Dostawa do zamawiającego środków chemicznych - wapno palone mielone

» Opis zapytania

Nazwa: Wapno palone mielone
Opis:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wapna palonego – mielonego, suchego w ilości około 80 Mg/rok dla Oczyszczalni Ścieków w Dębicy,
z rozładunkiem pneumatycznym do zbiornika wapna, w ciągu 2017 roku.
2.Wapno palone - mielone, suche zgodne z poniższą specyfikacją jakościową:
a)zawartość CaO+MgO- min. 92% wag,
b)zawartość MgO - max. 2%,
c)zawartość CO2- max. 2%,
d)reaktywność wg PN-EN-459-1:2012 CL 90-Q,
e)gęstość nasypowa: 800-1000 kg/m3,
f)granulacja:
– 0,1 mm – 80%
- 0,1-1 mm – 20 %
3.Jakość wapna potwierdzona analizą sitową wapna.
4.Dostawa wapna będzie następować partiami w ciągu 48 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania, w ilości około 20 Mg.
5.Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, polegającego na zwiększeniu zakresu zamówienia o 20% bez zmiany cen jednostkowych.
6.Koszt transportu i rozładunku jest po stronie Wykonawcy.
7.Wykonawca przez cały okres realizacji zamówienia zagwarantuje ciągłość dostaw oraz wysoką jakość dostarczonego wapna zgodnie z powyższą specyfikacją jakościową.
8.Zapłata za otrzymany produkt będzie następowała przelew po każdorazowej dostawie w terminie 21 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

Ilość: 100 [tona]

Najpóźniejszy termin dostawy:
2017-02-28 10:48:00

Wymagania dodatkowe:
Termin dostawy (w ciągu 14 dni)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy)
Warunki płatności (przelew 14 dni)
offer_value ()

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.02.2017 | 13:48


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się