przygotowanie, dostarczenie i wydawanie posiłków gotowych dla dzieci i uczniów uczęszczających do Zespołu Edukacyjnego Nr 4 w Zielonej Górze, tj. Szkoły Podstawowej nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonej Górze , Oddziału „0” przy Szkole Podstawowej nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonej Górze, Miejskiego Przedszkola nr 43 oddział Zatonie oraz Miejskiego Przedszkola nr 43 oddział w Raculi

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, dostarczenie i wydawanie posiłków gotowych dla dzieci i uczniów uczęszczających do Zespołu Edukacyjnego Nr 4 w Zielonej Górze, tj. Szkoły Podstawowej nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonej Górze , Oddziału „0” przy Szkole Podstawowej nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonej Górze, Miejskiego Przedszkola nr 43 oddział Zatonie oraz Miejskiego Przedszkola nr 43 oddział w Raculi.
CPV – 55.52.31.00-3 , 55.52.40.00-9
a. w ilości maksymalnie dziennie:
94 obiadów dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi
- zupa – 250ml,
- ziemniaki, makaron, kasze, ryż i inne – 200g
- porcja mięsa (kotlet, gulasz, pulpety i inne) lub ryby (filet, kotlet mielony i inne) – 150g
- pierogi, naleśniki z serem, placuszki z jabłkami, ryż z jabłkami, makaron z sosem i inne – 300g
- surówka, jarzyny – 150g
- woda, kompot, napój – 200ml
ilość dni żywieniowych:102 w terminie od dnia 02 stycznia 2017r. do 22 czerwca 2017r. z wyłączeniem dni:., ferie: od 30-01-2017r. do 10-02-2017r., przerwa świąteczna: od 13-04-2017r. do 18-04-2017r., weekend majowy: od 1-05-2017r. do 5-05-2017r.,16-06-2017r.

Usługa obejmuje przygotowywanie obiadu , dostarczenie go Zamawiającemu: Szkoła Podstawowa nr 24 z oddziałami integracyjnymi w Zielonej Górze ul. Drzonków – Szkolna 2, 66-004 Zielona Góra : - Wykonawca zapewnia naczynia jednorazowe
b. w ilości maksymalnie dziennie:
34 obiadów dla dzieci przedszkolnych w Miejskim Przedszkolu nr 43 oddział Zatonie
- zupa – 250ml,
- ziemniaki, makaron, kasze, ryż i inne – 200g
- porcja mięsa (kotlet, gulasz, pulpety i inne) lub ryby (filet, kotlet mielony i inne) – 150g
- pierogi, naleśniki z serem, placuszki z jabłkami, ryż z jabłkami, makaron z sosem i inne – 300g
- surówka, jarzyny – 150g
- woda, kompot, napój – 200ml
ilość dni żywieniowych 145 w terminie od dnia 02 stycznia 2017r do 31 sierpnia 2017r. z wyłączeniem dni:., przerwa wakacyjna od 31-07-2017r. do 31-08.2017r.

Usługa obejmuje przygotowywanie obiadu, dostarczenie go Zamawiającemu: Miejskie Przedszkole nr 43 w Zielonej Górze oddział Zatonie ul. Zatonie – Zielonogórska 72, 66-004 Zielona Góra : - Wykonawca zapewnia naczynia jednorazowe.
a. w ilości maksymalnie dziennie:

102 posiłki na co składa się: I śniadanie, II śniadanie, obiad dla dzieci przedszkolnych w Miejskim Przedszkolu nr 43 oddział Racula
- I śniadanie: pieczywo mieszane, masło, wędliny, sery, pasty, jaja, warzywa, mleko, kakao i inne
- II śniadanie: owoce, warzywa, jogurty, serki, budynie, kisiele, ciastka, drożdżówki i inne
- zupa – 250ml,
- ziemniaki, makaron, kasze, ryż i inne – 200g
- porcja mięsa (kotlet, gulasz, pulpety i inne) lub ryby (filet, kotlet mielony i inne) – 150g
- pierogi, naleśniki z serem, placuszki z jabłkami, ryż z jabłkami, makaron z sosem i inne – 300g
- surówka, jarzyny – 150g
- woda, kompot, napój – 200ml
ilość dni żywieniowych 143 w terminie od dnia 02 stycznia 2017r do 31 sierpnia 2017r. z wyłączeniem dni: przerwa wakacyjna od 03-07-2017r. do 04-08.2017r.

Usługa obejmuje przygotowywanie i wydanie posiłku składającego się z I śniadania, II śniadania oraz obiadu i dostarczenie go Zamawiającemu: Miejskie Przedszkole nr 43 w Zielonej Górze oddział Racula ul. Racula – Głogowska 65, 66-004 Zielona Góra : I śniadanie, II śniadanie i obiad Wykonawca zapewnia: wydawanie posiłków oraz zastawę kuchenną ( talerze, talerzyki śniadaniowe, talerze głębokie, kubki, sztućce) i wyposażenie kuchenne ( tj. lodówki, zmywarka oraz zmywanie i wyparzanie oraz zabezpieczanie naczyń do czasu następnego posiłku w Miejskim Przedszkolu nr 43 w Zielonej Górze oddział Racula.

a. w ilości maksymalnie dziennie:
36 posiłków na co składa się: I śniadanie, II śniadanie, obiad dla dzieci przedszkolnych oddział „0” w Szkole Podstawowej nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi
- I śniadanie: pieczywo mieszane, masło, wędliny, sery, pasty, jaja, warzywa, mleko, kakao i inne
- II śniadanie: owoce, warzywa, jogurty, serki, budynie, kisiele, ciastka, drożdżówki i inne
- zupa – 250ml,
- ziemniaki, makaron, kasze, ryż i inne – 200g
- porcja mięsa (kotlet, gulasz, pulpety i inne) lub ryby (filet, kotlet mielony i inne) – 150g
- pierogi, naleśniki z serem, placuszki z jabłkami, ryż z jabłkami, makaron z sosem i inne – 300g
- surówka, jarzyny – 150g
- woda, kompot, napój – 200ml
ilość dni żywieniowych 135 w terminie od dnia 02 stycznia 2017r do 14 lipca 2017r.
Usługa obejmuje przygotowywanie posiłku składającego się z I śniadania, II śniadania oraz obiadu i dostarczenie go Zamawiającemu: Oddział „0” przy Szkole Podstawowej nr 24 z oddziałami integracyjnymi w Zielonej Górze ul. Drzonków – Szkolna 2, 66-004 Zielona Góra : Wykonawca zapewnia naczynia jednorazowe

2. Całość przedmiotu zamówienia wynosi: do 14518 szt. obiadów i 19446 posiłków całodziennych ( I śniadanie, II śniadanie, obiad ) .
4. Ciepły posiłek musi odpowiadać normom odżywczym obowiązującym z tzw. punktach zbiorowego
żywienia, posiłki powinny być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia,
sporządzone z pełnowartościowych produktów posiadających aktualne terminy ważności.
5. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia tj. przygotowania i transportu
posiłków zgodnie z: zasadami określonymi w obowiązujących przepisach a w szczególności w
ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( tekst jednolity Dz. U.
z Dz. U. z 2015r. poz. 594 ze zmianami), Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom
młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze
stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016.
poz.1154), rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia
16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności, Rozporządzeniu(WE) nr 852/2004
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r.w sprawie higieny
środków spożywczych (Dz.U.UE L 139 z dnia 30 kwietnia 2004r.), zaleceniami Głównego
Inspektora Sanitarnego i Instytutu Żywności i Żywienia w sprawie norm wyżywienia i jakie
obowiązują w zakładach żywienia zbiorowego oraz innymi obowiązującymi przepisami w
zakresie żywienia.
6. Posiłki mają być dostarczone odpowiednio:
a) Szkoła Podstawowa nr 24 z oddziałami integracyjnymi w Zielonej Górze : obiad do godz. 11:00
b) Miejskie Przedszkole nr 43 w Zielonej Górze oddział Zatonie : obiad do godz. 12:00
c) Miejskie Przedszkole nr 43 w Zielonej Górze oddział Racula : I śniadanie , II śniadanie do godz. 8.30 , obiad do godz. 13:00
d) Oddział „0” przy Szkole Podstawowej nr 24 z oddziałami integracyjnymi w Zielonej Górze: I śniadanie , II śniadanie do godz. 8.15, obiad do godz. 12.30
środkiem transportu zgodnym z obowiązującymi normami higieny na koszt Wykonawcy i wniesione do pomieszczenia wydawalni posiłków.
Dopuszcza się zmiany godzin wydawania posiłków przez Zamawiającego w terminie 7 dni przed dniem wprowadzenia zmian.

7. Uwagi dla Wykonawcy:
1) Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby przy realizacji zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniał na umowę o pracę osobę bezpośrednio uczestniczącą przy gotowaniu, pomocy kuchennej, nadzorowaniu osób. Sposób potwierdzenia zatrudnienia osób będzie na podstawie umowy o pracę. Kopia umowy o pracę powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Zamawiający zastrzega możliwość kontroli ( sam lub przez inne służby np. PIP) pracowników wykonujących ww. czynności przy realizacji zamówienia na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający ma prawo żądania udokumentowania przez Wykonawcę faktu zatrudnienia osób wymienionych w wykazie na umowę o pracę. Uwaga! Za niezrealizowanie każdorazowo obowiązku ( za każdego pracownika ), o którym mowa z § 8 ust. 2 umowy Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 1000,00 zł brutto.
2) Przed podpisaniem umowy zgodnie z § 8 ust. 2 projektu umowy Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu kopie umów o pracę zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. wraz z wykazem osób
zatrudnionych na umowę o pracę przeznaczonych do realizacji zadania, z wyszczególnieniem
Wykonywanych przez nie czynności.
3) Zatrudnienie na podstawie Umowy o pracę wyżej wymienionych osób powinno trwać
nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia
Zamawiającemu w terminie określonym zapisami umowy i aktualizowania na bieżąco, tj. za
każdym razem, gdy dojdzie do zmiany personalnej, listy osób biorących udział w realizacji
zamówienia.
4) Wykonawca winien działać zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.).
8. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował :
a. minimum 1 środkiem transportu (samochodem) przeznaczonym do przewozu przygotowanych posiłków zgodnie z obowiązującymi przepisami o dopuszczeniu pojazdu do przewozu żywności przez Państwowego Inspektora Sanitarnego,
b. lokalem gastronomicznym ( zakładem) , który spełnia wymagania higieniczno- sanitarne dla zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu posiłki, środki spożywcze.
Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy
kopie Decyzji dotyczącej samochodu i lokalu zgodnie z wymaganiami j.w.
9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera pkt II SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.12.2016 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się