Usługa cateringowa dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. Poprzez świadczenie usługi cateringowej Zamawiający rozumie usługę obejmującą przygotowywanie, dostarczanie i wyeksponowania posiłków w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Usługa cateringowa świadczona będzie w dni wolne od pracy w siedzibie Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, ul. Ciepła 40, budynek E, III p., sala 301.
W ramach świadczenia usług cateringowych Wykonawca zapewni bufet szwedzki dla 72 osób obejmujący zimne przekąski.
Zamawiający jest uprawniony do zamawiania dowolnej ilości posiłków w zależności od ilości osób biorących udział w każdym spotkaniu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 1 do SIWZ.
Usługa objęta przedmiotem zamówienia powinna być wykonywana zgodnie z przepisami ustawy z dn. 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 594 z późn. zm.), rozporządzeniami wykonawczymi, rozporządzeniami unijnymi, a zwłaszcza z zachowaniem zasad systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli – HACCP.
Osoby wykonujące przedmiot zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, określone w ustawie z dn. 05.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ( Dz. U. z 2013 r. poz. 947 z późn. zm.) – odpowiednio wymagane dla danego stanowiska pracy bądź charakteru zatrudnienia.
Wykonawca będzie realizował usługi związane z przygotowaniem posiłków we własnych obiektach z użyciem własnych urządzeń, materiałów i produktów oraz będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający, mając na względzie treść art. 29 ust. 3a Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, mianowicie: osoby wykonującej czynności w zakresie dostarczania posiłków – kierowca pojazdu przeznaczonego do dostarczania posiłków.
Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:
1)Wykonawca w terminie do 10 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie osoby wykonujących czynności określone w pkt. 9, tj. pisemnego oświadczenia Wykonawcy i/lub pisemne oświadczenie pracownika zatrudnionego przez Wykonawcę potwierdzające, że jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia,
2)Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osoby wykonującej wskazane czynności przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego czynności, w szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.
Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia.
1)Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów o których mowa w pkt. 10 w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości 1.000 zł, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną.
2)W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i naliczyć Wykonawcy dodatkowo karę umowną za odstąpienie od umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.01.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi cateringowe
  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się