Usługi codziennego żywienia 135 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lubsku w 2017roku, na bazie wynajmowanych pomieszczeń kuchni i wyposażenia kuchni.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa codziennego i całodobowego żywienia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej świadczona na bazie wynajętych od DPS Lubsko pomieszczeń kuchennych i wyposażenia obejmująca produkcję i wydawanie przez okres 12 miesięcy:
- śniadania – 49275 (porcji)
- śniadania (drugie) – 49275 (porcji)
- obiady – 49275 (porcji)
- kolacje – 49275 (porcji)
( wyliczone : 135 osób x 365 dni = 49275 posiłków)

Liczba ta może się zmienić, gdyż jest zależna od stanu chorobowego mieszkańców i stanu obłożenia Domu.
Usługa obejmuje cały kompleks spraw związanych z prowadzeniem kuchni w tym przejęcie pełnej odpowiedzialności za pracowników, produkcję, jej jakość, stan higieniczno-sanitarny pomieszczeń i urządzeń, prowadzenie dokumentacji HACCP, kontakty z Sanepidem, mycie naczyń ze stołówki, przygotowanie i dystrybucja posiłków, itp. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich aktualnych przepisów prawnych obowiązujących w polskim systemie prawnym w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest do pobierania próbek żywnościowych sporządzanych produktów i przechowywania ich przez 72 godziny dla kontroli przez Sanepid. Zamawiający ma prawo - poprzez upoważnionego przedstawiciela - do kontrolowania produkcji posiłków ( m.in.: jakości produktów wyjściowych, świadectwa jakości ich pochodzenia, składu i gramatury posiłków, czystości personelu i posiadania przez nich aktualnych książeczek zdrowia, czystości pomieszczeń i wyposażenia kuchni, zużycia mediów, bhp. i p.poż. – według porozumienia , itd.)
Zamawiający będzie dostarczał wykonawcy pisemny wykaz ilości mieszkańców oraz wymaganych diet w terminach:
- obiady i kolacje do godziny 9.00 tego samego dnia,
- śniadania do godz. 16.00 dnia poprzedniego.
Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zaleceniami i normami Instytutu Żywienia i Żywności. Podstawę do sporządzania posiłków dla mieszkańców DPS stanowić będzie uzgodniony pomiędzy zamawiającym a wykonawcą jadłospis dekadowy, z uwzględnieniem diet indywidualnych.
Receptury mogą one być modyfikowane wyłącznie po uzyskaniu akceptacji zamawiającego. Możliwe jest też wprowadzenie nowych potraw po zatwierdzeniu ich receptury przez zamawiającego.
Wyżywienie musi spełniać wymóg dostarczenia 2200-2400 kalorii dziennie dla jednej osoby. Posiłki mają być przygotowane ze świeżych produktów własnych ( nabywanych przez wykonawcę). Posiłki mają być urozmaicone (różnorodne) poprzez przestrzeganie piramidy żywieniowej i muszą odpowiadać wszelkim rygorom recepturowym, smakowym, estetycznym i odżywczym ( w posiłkach mają być warzywa, owoce i słodycze ). Posiłki należy układać na talerzu estetycznie, z przystrojeniem ich zieleniną ( zielonym koperkiem, pietruszką, szczypiorkiem, itp.). Gramatura określona w jadłospisie oznacza wagę produktu gotowego ( wydawanego do spożycia).
Zamawiający nie zezwala na stosowanie półproduktów tzw. instantów, jak np.: zupy w proszku, sosy w proszku, kostki rosołowe, itp. pod rygorem rozwiązania umowy.
Minimalna wysokość całodobowego wsadu surowca na jednego żywionego nie może być mniejsza niż 8,30 zł (słownie: osiem złotych 30/100) brutto, liczona jako średnia z okresu trwania umowy. Wsad surowca oznacza cenę zakupu wszelkich produktów przeznaczonych do przerobienia lub bezpośredniego spożycia przez mieszkańców zgodnie z jadłospisem. Wykonawca będzie przedkładał zamawiającemu bez wezwania kwartalne rozliczenie wysokości wsadu na 1 mieszkańca, liczone jako średnia z 3-ch miesięcy danego kwartału. Nie stosowanie się wykonawcy do tego zapisu jest podstawą do jednostronnego rozwiązania umowy żywienia z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
Do rozliczeń niepełnych stosuje się procentowe udziały poszczególnych posiłków w stawce jednostkowej dziennej usługi ( stawce za osobo-dzień)
a) śniadanie stanowi 25%
b) śniadanie (drugie) stanowi 5%
c) obiad stanowi 50%
d) kolacja stanowi 20% .
Na całodobowe wyżywienie składają się posiłki wydawane mieszkańcom :
- śniadanie na oddziałach o godz. 9.00, na stołówce w godz. 8.00-10.00
- śniadanie (drugie) na oddziałach o godz.10.30, na stołówce w godz. 10.30
- obiad na oddziałach o godz. 13.00, na stołówce w godz. 13.00-15.00
- kolacja na oddziałach o godz. 18.00 , na stołówce w godz. 17.00-19.00
- dodatek cukrzycowy dla pensjonariuszy z cukrzycą wydawany tylko na oddziałach o
godz. 15.00 wliczony w cenę obiadu
z uwzględnieniem podziału na diety :
- normalna (I)
- lekkostrawna (III)
- lekkostrawna z dodatkiem cukrzycowym (IV)
- lekkostrawna z dodatkiem cukrzycowym przecierana (V)
- lekkostrawna przecierana
- inne w zależności od zaleceń lekarza.
3.2. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do :
a./ zapewnienia całodziennego dostępu do pieczywa i napojów w ilości 5-ciu bochenków chleba, 7-ciu słoiczków dżemu, 3-ch kostek masła 250g do smarowania chleba na tydzień. Przy wyborze dostawcy pieczywa należy uwzględnić przyzwyczajenia smakowe mieszkańców Domu.
b. zapewnienia dodatkowego posiłku (dodatku cukrzycowego) dla osób tego wymagających w ilości 28 osób (może ulec zmianie).
c. w okresie letnim zapewnienie napojów chłodzących na żądanie przedstawiciela zamawiającego ( herbata miętowa lub owocowa) dla 15 pracowników Domu w ilości 1 litra na osobę na dzień
d. umożliwienia wydawanie odpłatnych posiłków dla personelu zamawiającego jeżeli zaistnieje taka sytuacja w cenie jak dla mieszkańca Domu
e. przygotowania tradycyjnych potraw świątecznych (na Boże Narodzenie i Wielkanoc) oraz
właściwej oprawy tych posiłków
3.3. Dystrybucja posiłków ; 99 pensjonariuszy żywionych jest w budynku przy ul. Zamkowej 27 i 36 pensjonariuszy na filii DPS przy ul. Pokoju 1A. Dostarczanie posiłków do kuchenek oddziałowych odbywać się będzie transportem zamawiającego i tak :
1. w budynku głównym przy ul. Zamkowej :
a. na oddziały - transport windą towarową, załadunek zbiorczy do pojemników i termosów jest czynnością wykonawcy, ilość osób około 53.
b. na stołówkę przez okno podawcze, wydawanie pojedynczych porcji dla około 46 osób.
c. naczynia brudne ze stołówki myte są w zmywalni stołówki przez pracowników kuchni.

2. do budynku przy ul. Pokoju 1A (filia DPS) transportem zamawiającego, załadunek zbiorczy do pojemników i termosów jest czynnością wykonawcy, odbiór z kuchni, ilość dla około 36 osób.

Posiłki gorące będą odbierane od wykonawcy w termosach i pojemnikach będących własnością zamawiającego. Temperatura posiłków w chwili dostarczenia do pomieszczeń dystrybucji zamawiającego musi wynosić : dla zupy, drugiego dania, płynów – minimum 60°C, dla posiłków zimnych ( sałatki, pasty, sery, itp.) od 4-7°C.
Przygotowywanie posiłków odbywać się będzie w kuchni Zamawiającego usytuowanej w Lubsku przy ul. Zamkowej 27 o powierzchni użytkowej wynajętej 226,70m2, oraz wyposażenia kuchennego, przekazanych wykonawcy usługi na podstawie umowy najmu – załącznik nr 6 SIWZ. Wykaz sprzętu i urządzeń do przekazania dla Wykonawcy stanowi załączniki nr 1, 2 i 3 do umowy najmu.
3.4. Dodatkowe obowiązki wykonawcy:
3.4.1. przejąć pracowników zamawiającego zatrudnionych w kuchni na podstawie art. 23’ Kodeksu Pracy od firmy świadczącej aktualnie umowę żywienia mieszkańców DPS-u.
Do przejęcia są 3 kucharki wskazane przez zamawiającego, wszystkie te osoby mają być zatrudnione na pełny etat na umowę o pracę.
Pozostali pracownicy ( 3 i pół etatu – ilość sugerowana) mają być też zatrudnieni na umowy o pracę. Po zawarciu umowy żywienia, wykonawca przedłoży zamawiającemu oświadczenie o strukturze zatrudnienia w kuchni i o zatrudnieniu wszystkich pracowników zatrudnionych w tej kuchni na umowę o pracę, przedstawi też zamawiającemu ksero umów o pracę ( bez danych osobowych) zatrudnianych pracowników.
Zgodnie z brzmieniem art.29ust.3a ustawy prawo zamówień publicznych zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22§1 ustawy z 26.06.1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2014, poz.1502, z póżn.zm.). Obowiązek zatrudnienia pracowników na umowę o prace nie dotyczy dostaw.
Zamawiający będzie mógł żądać od wykonawcy dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienie na podstawie umów o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek), które będzie mogło przyjąć postać zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub zanonimizowanych (bez danych osobowych) dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń.
Sugerowane zatrudnienie - dla zapewnienia prawidłowej pracy kuchni potrzebne są następujące etaty,
- szef kuchni - 1 osoba na pełny etat
- kucharz - 4 osoby na pełny etat
- magazynier – 1 osoba na pełny etat.
- dietetyk – 1 osoba na 1 / 2 etatu.
3.4.2. przejmować wszelkie resztki pokarmowe jako odpady pokonsumpcyjne powstałe przy przygotowywaniu posiłków i pozostałych po spożyciu posiłków .
Zawrzeć umowę na odbiór odpadów BIO z firmą uprawnioną do odbioru takich odpadów. Nie zezwala się na odbiór tych odpadów innym podmiotom/osobom poza firmą uprawnioną do ich odbioru. Odpady te należy przechowywać w pojemnikach zamkniętych. Możliwe jest wykorzystanie pojemnika BIO 240 litrów za odpłatnością 5zł brutto /m-c. Odpady komunalne powstałe od pracowników kuchni można gromadzić bezpłatnie w pojemnikach dla pracowników DPS, są to dwa pojemniki na odpady komunalne zmieszane (niesegregowane) ustawione na placu przy kotłowni grzejnej.

3.4.3. utrzymywać właściwy stan techniczno-sanitarny pomieszczeń, urządzeń, sprzętu, itp. wykorzystywanych przez wykonawcę, co oznacza m.in. ich czasową konserwację, wykonywanie bez zwłoki napraw, remontów, a w przypadku jego zaginięcia - zakup sprzętu nowego równoważnego , który staje się własnością zamawiającego.
W przypadku znacznego zużycia naturalnego sprzętu uniemożliwiającego jego użytkowanie i nieopłacalności jego naprawy, wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia opinii technicznej w tym zakresie przez osobę uprawnioną i przedłożenia jej zamawiającemu. Decyzję ostateczną podejmie zamawiający, który w przypadku akceptacji opinii wycofa sprzęt z użytkowania i przeznaczy go do kasacji. Jednakże, wykonawca musi sobie zabezpieczyć sprzęt równoważny umożliwiający mu prowadzenie działalności w zakresie żywienia ( chyba że okaże się on nieprzydatny do produkcji na co zgodę wyrazi zamawiający).
3.4. 4. Zgodnie z art. 182 Kodeksu Pracy – współpracować z zamawiającym w zakresie bhp. i p.poż. – na podstawie zawartego porozumienia – załącznik nr 7 SIWZ.
3.4.5. Utrzymywać we właściwym stanie sanitarno-higienicznym korytarze przy kuchni
( myć podłogi na bieżąco, a co najmniej raz w tygodniu szorować podłogi) . Powołana przez zamawiającego komisja sprawdzi stan czystości pomieszczeń i wyposażenia kuchni
( i korytarzy), sporządzając na te okoliczność protokół.
3.4.6. Ubezpieczyć od odpowiedzialności cywilnej prowadzoną działalność gospodarczą w kuchni i objąć odpowiedzialnością pracowników kuchni i osoby trzecie, znajdujące się w kompleksie kuchennym.
3.4.7. Zgłosić i opłacać podatek od nieruchomości na rzecz Urzędu Miasta Lubsko, od wynajętej powierzchni użytkowej pomieszczeń. Na rok 2017 planowana jest stawka w wysokości 21,00zł/m2 , co daje kwotę podatku od nieruchomości w wysokości 4760,70zł.
3.4.8. Wykonawcy zezwala się na wyposażenie kuchni w sprzęt własny ale w uzgodnieniu z zamawiającym warunków jego zasilania w media.
3.4.9. Opłacać comiesięczny czynsz za wynajem pomieszczeń kuchennych w wysokości 1957,40zł
3.4.10 W przypadku awarii w kuchni DPS –u uniemożliwiającej przygotowywanie posiłków dla mieszkańców, zamawiający w tym okresie czasu zapewnia kuchnię zastepczą bez dodatkowego wynagrodzenia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.12.2016 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się