Świadczenie usług związanych z przygotowaniem całodziennych posiłków z uwzględnieniem zaleceń dietetycznych oraz ich dystrybucja na poszczególne oddziały szpitalne.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu całodziennych posiłków z uwzględnieniem zaleceń dietetycznych oraz ich dystrybucja do oddziałów szpitalnych. Wszystkie elementy usługi muszą być zgodne z procedurami systemu Analizy Ryzyka i Kontroli Punktów Krytycznych (HACCP) oraz Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności z ustawą z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r. nr 171, poz. 1225).
1.Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje:
- kompleksowe przygotowywanie posiłków z surowców Wykonawcy,
- przygotowanie posiłków w ilościach wynikających z ilości hospitalizowanych pacjentów z uwzględnieniem wymogów Zamawiającego i zaleceń dietetycznych Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie oraz Instytutu Matki i Dziecka,
- dostarczanie posiłków wózkami Wykonawcy do oddziałów szpitalnych - kuchenek oddziałowych,
- odbiór odpadów pokonsumpcyjnych.
2.Przygotowywania posiłków zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi wg. Instytutu Żywienia Żywności, jak również przepisami prawa w zakresie higieny żywienia.
3.Posiłki dla pacjentów przebywających w oddziałach szpitalnych przygotowuje kuchnia główna w pomieszczeniach Zamawiającego Łowicz, ul. Ułańska 28.
4.Posiłki dla ok. 45 pacjentów przebywających w Oddziale Fizjoterapii Rehabilitacji w Stanisławowie, odległego 24 km. od głównej siedziby szpitala, powinny być dowożone z kuchni głównej, z zachowaniem przepisów sanitarnych.
5.Opis posiłków:
- I śniadanie,
- II Śniadanie (dla oddziału pediatrycznego + dieta cukrzycowa),
- Obiad,
- Podwieczorek (dla oddziału pediatrycznego + dieta cukrzycowa),
- Kolacja,
- Dieta wysokobiałkowa o zmienionej konsystencji do żywienia przez zgłębnik lub przetokę przygotowywana w równych porcjach dla pacjenta, dostarczona do oddziału w szczelnie zamykanych pojemnikach, wyporcjowana do jednorazowego podania.
6.Gorące napoje do śniadania i kolacji powinny być dostarczane w ilości niezbędnej do zaspokajania potrzeb pacjentów, niezależnie od napojów przewidzianych jadłospisem.
7.Posiłki do oddziałów szpitalnych w budynku głównym ZOZ Łowicz, ul Ułańska 28 powinny być dostarczane w szczelnie zamykanych pojemnikach, zapewniających utrzymanie odpowiedniej temperatury posiłków.
8.Posiłki do OFiR w Stanisławowie powinny być dowożone samochodem, który został dopuszczony do przewozu żywności przez właściwego terytorialnie Państwowego Inspektora Sanitarnego w termosach i innych szczelnie zamykanych pojemnikach.
9.Pojemniki i termosy muszą być zatwierdzone do użytkowania przez właściwego terytorialnie Państwowego Inspektora Sanitarnego.
10.Realizacja zamówienia odbywać się będzie w systemie ciągłym (7 dni w tygodniu).
11.W sytuacjach awaryjnych występujących u Wykonawcy mogących zakłócić dostawy posiłków, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie ciągłość żywienia pacjentów.
12.Wykonawca zachowa obowiązujące normy sanitarno-epidemiologiczne oraz podda sięnadzorowi epidemiologicznemu, audytom oraz badaniom mikrobiologicznym przeprowadzonym u Wykonawcy przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.
13.Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
14.Wykonawca zobowiązuje się dzierżawienia pomieszczeń Szpitala na prowadzenie powyższej usługi. Zamawiający oddaje w dzierżawę pomieszczenia, w tym: kuchnia centralna z magazynami oraz stołówką o łącznej powierzchni 235,91 m2 oraz pomieszczenia kuchni i stołówki w Oddziale Fizjoterapiii Rehabilitacji w Stanisławowie k/Bielaw o łącznej powierzchni 36,98 m2, wraz z urządzeniami stanowiącymi wyposażenie kuchni, na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego zawierającego specyfikację przekazanego sprzętu. Wykaz pomieszczeń i sprzętu stanowiących przedmiot dzierżawy i najmu zawiera załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji.
15.Wykonawca zobowiązuje się do przejęcia 5 pracowników, w trybie art. 231KP przy zapewnieniu wszelkich praw i uprawnień im przysługujących.
16.Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę: dietetyka, osoby bezpośrednio zajmujące się przygotowaniem posiłków w kuchni głównej, dostarczaniem ich wózkami do oddziałów szpitalnych oraz zajmujące się utrzymaniem w czystości pomieszczeń, urządzeń kuchenki oddziałowej, zbieraniem naczyń po posiłkach i utrzymaniem w czystości zastawy stołowej w Oddziale Fizjoterapii i Rehabilitacji w Stanisławowie
17.Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia dokumentów zatrudnienia osób na podstawie umów o pracę, na każdym etapie trwania umowy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach nr 4 i 5 do SIWZ.
Zaleca się, aby Wykonawca przed przystąpieniem do przetargu dokonał wizji lokalnej obiektu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.12.2016 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się