z tego tytułu.
Rozpatrzenie reklamacji ilościowej i jakościowej nastąpi w terminie 7 dni od daty przedstawienia protokołu reklamacyjnego.W przypadku dostarczenia chlorku cynku niezgodnego z zamówieniem, Wykonawca ma obowiązek w terminie 7 dni wymienić wadliwy chlorek cynkowy na wolny od wad w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.02.2017 | 09:50


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa
  • Metale

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się