Dostawa farb, rozcieńczalników, pędzli, szczotek, taśm, odmrażaczy oraz produktów antykorozyjnych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa farb, rozcieńczalników, pędzli, szczotek, taśm, odmrażaczy oraz produktów antykorozyjnych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i w ilościach zawartych w tabeli Rozdział III SIWZ.Zamawiający przewiduje zastosowanie opcji. Opcja - dostarczanie do Zamawiającego poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia na wezwanie Zamawiającego, w ilościach przez niego wskazanych, jedną dostawą w terminie do 15.11.2017 r. oraz cenach jednostkowych określonych w formularzu cenowym.Wszystkie materiały będące przedmiotem umowy muszą być fabrycznie nowe, w oryginalnych opakowaniach producenta. Dostawa przedmiotu umowy musi być opakowana w sposób umożliwiający jego identyfikację (rodzaj, ilość oraz termin ważności - dotyczy materiałów, na które producent udzielił gwarancji) bez konieczności naruszania opakowania oraz z wszelkimi zabezpieczeniami stosowanymi przez producentów.Wykonawca wraz z dostawą dostarczy Zamawiającemu karty charakterystyki produktów niebezpiecznych dla materiałów będącymi substancjami niebezpiecznymi bądź ich mieszaninami w myśl ustawy z dnia 25.02.2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2011r. Nr 63 poz.322) oraz karty charakterystyki produktów materiałów niebędących substancjami niebezpiecznymi, o których wspomniano w opisie przedmiotu zamówienia.Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie i rozładunek do magazynu Zamawiającego.
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia na warunkach zgodnych z opisem liczony od dnia dostawy. Koszty transportu, rozładunku i ubezpieczenia transportu do Zamawiającego ponosi Wykonawca.Zapłata należności za dostarczony przedmiot umowy nastąpi w formie polecenia przelewu z rachunku Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy umieszczony na fakturze w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z wymaganymi dokumentami.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.02.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa
  • Materiały wykończeniowe, farby, posadzki

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Chemia z ostatnich 10 dni.