Przegląd, konserwacja i naprawa sprzętu gastronomicznego i chłodniczego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest przegląd, konserwacja i naprawa sprzętu gastronomicznego i chłodniczego jednostek wojskowych zlokalizowanych na terenie miasta Świdwin, Trzebiatów, Mrzeżyno, Niechorze i Pruszcz Gryficki.
Przedmiot zamówienia podzielono na 2 zadania:
a)Zadanie nr 1 – Świdwin
b)Zadanie nr 2 – Trzebiatów i Mrzeżyno (w tym: Niechorze, Pruszcz Gryficki)
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia - w zakres realizacji przedmiotu zamówienia określonego w pkt. 3 wchodzi:
a)przegląd i konserwacja sprzętu określonego w załączniku nr 9 (dla zadania nr 1)i załączniku nr 10 (dla zadania nr 2) do SIWZ – formularz cenowy – kwartalnie,tj. cztery razy w roku,
b)naprawa sprzętu (serwis) – zamawiający określa szacunkowy czas napraw sprzętu przedstawionego w załączniku nr 11 (dla zadania nr 1) i załączniku nr 12(dla zadania nr 2) do SIWZ – Wykaz sprzętu gastronomiczno-chłodniczego podlegającego naprawie, na podstawie normatywu czasu naprawy – załącznik nr 8.
c)dwukrotny przegląd i uruchomienie sprzętu gastronomicznego i chłodniczego w czasowo wyłączonych technologicznie stołówkach, określonego w załączniku nr 10 (dla zadania nr 2) do SIWZ.
Zamawiający, korzystając z prawa opcji, gwarantuje realizację zamówienia, polegającego na naprawach awaryjnych w ramach 50% wartości wyrażonej kwotowo w zawartej umowie. Pozostałe 50% stanowią opcje, które zostaną zrealizowane zgodnie z potrzebami i możliwościami finansowymi Zamawiającego. Zamawiający, korzystając z prawa opcji, gwarantuje wykonanie zamówienia w zakresie 80% wartości określonej w ofercie, jako wynagrodzenie za konserwację sprzętu gastronomicznego i chłodniczego (po uwzględnieniu ewentualnych popraw omyłek rachunkowych popełnionych przez Wykonawcę). Pozostałe 20 % stanowią opcje,które zostaną zrealizowane zgodnie z potrzebami i możliwościami finansowymi Zamawiającego.
Obsługiwanie, konserwacja i przegląd powinny odbywać się raz na kwartał, tj.:
a)I do 31.03.2017 r.,
b)II do 30.06.2017 r.,
c)III do 30.09.2017 r.,
d)IV do 15.12.2017 r.
Przegląd i uruchomienie sprzętu gastronomicznego i chłodniczego w czasowo wyłączonych technologicznie stołówkach w miejscowości Niechorze i Mrzeżyno realizowane będzie dwukrotnie w ciągu roku, tj.:
a)I do 30.06.2017 r.,
b)II do 30.11.2017 r.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac dotyczących usługi.
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia, wszystkie standardy jakościowe, określa dokument pn. „Projekt umowy” stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ, wraz z podanymi normatywami.
Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, z zastrzeżeniem, że oferta musi obejmować cały przedmiot zamówienia w ramach wybranego zadania. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych obejmujących część przedmiotu zamówienia w ramach zadania.
Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
Zamawiający nie ogranicza liczby części, na które Wykonawcy mogą składać swoje oferty.
Zamawiający nie wymaga zatrudnienia, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.). Wykonanie tych czynności nie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera pkt 7 Rozdziału 3 SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.02.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Serwis sprzętu i wyposażenia

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się