Przedmiotem zamówienia jest "Przygotowanie, dostarczenie i wydanie osobom uprawnionym posiłku szkolnego w 2017 r."

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest „Przygotowanie, dostarczenie i wydanie osobom uprawnionym posiłku szkolnego w 2017 r.”
Przez osoby uprawnione rozumie się osoby, na rzecz których zostały wydane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie decyzje przyznające tę formę pomocy oraz osoby korzystające ze Świetlicy Socjoterapeutycznej „Promyk” w Nowogardzie.
Posiłki przygotowuje się zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach: w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r., poz. 594 z póżn. zm.) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy w szczególności Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. poz. 1154) oraz normami żywienia i zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia. Posiłki powinny być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzane z pełnowartościowych produktów posiadających aktualne terminy ważności, urozmaicone, lekkostrawne oraz atrakcyjne pod względem organoleptycznym. Posiłki muszą posiadać wartość odżywczą i energetyczną zgodną z wymogami i normami żywienia dzieci i młodzieży. Wykonawca zobowiązuje się do wyeliminowania produktów przetworzonych i stosowania naturalnych, wartościowych produktów spożywczych. Za gorący posiłek Zamawiający uznaje świeży, nieodgrzewany posiłek. Niedopuszczalne jest podawanie posiłków odgrzewanych, przygotowanych poprzez przetworzenie półproduktów głęboko zamrożonych. Zupy muszą być gotowane na wywarze mięsno warzywnym. Zamawiający nie dopuszcza możliwości serwowania zup przygotowanych na bazie proszku. Gorące posiłki muszą charakteryzować się wysoką jakością, winne posiadać właściwe walory smakowe i estetyczne oraz właściwą temperaturę. zupa: minimum + 75 C, drugie danie: minimum + 70 C. Wykonawca odpowiada za transport oraz dostarczenie na miejsce dostawy przedmiotu zamówienia własnym transportem – samochód musi spełniać wymogi sanitarno- techniczne do przewozu żywności. Posiłki winny być przewożone w specjalistycznych termosach ze stali nierdzewnej gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. Wykonawca zobowiązany jest dbać o czystość termosów, w których odbywać się będzie transport posiłków. Wydawanie posiłków w każdej szkole odbywa się przez pracowników Wykonawcy i na koszt Wykonawcy. Wykonawca, we własnym zakresie i na swój koszt zapewni obrusy, serwetki, niezbędne naczynia kuchenne i sztućce do spożywania i wydawania posiłków oraz na własny koszt będzie je uzupełniał. Posiłki należy wydawać z zastosowaniem naczyń ceramicznych lub szklanych i sztućców umożliwiających utrzymanie ich w czystości, przeznaczonych do kontaktu z żywnością określonych w przepisach ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz.U. z 2015r. poz.594 z późn.zm.). 19. Odbiór brudnych naczyń i sztućców odbywać się będzie po zakończonym posiłku. Wykonawca zapewni we własnym zakresie mycie i dezynfekcję naczyń stołowych, zgodnie z zasadami i przepisami sanitarnymi określonymi w aktualnych przepisach sanitarnych z wykorzystaniem urządzeń, sprzętu oraz środków myjących i dezynfekujących dopuszczonych do stosowania w zbiorowym żywieniu. Utylizacja odpadów pokonsumpcyjnych, wywóz odpadów komunalnych należy do Wykonawcy zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostaw posiłków bez względu na trudności powstałe po stronie Wykonawcy. Wykonawca obowiązany jest prowadzić ewidencje uprawnionych osób w danym miesiącu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.12.2016 | 08:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się