Usługa cateringowa dla Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Ignatkach Osiedle Działu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa w zakresie przygotowania i dostarczania gotowych posiłków dla grupy maksymalnie 21 dzieci w różnym wieku, także niemowląt, przebywających w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Ignatkach Osiedle, stanowiącej Dział w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku.
2. CPV: Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres, według kodów i nazw określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):
55321000-6 Usługa przygotowania posiłków,
55322000-3 Usługa gotowania posiłków,
55520000-1 Usługa dostarczania posiłków.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 1 do SIWZ.
4. Usługa objęta przedmiotem zamówienia powinna być wykonywana zgodnie z przepisami ustawy z dn. 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 594 z późn. zm.), rozporządzeniami wykonawczymi, rozporządzeniami unijnymi, a zwłaszcza z zachowaniem zasad systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli – HACCP.
5. Osoby wykonujące przedmiot zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, określone w ustawie z dn. 05.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ( Dz. U. z 2013 r. poz. 947 z późn. zm.) – odpowiednio wymagane dla danego stanowiska pracy bądź charakteru zatrudnienia.
6. Wykonawca będzie realizował usługi związane z przygotowaniem posiłków we własnych obiektach z użyciem własnych urządzeń, materiałów i produktów oraz będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
7. Należy uwzględnić fakt, iż liczba dzieci w Placówce może się zmieniać, w związku z czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamawiania nawet niewielkiej ilości posiłków. O każdej zmianie w zapotrzebowaniu Placówki na wyżywienie Zamawiający poinformuje Wykonawcę najpóźniej na dzień przed planowaną zmianą ilości zamawianych pakietów całodziennego wyżywienia. W Placówce maksymalnie przebywać będzie 21 dzieci w wieku od 0 do 18 lat.
8. Wykonawca jest związany ceną dziennego pakietu żywieniowego bez względu na ilość zamawianych pakietów. Zamawiający jest uprawniony do zamawiania dowolnej ilości pakietów w zależności od ilości dzieci przebywających aktualnie w Placówce.
9. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zależne będzie od ilości zamówionych pełnych oraz niepełnych pakietów całodziennego wyżywienia w okresie trwania umowy i określone zostanie na podstawie cen jednostkowych ustalonych w oparciu o ofertę przedłożoną przez Wykonawcę. Przez pojęcie niepełnego pakietu całodziennego wyżywienia rozumie się sytuację, kiedy Zamawiający rezygnuje z któregoś z posiłków w jednym pakiecie.
10. Przez pakiet jednodniowego wyżywienia rozumie się porcje 5 posiłków (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja) przeznaczone dla jednego dziecka. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pomniejszenia pakietu o dowolną ilość posiłków, tzn. może zamówić pakiet składający się np. tylko ze śniadania, podwieczorku i kolacji, w przypadku gdy dziecko pozostałe posiłki będzie spożywało w szkole. W takiej sytuacji cena pakietu zmniejsza się zależnie od posiłku, z którego rezygnuje Zamawiający – odpowiednio w przypadku śniadania i kolacji o 20%, II śniadania i podwieczorku o 15%, całego obiadu o 30% ( w tym zupy o 10 %, II dania obiadowego o 20%).
11. Zamawiający, mając na względzie treść art. 29 ust. 3a Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, mianowicie:
1) osoby wykonującej czynności w zakresie przygotowywania posiłków – kucharz;
2) osoby wykonującej czynności w zakresie dostarczania posiłków – kierowca pojazdu przeznaczonego do dostarczania posiłków.
12. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:
1) Wykonawca w terminie do 10 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób wykonujących czynności określone w pkt. 11, tj. pisemnego oświadczenia Wykonawcy i/lub pisemnych oświadczeń pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę potwierdzających, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia,
2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących wskazane czynności przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego czynności, w szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.
13. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia.
1) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów o których mowa w pkt. 12 w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości 5.000 zł, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną.
2) W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w pkt 12, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i naliczyć Wykonawcy dodatkowo karę umowną za odstąpienie od umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.01.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się