Zakup i dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i zbiorników

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów medycznych oraz dzierżawa butli i zbiorników. zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ i warunkami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1) Tlen medyczny ciekły – dostawa zbiorników zamontowanych przy ul. Korczyńskiej (zbiornik 11t) oraz ul. Grodzkiej (zbiornik 3t).
2) Tlen medyczny sprężony w butlach 1,08m3 i mniejszych dostawa do szpitala na ul. Korczyńską – max 3 dni robocze, butle stalowe Zamawiającego i aluminiowe Dostawcy
3) Tlen medyczny sprężony w butlach 2,15 m3 dostawa do szpitala na ul. Korczyńską – max 3 dni robocze, butle stalowe Zamawiającego i aluminiowe Dostawcy
4) Tlen medyczny sprężony w butlach 1,6m3 dostawa do szpitala na ul. Korczyńską – max 3 dni robocze, butle Zamawiającego.
5) Tlen medyczny sprężony w butlach 6,4m3 dostawa do szpitala na ul. Korczyńską – max 3 dni robocze, butle Zamawiającego.
6) Podtlenek azotu medyczny w butlach 7kg dostawa do szpitala przy ul. Korczyńskiej – max 15 dni roboczych, butle Zamawiającego.
7) Podtlenek azotu medyczny w butlach 28kg dostawa do szpitala przy ul. Korczyńskiej – max 15 dni roboczych, butle Zamawiającego.
8) Laparox C – dwutlenek węgla medyczny w butlach 7,5 kg dostawa do szpitala przy ul. Korczyńskiej – max 3 dni robocze, butle Wykonawcy.
9) Laparox C – dwutlenek węgla medyczny w butlach 26 kg dostawa do szpitala przy ul. Korczyńskiej – max 3 dni robocze, butle Wykonawcy.
10) Kriomax C – dwutlenek węgla medyczny w butlach 26 kg dostawa do szpitala przy ul. Korczyńskiej – max 3 dni robocze, butle Wykonawcy.
11) Argon 5,0 – w butli 5-8 l dostawa do szpitala przy ul. Korczyńskiej – max 3 dni robocze, butle Zamawiającego
12) Argon 5,0 – w butli 10 l dostawa do szpitala przy ul. Korczyńskiej – max 3 dni robocze, butle Zamawiającego.
13) Acetylen – butla 7 kg, dostawa do szpitala przy ul. Korczyńskiej – max 3 dni robocze, butle Wykonawcy.
14) Dwutlenek węgla techniczny butla 26 kg dostawa do Szpitala przy ul. Korczyńskiej – butle zamawiającego.
15) Powietrze sprężone – w butli 5 i 10l – butle Zamawiającego
16) Azot ciekły medyczny – dostawa cysterną niskociśnieniową, tankowany do Devara 20 l w szpitalu przy ul. Grodzkiej – max 3 dni robocze. Devary Zamawiającego.
17) Azot ciekły medyczny – dostawa cysterną niskociśnieniową, tankowany do zbiornika typu EuroCyl w szpitalu przy ul. Korczyńskiej – max 3 dni robocze. Zbiornik Wykonawcy.
18) Mieszanka trójskładnikowa w butlach 10 l (tolerancja gazu +/- 1%) dostawa do szpitala przy ul. Korczyńskiej – max 15 dni roboczych, butle Wykonawcy.
19) Entonox w butlach 2,8m3 dostawa do szpitala przy ul. Korczyńskiej – max 3 dni robocze, butle Wykonawcy
20) Dzierżawa zaworu dozującego Entonox 1 szt, niewymagającego sterylizacji po każdorazowym użyciu.
21) Dzierżawa stojak na butle Entonox 1 szt.
22) Ustniki jednorazowe Entonox. 100 sztuk w opakowaniu.
23) Dzierżawa butli stalowych Wykonawcy na gazy medyczne.
24) Dzierżawa butli aluminiowych medycznych ze zintegrowanym zaworem (Tlen medyczny i Entonox).
25) Dzierżawa nosideł na butle zawór zintegrowany
26) Dzierżawa butli stalowych na gazy techniczne i specjalne.
27) Dzierżawa zbiornika typu EuroCyl o pojemności 600 – 1000 kg wraz z nalewakiem umożliwiającym przelanie azotu do mniejszych zbiorników typu Devar, montaż i uruchomienie w szpitalu przy ul. Korczyńskiej – max 1 tydzień od podpisania umowy.
28) Dzierżawa zbiornika kriogenicznego o pojemności około 3 ton, wyposażonego w system telemetrii, montaż przy ul. Grodzkiej w ciągu tygodnia od podpisania umowy
• odparowanie własne – nie większe niż 0,42%/24 h
• wysokość max – 4,20 m
• szerokość z armaturą max – 1,60 m
29) Dzierżawa zbiornika kriogenicznego o pojemności około 11 ton, wyposażonego w system telemetrii, montaż przy ul. Grodzkiej w ciągu tygodnia od podpisania umowy
• odparowanie własne – nie większe niż 0,30%/24 h
• wysokość max – 6,00 m
• szerokość z armaturą max – 2,30 m.

30) Szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie bezpiecznej obsługi urządzeń i instalacji niepalnych gazów medycznych.

Zakres tematyczny szkolenia winien obejmować, co najmniej:
a. zapoznanie uczestników szkolenia z aktami prawnymi i zarządzanie niepalnymi gazami medycznymi, prawo farmaceutyczny, dozór techniczny i legalizacja butli, właściwości fizyczne i chemiczne gazów medycznych,
b. bezpieczną obsługę urządzeń i instalacji niepalnych gazów medycznych, występujące zagrożenia podczas eksploatacji urządzeń i instalacji
c. omówienie budowy i działania wybranych urządzeń (pokazy praktyczne)
d. źródła zasilania w niepalnych gazach medycznych. Instalacja rozprowadzająca gazów medycznych, sygnalizacja alarmów klinicznych i eksploatacyjnych – wymagania,
e. stacje redukcji do gazów medycznych, budowa, funkcje,
f. stacja pomp próżni, stacje sprężarek powietrza do celów medycznych i technicznych

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego. Czas trwania szkolenia uczestników ma wynosić 8 godzin zegarowych w terminach uzgodnionych z Zamawiającym z podziałem na:
• - szkolenie dla personelu medycznego i technicznego z zakresu obejmującego punkty od a)
do c) – czas ok. 2 godzin,
• - szkolenie dla personelu technicznego z zakresu obejmującego punkty od d) do f) – czas ok. 6 godzin.

Przewidywana liczba uczestników szkolenia: 35 osoby - personel medyczny, 15 osób - personel techniczny
Szkolenie winno zakończyć się wydaniem przez podmiot prowadzący szkolenie zaświadczenia (dla każdego uczestnika szkolenia) o ukończeniu szkolenia, zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216).

31) Przegląd instalacji wewnętrznej gazów medycznych, wykonany przez podmiot uprawniony, posiadający Certyfikat PN-EN ISO 13485:2003+AC:2007 wraz z aprobatą na Dyrektywę 93/42/EEC o
wyrobach medycznych zaświadczające, że Wykonawca jest uprawniony do serwisowania medycznych instalacji gazowych.

Zakres czynności obejmuje sprawdzenie:
• Inwentaryzacja elementów instalacji
• Kontrola mechanicznego działania pkt poboru
• Sprawdzenie szczelności pkt poboru do gazów medycznych / odwodnienie VAC
• Kontrole systemów alarmowych w zakresie ich funkcjonalności
• Badanie rurociągów na obecność zanieczyszczeń stałych
• Sprawdzenie nastawy zaworów nadmiarowych
• Kontrolę szczelności zaworów odcinających
• Sprawdzenie osprzętu ruchomego (dozowniki, regulatory VAC, reduktory butlowe)
• Wystawienie protokołu pokontrolnego

32) Legalizacja butli.
33) Malowanie butli
34) Naprawa butli – wymiana zaworów, osuszanie, trwałe oznakowanie butli zamawiającego

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.02.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się