Przygotowywanie, dostarczanie i wydawanie gorących posiłków obiadowych, jednodaniowych dla osób i rodzin z terenu Gminy Gostycyn.

» Opis zapytania

1.Przygotowywanie, dostarczanie i wydawanie gorących posiłków obiadowych, jednodaniowych dla osób i rodzin z terenu Gminy Gostycyn od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w okresie od 02 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
2.Posiłki dostarczane będą do wyznaczonych miejsc w 9 miejscowościach na terenie Gminy Gostycyn tj. Gostycyn, Pruszcz, Kamienica, Bagienica, Mała Klonia, Wielka Klonia, Przyrowa, Wielki Mędromierz i Łyskowo.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt umowy.
3.Szacunkowa liczba posiłków mieści się w przedziale od 1 do 125 dziennie.
W okresie od 01 stycznia 2016 roku do 30 listopada 2016 roku średnia miesięczna liczba przygotowywanych i przewidzianych do wydawania posiłków wynosiła 117,58 dziennie.
4.Zamawiający wskazuje, że posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, urozmaicone pod względem menu, gorące, kaloryczne (nie dotyczy suchego prowiantu), zapewniające zdrowe żywienie w każdorazowej dziennej porcji posiłku.
Waga posiłków powinna się wynosić:
zupa – 400 g,
ziemniaki/makaron/ryż/kasza – 200 g,
mięso/ryba – 100 g,
surówka/gotowane warzywa – 100 g,
pierogi, naleśniki, krokiety, kopytka, makaron z sosem warzywno – mięsnym/owocowym – 200 g.

2 x w tygodniu (poniedziałek, środa) z zupy z wkładką (jedna porcja w ilości 500 ml,
wkładka mięsna 100 gramów-w całości, 2 kromki świeżego chleba lub bułka),
- 2 x w tygodniu (wtorek, czwartek) danie mięsne:
- mięso - 150 g
- ziemniaki - 300 g
- surówka lub gotowane warzywa - 100 g
- sos – 50 g
- 1 x w tygodniu (piątek) pierogi, naleśniki z serem, krokiety, kopytka (450 gramów) lub
danie rybne (ziemniaki 300g, ryba 100g, surówka lub gotowane warzywa 100 g.)
Posiłki muszą być gorące (o temperaturze nie niższej niż: zupy 750C, drugie danie 630C
gotowe do spożycia po ich dostarczeniu.
5.Posiłki Wykonawca dostarczać będzie własnym środkiem transportu przystosowanym do przewożenia posiłków, w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw.
6.Wykonawca będzie ponosił koszty załadunku i rozładunku wszystkich dostaw posiłków oraz koszty i odpowiedzialność za czystość używanych termosów.
7.Posiłki muszą być dostarczone i wydawane w godzinach 12.30 – 15.15.

Wykonawca zobowiązany będzie do udostępnienia Zamawiającemu jadłospisu do wglądu na kolejny tydzień, najpóźniej w piątek przed rozpoczęciem kolejnego tygodnia, wraz z podaniem kaloryczności posiłków w miejscu wydawania posiłków. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany jadłospisu, w przypadku nie spełnienia warunków określonych powyżej oraz innych nieprawidłowości.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania badań sprawdzających jakość przygotowywanych posiłków, pod względem kaloryczności, gramatury, temperatury, itp.

a. Wykonawca będzie przygotowywał i wydawał posiłki, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 594 z późń. zm.) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Posiłki, pod względem technologii wykonania i jakości muszą posiadać wymaganą przepisami kaloryczność i muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i dostarczenia posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwa zgodnie z normami HACCP.
b. Zamawiający wskazuje, że posiłki powinny być urozmaicone pod względem menu, gorące, kaloryczne, zapewniające zdrowe żywienie w każdorazowej dziennej porcji posiłku.
Posiłki muszą być świeże z bieżącej produkcji dziennej bez dodatkowej obróbki technologicznej przed dystrybucją na miejscu lub ich wydawaniem. Posiłki muszą być przygotowane ze świeżych i naturalnych produktów wysokiej jakości wykluczone jest stosowanie suszu warzywnego, puree ziemniaczanego na bazie suszu, soi.

c. Posiłki powinny:
- zawierać prawidłowy smak, zapach, barwę, konsystencję;
- zawierać prawidłowy skład pod względem wartości odżywczej (prawidłową zawartość składników odżywczych, witamin, kaloryczność, składników mineralnych;
- być bezpieczne - nie zawierać zagrożeń biologicznych, mikrobiologicznych, fizycznych i chemicznych;

d. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny i weryfikacji wszystkich parametrów wykonania zleconej usługi na każdym etapie oraz w każdej chwili produkcji i dostawy posiłków a Wykonawca, na każdym etapie oraz w każdej chwili produkcji i dostawy posiłków umożliwi Zamawiającemu dostęp do linii technologicznej oraz wyprodukowanych posiłków. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli w trakcie przygotowywania posiłków w miejscu ich produkcji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji i zmian diet oraz ich ilości w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do wydawania gorących posiłków w sposób zapewniający odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne. Temperatura zupy oraz temperatura drugiego dania winna wynosić 60 stopni C. Liczba posiłków podczas trwania umowy może odbiegać od założeń przyjętych w niniejszej SIWZ, w zależności od posiadanych środków finansowych Zamawiającego, oraz zapotrzebowania środowiskowego.

e. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie przygotowanie i dostarczanie posiłków pod wskazane adresy w poszczególnych miejscowościach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 1230 – 1515.

f. Termin realizacji przedmiotu zamówienia publicznego od 02 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

8.Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zaakceptowanego przez Zamawiającego jadłospisu. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach, nie dających się wcześniej przewidzieć, Wykonawca jest uprawniony do zmiany przygotowywanych posiłków w stosunku do zaakceptowanego przez Zamawiającego jadłospisu, o czym powinien on zawiadomić Zamawiającego niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 godzin od dokonania stosowanej zmiany. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji dostarczanych przez Wykonawcę posiłków poprzez ich degustację. Posiłek przeznaczony na ten cel zostanie zamówiony wraz z innymi posiłkami.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.12.2016 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się