przygotowanie i dostarczenie posiłków gotowych dla dzieci i uczniów uczęszczających do Zespołu Edukacyjnego Nr 6 w Zielonej Górze, tj. Gimnazjum Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Brzechwy w Zielonej Górze, Szkoły Podstawowej nr 26 Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Brzechwy w Zielonej Górze, Oddziału „0” przy Szkole Podstawowej nr 26 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Brzechwy w Zielonej Górze, Miejskiego Przedszkola nr 45 w Zielonej Górze zgodnie z niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie posiłków gotowych dla dzieci i uczniów uczęszczających do Zespołu Edukacyjnego Nr 6 w Zielonej Górze, tj. Gimnazjum Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Brzechwy w Zielonej Górze, Szkoły Podstawowej nr 26 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Brzechwy w Zielonej Górze, Oddziału „0” przy Szkole Podstawowej nr 26 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Brzechwy w Zielonej Górze, Miejskiego Przedszkola nr 45 w Zielonej Górze
CPV – 55.52.31.00-3 , 55.52.40.00-9
a. w ilości maksymalnie dziennie:
150 obiadów dla uczniów Gimnazjum Nr 14, Szkoły Podstawowej nr 26 i Oddział „0”
- zupa – 250ml,
- ziemniaki, makaron, kasze, ryż i inne – 200g
- porcja mięsa (kotlet, gulasz, pulpety i inne) lub ryby (filet, kotlet mielony i inne) – 150g
- pierogi, naleśniki z serem, placuszki z jabłkami, ryż z jabłkami, makaron z sosem i inne – 300g
- surówka, jarzyny – 150g
- woda, kompot, napój – 200ml
ilość dni żywieniowych:101 w terminie od dnia 02 stycznia 2017r. do 22 czerwca 2017r. z wyłączeniem dni: ferie: od 30-01-2017r. do 10-02-2017r., przerwa świąteczna: od 13-04-2017r. do 18-04-2017r., weekend majowy: od 1-05-2017r. do 3-05-2017r.,16-06-2017r.

Usługa obejmuje przygotowywanie i dostarczanie obiadu Zamawiającemu: Gimnazjum Nr 14, Szkoła Podstawowa nr 26 i Oddział „0” w Zielonej Górze ul. Przylep – 9 Maja 6, 66-015 Zielona Góra: - wykonawca zapewnia naczynia jednorazowe.
b. w ilości maksymalnie dziennie:
131 posiłki na co składa się: śniadanie, obiad i podwieczorek dla dzieci przedszkolnych w Miejskim Przedszkolu nr 45
- I śniadanie: pieczywo mieszane, masło, wędliny, sery, pasty, jaja, warzywa, mleko, kakao i inne
- zupa – 250ml,
- ziemniaki, makaron, kasze, ryż i inne – 200g
- porcja mięsa (kotlet, gulasz, pulpety i inne) lub ryby (filet, kotlet mielony i inne) – 150g
- pierogi, naleśniki z serem, placuszki z jabłkami, ryż z jabłkami, makaron z sosem i inne – 300g
- surówka, jarzyny – 150g
- woda, kompot, napój – 200ml
- podwieczorek: owoce, warzywa, jogurty, serki, budynie, kisiele, ciastka, drożdżówki i inne
ilość dni żywieniowych 143 w terminie od dnia 02 stycznia 2017r do 31 sierpnia 2017r. z wyłączeniem dni: przerwa wakacyjna od 03-07-2017r. do 04-08.2017r.
Usługa obejmuje przygotowywanie posiłku składającego się ze śniadania, obiadu oraz podwieczorka i dostarczenie go Zamawiającemu: Miejskie Przedszkole nr 45 w Zielonej Górze ul. Przylep – 9 Maja 6, 66-015 Zielona Góra. Wykonawca zapewnia naczynia jednorazowe.
2. Całość przedmiotu zamówienia wynosi: do 15150 szt. obiadów (zupa, drugie danie, kompot lub sok) i 18733 posiłków całodziennych ( śniadanie, obiad – zupa, drugie danie kompot lub sok, podwieczorek)
3. Posiłki muszą spełniać następujące warunki:
a. posiłki powinny być różnorodne, lekkostrawne, przygotowywane z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczona zawartością substancji konserwujących, barwiących, sztucznie aromatyzowanych, zgodne z normami żywienia dzieci w wieku szkolnym zawartymi w obowiązujących przepisach, zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego.
b. w jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, duszone, pieczone, okazjonalnie smażone,
c. do przygotowywania posiłków zalecane jest stosowanie tłuszczów roślinnych, dużej ilości warzyw i owoców, umiarkowane stosowanie jaj, cukru, soli.
d. zupy nie mogą być zagęszczane mąką; mają być przygotowywane na bazie wywarów warzywnych ze świeżych warzyw; wyklucza się stosowanie tzw. kostek rosołowych, warzywa muszą stanowić minimum 1/3 objętości zupy,
e. dania mięsne powinny być przyrządzone z mięs wysokiej jakości ,
- mięso wieprzowe i wołowe ekstra (łopatka, karkówka, schab, ligawa, polędwica),
- drób ( filety z piersi, udka).
f. zawartość mięsa w pulpetach, zrazach, kotletach mielonych, itp. powinna wynosić min. 60%,
g. wszelkie sosy do potraw mięsnych lub nie mięsnych muszą być dostarczane w osobnych
pojemnikach,
h. danie rybne musi być wykonane z filetu z mintaja, morszczuka, dorsza lub innych ryby za
wyjątkiem pangi,
i. surówki mają być wykonane z surowych warzyw i owoców lub gotowanych warzyw, dopuszcza się mrożonki, ogórki konserwowe; stosowane do potraw kapusta i ogórek mają być kiszone, a nie kwaszone,

4. Ciepły posiłek musi odpowiadać normom odżywczym obowiązującym z tzw. punktach zbiorowego
żywienia, posiłki powinny być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia,
sporządzone z pełnowartościowych produktów posiadających aktualne terminy ważności.
5. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia tj. przygotowania i transportu
posiłków zgodnie z: zasadami określonymi w obowiązujących przepisach a w szczególności w
ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( tekst jednolity Dz. U.
z Dz. U. z 2015r. poz.594 ze zmianami), Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom
młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze
stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016.
poz.1154), rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia
16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności, Rozporządzeniu(WE) nr 852/2004
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r.w sprawie higieny
środków spożywczych (Dz.U.UE L 139 z dnia 30 kwietnia 2004r.), zaleceniami Głównego
Inspektora Sanitarnego i Instytutu Żywności i Żywienia w sprawie norm wyżywienia i jakie
obowiązują w zakładach żywienia zbiorowego oraz innymi obowiązującymi przepisami w
zakresie żywienia.

3. Posiłki mają być dostarczone odpowiednio do:
a) Gimnazjum Nr 14, Szkoła Podstawowa nr 26, Oddział „0” w Zielonej Górze:
obiad do godz. 11.30
b) Miejskie Przedszkole nr 45 w Zielonej Górze:
śniadanie do godz. 8.30
obiad (2 danie, kompot lub sok) do godz. 11.30
obiad (zupa + podwieczorek) do godz. 13.45
środkiem transportu zgodnym z obowiązującymi normami higieny na koszt Wykonawcy, do którego obowiązków należy również wniesienie ich do pomieszczenia wydawalni posiłków.
Dopuszcza się zmiany godzin wydawania posiłków przez Zamawiającego w terminie 7 dni przed dniem wprowadzenia zmian.
4. Obiady musza być :
a) zgodne z gramaturą i proporcjami z jadłospisem,
b) dogotowane, dosmażone, nieprzypalone , nierozgotowane , mają mieć apetyczny wygląd,
c) zgodne z jadłospisem na dany dzień,
d) muszą posiadać odpowiednią temperaturę, konsystencję i wartości odżywcze,
e) bez zanieczyszczeń znalezionych w potrawach, wynikających z zaniedbań (kawałki folii,
sznurków, piasek, owady, włosy...itp.),
5.Wykonawca musi zapewnić transport obiadów własnymi pojemnikami
termoizolacyjnymi (termosami) zapewniającymi właściwą ochronę i temperaturę oraz
jakość przewożonych potraw (termosy powinny być w takiej ilości, aby przy dostawie obiadu
były wymieniane pełne na puste). Termosy oraz inne naczynia do przewożenia obiadów powinny być czyste i domyte.

6. Uwagi dla Wykonawcy:
1) Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby przy realizacji zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniał na umowę o pracę osobę bezpośrednio uczestniczącą przy gotowaniu, pomocy kuchennej, nadzorowaniu osób. Sposób potwierdzenia zatrudnienia osób będzie na podstawie umowy o pracę. Kopia umowy o pracę powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Zamawiający zastrzega możliwość kontroli (sam lub przez inne służby np. PIP) pracowników wykonujących ww. czynności przy realizacji zamówienia na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający ma prawo żądania udokumentowania przez Wykonawcę faktu zatrudnienia osób wymienionych w wykazie na umowę o pracę. Uwaga! Za niezrealizowanie każdorazowo obowiązku (za każdego pracownika), o którym mowa z § 8 ust. 2 umowy Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 1000,00 zł brutto.
2) Przed podpisaniem umowy zgodnie z § 8 ust. 2 projektu umowy Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu kopie umów o pracę zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. wraz z wykazem osób
zatrudnionych na umowę o pracę przeznaczonych do realizacji zadania, z wyszczególnieniem
Wykonywanych przez nie czynności.
3) Zatrudnienie na podstawie Umowy o pracę wyżej wymienionych osób powinno trwać
nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia
Zamawiającemu w terminie określonym zapisami umowy i aktualizowania na bieżąco, tj. za
każdym razem, gdy dojdzie do zmiany personalnej, listy osób biorących udział w realizacji
zamówienia.
4) Wykonawca winien działać zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.).
7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował:
a. minimum 1 środkiem transportu (samochodem) przeznaczonym do przewozu przygotowanych posiłków zgodnie z obowiązującymi przepisami o dopuszczeniu pojazdu do przewozu żywności przez Państwowego Inspektora Sanitarnego,
b. lokalem gastronomicznym (zakładem) , który spełnia wymagania higieniczno- sanitarne dla zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu posiłki, środki spożywcze.
Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopie Decyzji dotyczącej samochodu i lokalu zgodnie z wymaganiami.
8. Zamawiający dysponuje pomieszczeniem bez wyposażenia, które może być wykorzystywane, jako kuchnia w siedzibie Miejskiego Przedszkola Nr 45 w Zielonej Górze ul. Przylep - 22 Lipca 61, a Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania wynajmowanego pomieszczenia w należytym porządku i przeprowadzania koniecznych remontów na własny koszt.

9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera pkt II SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.12.2016 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się