dostawa posiłków profilaktycznych na 2017r dla pracowników IZ Lublin

» Opis zapytania

Opis zamówienia: Sukcesywna dostawa posiłków profilaktycznych dla pracowników IZ Lublin
Formuła realizacji: Przetarg nieograniczony
Postępowanie prowadzone na podstawie: Regulamin udzielania zamówień przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na dostawy, usługi oraz roboty budowlane do których nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Okres związania ofertą: przez okres30 dni
przez okres: 30 dni
Składanie ofert częściowych: Nie
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki: W Projekcie mogą wziąć udział Dostawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z Projektu.
Ocena warunków udziału w Projekcie dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w Specyfikacji.
Wymagania:
dostawa posiłków profilaktycznych na 2017r dla pracowników IZ Lublin:
- Speł‚nienie wymagań„ specyfikacji -
Wykaz wymaganych dokumentów: Wskazano w Warunkach Zamówienia
Informacje o wadium: Wadium można wnieść w:

Kwota wadium:
- dostawa posiłków profilaktycznych na 2017r dla pracowników IZ Lublin - brak [PLN]
Kryteria oceny ofert: dostawa posiłków profilaktycznych na 2017r dla pracowników IZ Lublin:
walory smakowe - 60,00%
Cena - 40,00%
Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej: Nie
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Publikacja:
Miejsce wystawienia ogłoszenia: Lublin
Data wystawienia ogłoszenia: 2017-01-20

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.02.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi cateringowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się