Przygotowanie i dowóz posiłków szkolnych dla uczniów szkół na terenie Gminy Rybno

» Opis zapytania

3. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie dziennie ok. 340 posiłków/uczniów przez ok. 190 dni następującego rodzaju:

• Poniedziałek , Środa

a) zupa (400 ml)• Wtorek, Czwartek, Piątek


b)drugie danie (300 g) w tym:

– mięso, ryba, naleśniki lub kopytka (100 g)

– ziemniaki, ryż, kasza (150 g), sos

– surówka, marchewka gotowana, buraczki wiórki (50g)

– naleśniki, krokiety lub makaron z sosem (300 g)


c) sok w kartoniku (200 ml) (różnorodny smakowo w danym tygodniu)

oraz dostawa do punktów wydawania posiłków w szkołach na terenie Gminy Rybno, tj. :
Część 1. Przygotowanie i dowóz posiłków szkolnych dla uczniów Zespół Szkół w Rybnie i Szkoła Podstawowa w Rybnie, łącznie dla 155 posiłko/uczniów w ciągu 190 dni.

Część 2. Przygotowanie i dowóz posiłków szkolnych dla uczniów pozostałych tj. Szkoła Podstawowa w Koszelewach, Szkoła Podstawowa w Rumianie, Szkoła Podstawowa w Żabinach, Szkoła Podstawowa w Hartowcu, Gimnazjum Hartowiec, Szkoła Podstawowa w Jeglii, łącznie dla 185 posiłko/uczniów w ciągu 190 dni.

4. Przedmiot zamówienia winien być realizowany zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach, a w szczególności w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. z 2015 r., poz. 594 z późn. zm.), oraz w przepisach wykonawczych a w szczególności w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych

przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach sytemu oświaty oraz wymagań jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych

jednostkach (Dz. U. z 2016, poz. 1154) oraz normami żywienia i zaleceniami Instytutu żywności
i Żywienia.
5. Posiłki powinny być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzane

z pełnowartościowych produktów posiadających aktualne terminy ważności.

6. Posiłki muszą posiadać wartość odżywczą i energetyczną zgodną z wymogami i normami żywienia dzieci i młodzieży oraz winny być atrakcyjne pod względem organoleptycznym.

7. Kaloryczność jednego obiadu powinna być dostosowana do przedziału wiekowego dzieci - porcja normalna i porcja mała.

8. W przygotowaniu posiłków należy wyeliminować produkty przetworzone. Należy stosować naturalne, wartościowe produkty spożywcze. Wyklucza się mięso i przetwory z puszek konserwowych oraz produkty pochodzące z Banku Żywności, zbiórek i darowizn.

9. Przygotowane przez Wykonawcę posiłki będą dowożone i dostarczane do punktów wydawania posiłków w poszczególnych szkołach w ilości ok. 340 porcji normalnych, własnym transportem Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko w ilości zgodnej z zamówieniem Zamawiającego na dany dzień w godzinach wskazanych przez Zamawiającego.

10. Zamawiający zastrzega sobie u Wykonawcy możliwość wykupienia posiłków przez uczniów nie objętych dożywianiem, w cenie podanej przez Wykonawcę w złożonej ofercie.

11. Posiłki muszą być dostarczane transportem Wykonawcy. Transport dań powinien się odbywać przy użyciu pojazdu przystosowanego do przewozu posiłków, dopuszczonym przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

12. Wykonawca gorącą zupę i gorące drugie danie winien dostarczać w specjalistycznych pojemnikach termoizolacyjnych lub termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury i jakości posiłków w sposób zapewniający odpowiednie warunki higieniczno – sanitarne wraz z jednorazowymi talerzami i sztućcami (nóż, widelec, łyżka).

13. Temperatura zupy oraz temperatura drugiego dania winna mieścić się w granicach 60°C - 75°C (+/- 3°C). Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do odbioru resztek i odpadów pokonsumpcyjnych pozostałych po spożyciu posiłków w danym dniu.

14. W przypadku podejrzenia, że dostarczone posiłki są nie świeże, w nieodpowiedniej temperaturze, bądź swym wyglądem budzą wątpliwości co do ich jakości, dyrektor szkoły może takich posiłków nie przyjąć. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za te posiłki.
15. Wykonawca pobiera i przechowuje próby pokarmowe do celów sanitarno – epidemiologicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do okresowej kontroli zgodności dostarczanych posiłków z wymogami Zamawiającego pod względem kalorycznym, wagowym i jakościowym oraz zgodnym z jadłospisem. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu pobranie próbek posiłków wydawanych uczniom do spożycia w danym dniu w celu zbadania kaloryczności posiłku, zawartości białka, węglowodanów itd. Koszt takich badań posiłków ponosi Wykonawca.

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia / + 30%, - 30 %/ zamówienia w trakcie realizacji zamówienia w zależności od liczby osób objętych dożywianiem. W miesiącu styczniu 2017 r. oraz wrześniu 2017 r. w związku z rozpoczęciem realizacji dożywiania dzieci w szkołach liczba posiłków dziennie może nie osiągać dopuszczalnej min. ilości.

18. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia menu obejmującego okres jednego tygodnia Zamawiającemu i dyrektorom szkół najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem jego realizacji.

19. Wykonawca uwzględniać będzie przy przygotowywaniu posiłków zmienne ilości, które zostaną zgłoszone przez Zamawiającego w dniu poprzedzającym ich wydanie do godz. 12:00.

20. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim korzystającym z posiłków dostarczanych przez Wykonawcę.
21. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
22. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
23. Sposób zatrudnienia osób realizujących czynności w zakresie realizacji zamówienia i okres wymaganego zatrudnienia.
a. Zamawiający wymaga, aby czynności polegające na faktycznym wykonywaniu usługi związanych z wykonaniem całego zamówienia były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę, podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.
24. Rodzaj czynności (niezbędnych do wykonania zamówienia), co do których wykonania zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia:
a. czynności pracownika fizycznego, wykonującego prace polegającego na przygotowaniu posiłków, obejmujące cały zakres rzeczowy tj. część 1 i 2.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.12.2016 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się