ORGANIZACJA KOLONII LETNICH DLA DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC W 2017 ROKU

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Usytuowanie ośrodka kolonijnego w miejscowości nad Morzem Bałtyckim w pasie od Świnoujścia do Jarosławca.
2. Zakwaterowanie uczestników kolonii letnich tj. 160 (+/- 6) dzieci i 14 osób kadry pedagogicznej w dwóch, następujących po sobie turnusach 14 dniowych (13 noclegów),
w budynku murowanym – w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo budowlane – położonych na terenie uporządkowanym, zagospodarowanym i pozbawionym jakichkolwiek przedmiotów
i urządzeń mogących zagrażać bezpieczeństwu:
a) Zakwaterowanie uczestników i kadry kolonii w jednym budynku na maksymalnie dwóch sąsiadujących ze sobą kondygnacjach.
b) Zakwaterowanie dzieci, w pokojach minimum 3, a maksimum 5 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym (natrysk, WC) w każdym pokoju z zimną i ciepłą wodą przez całą dobę, bez ograniczeń. Nie dopuszcza się używania łóżek piętrowych. W każdym pokoju powinna znajdować się szafa ubraniowa z ilością półek odpowiadającą ilości dzieci (min. po 1 na dziecko). Oprócz tego w pokoju powinny być szafki nocne przy każdym łóżku lub stół
z krzesłami odpowiadającymi liczbie dzieci w pokoju.
c) Wychowawcy powinni być zakwaterowani w minimum 3 pokojach, a kierownik
w osobnym czwartym pokoju, kadra musi być zakwaterowana na tych samych piętrach co dzieci.
d) Ośrodek oddalony od strzeżonego, morskiego kąpieliska przeznaczonego dla kolonii Zamawiającego w odległości nie większej niż 1500 m (odległość rozumiana jako długość trasy do przejścia na kąpielisko).
W przypadku położenia Ośrodka w odległości większej niż 1500 m oferta będzie odrzucona,
e) Ośrodek ogrodzony i oświetlony,
f) Ośrodek powinien posiadać liczbę świetlic odpowiadającą przedstawionemu wzorowi:
1 świetlica na max 250 osób przebywających na terenie ośrodka i uprawnionych do korzystania
z niej.
3. Wyżywienie dla uczestników kolonii i kadry: zapewnienie całodniowego wyżywienia (4 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, kolacja, podwieczorek + paczka wyjazdowa). Na adres Zamawiającego najpóźniej do dnia 9 czerwca 2017 r. powinien być przesłany jadłospis kolonijny, który do dnia 16 czerwca 2017 r. powinien być zatwierdzony przez Zamawiającego. Wszelkie zmiany w jadłospisie podczas trwania kolonii mają być wnoszone w formie pisemnej
i zatwierdzone przez kierowników poszczególnych turnusów.
4. Wsad do kotła nie może być mniejszy niż 23,00 (brutto) zł na 1 osobę.
5. Obiekty sportowe, kulturalne i rekreacyjne: zagwarantowanie korzystania przez dzieci
z obiektów sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych znajdujących się na terenie ośrodka. Wymagane jest aby proponowane obiekty sportowe i kulturalne posiadały odpowiednią powierzchnię gwarantującą przeprowadzanie meczów i imprez grupowych. Obiekty muszą być wyposażone w urządzenia niezbędne do przeprowadzania rozgrywek sportowych (np. boisko do koszykówki z dwoma koszami itp.).


6. Opieka medyczna dla uczestników i kadry: zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej
i pielęgniarskiej (pielęgniarka musi przebywać przez cała dobę na terenie ośrodka, w razie zachorowań lekarz przyjmuje dzieci na terenie ośrodka). W razie nagłej potrzeby Wykonawca zapewnia bezpłatny transport do szpitala. Wykonawca dostarcza Zamawiającemu kopie umów z pielęgniarką i lekarzem na 3 dni przed rozpoczęciem danego turnusu i wysyła ich kopie pocztą elektroniczną na adres Zamawiającego.
7. Nadzór ratowników wodnych dla uczestników i kadry: zapewnienie nadzoru przez ratowników nad dziećmi korzystającymi z kąpieli w morzu (ratownik tylko do dyspozycji kolonii Zamawiającego). Wykonawca dostarcza Zamawiającemu kopie umowy z ratownikiem na 3 dni przed rozpoczęciem danego turnusu i wysyła jej kopię pocztą elektroniczną na adres Zamawiającego.
8. Ubezpieczenie każdego uczestnika kolonii oraz kadry pedagogicznej od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW na kwotę 10.000,00 zł (słownie zł: dziesięć tysięcy na 1 osobę) oraz posiadanie przez usługodawcę ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej OC na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż 200.000,00 zł. Kopię dokumentów poświadczających wymagane ubezpieczenia należy dostarczyć zamawiającemu na 3 dni przed rozpoczęciem danego turnusu i wysyłać jej kopię pocztą elektroniczną na adres Zamawiającego.
Brak ubezpieczenia jest przesłanką do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.
9. Atrakcje: zorganizowanie całodniowej wycieczki z przewodnikiem do atrakcyjnych miejsc oddalonych max do 150 km od miejsca zakwaterowania oraz rejs statkiem po morzu dla uczestników kolonii plus dodatkowe atrakcje zaproponowane w ofercie.
10. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia bezpłatnego (w ramach ustalonego w § 4 ust.1
wynagrodzenia) zakwaterowania i wyżywienia kadry w ilości: 14 osób (sześciu wychowawców i
kierownik - na każdym z turnusów po 7 osób).
11. Koszty związane z wynagrodzeniem kadry (14 osób) oraz transportem
uczestników kolonii nie są objęte przedmiotem zamówienia.
12. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i wybrana, zobowiązany
będzie do przedłożenia aktualnego zaświadczenia o zgłoszeniu wypoczynku właściwemu
kuratorowi oświaty do dnia 05 czerwca 2017 r. W/w zaświadczenie należy przesłać na adres e-
mail wskazany przez Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.02.2017 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi hotelarskie

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się