Dostawy farb, rozpuszczalników oraz mas konserwujących na potrzeby 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie (2 zadania)

» Opis zapytania

1.Przedmiot i zakres zamówienia:
a) Część I (zadanie nr 1)
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy farb, rozpuszczalników oraz mas konserwujących na potrzeby 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie, szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz na warunkach określonych w załączniku nr 4a do SIWZ- projekt umowy.
b) Część II (zadanie nr 2)
Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa farb oraz rozpuszczalników na potrzeby 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie, szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz na warunkach określonych w załączniku nr 4b do SIWZ- projekt umowy.
2. Istotne wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia:
a) Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały będące przedmiotem zamówienia wraz z wszelkimi gwarancjami producenta, certyfikatami bezpieczeństwa, kartami charakterystyki, aprobatami technicznymi, deklaracjami lub certyfikatami. Wszystkie dokumenty w/w po nazwie materiału oraz gwarancje udzielane przez producentów o ile nie są umieszczone na opakowaniach Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej z chwilą dostarczenia towaru do magazynu lub prześle je pocztą przed planowaną dostawą. Dokumenty te mają być oznakowane numerem odpowiadającym liczbie porządkowej materiału/wyrobu z arkusza ofertowego opisu przedmiotu zamówienia. Dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim
b) Atesty i certyfikaty obowiązujące w UE muszą być przedstawione w języku polskim. To samo dotyczy dokumentów ze znakiem CE.
c) Zamówiony towar musi być dostarczony z datą produkcji z roku bieżącego tj. 2017 r.
i odpowiadać normom przedmiotowym i jakościowym zawartymi w deklaracji zgodności lub certyfikacie zgodności producenta. Na każdym opakowaniu jednostkowym (określonym w formularzu ofertowym) muszą być nadrukowane fabrycznie w sposób trwały następujące informacje: nazwa wyrobu, nazwa producenta, ilość wyrobu w opakowaniu, data produkcji (miesiąc, rok), data przydatności do użycia). Opakowania winny być fabrycznie zamknięte. Materiały, których data produkcji lub ważności będzie oznakowana w inny sposób np. metkownicą, nalepką, a także materiały z etykietami zastępczymi nie będą przyjmowane do magazynu.
d) Produkty zawierające substancje niebezpieczne w rozumieniu Ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 25.02.2011 r. (Dz. U. Z 2015 r. poz. 1203)
muszą posiadać kartę charakterystyki preparatu chemicznego.
e) Wykonawca dostarczy asortyment z okresem przydatności nie krótszym niż 24 miesiące i datą produkcji nie starszą niż trzy miesiące wstecz od daty wysłanego każdorazowo zamówienia.
3. Informacja o miejscu realizacji zamówienia:
Miejscem odbioru materiałów są magazyny Zamawiającego:
1) Część I (zadanie nr 1)- Jednostka Wojskowa 2117 w Kołobrzegu, ul. Koszalińska oraz Jednostka Wojskowa 5308 w Koszalinie, ul. 4 Marca 3;
2) Część II (zadanie nr 2)- Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie, ul. Wojska Polskiego 66;
3) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar do wskazanego przez Zamawiającego miejsca na własny koszt i ryzyko oraz dokonać rozładunku przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego .
4. Informacja o ofercie równoważnej:
1) Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej w zakresie oferowanych artykułów pod warunkiem spełnienia wszystkich parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
2) Zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 uPzp Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.
5. Na zamówienie zostanie podpisana umowa. Istotne postanowienia umowy – projekt umowy stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia – załącznik nr 4 a, b SIWZ (dla każdego zadania oddzielnie).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.02.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa
  • Materiały wykończeniowe, farby, posadzki

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Chemia z ostatnich 10 dni.