Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Radymno w roku 2017

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie „Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Radymno w roku 2017”. Usługa polega na dożywianiu dzieci w szkołach poprzez przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków. Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę naczyń jednorazowych wraz ze sztućcami jednorazowymi. Ilość naczyń oraz sztućców winna być dostosowana do rodzaju i ilości zamówionych posiłków.
2. Wykaz miejscowości gminy Radymno, w których zlokalizowane są szkoły, do których Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać posiłki oraz szacunkowa liczba uczniów, którzy korzystać będą z pomocy w zakresie dożywiania:
1. Zespół Szkół w Chotyńcu
2. Zespół Szkół w Duńkowicach
3. Zespół Szkół w Korczowej
4. Zespół Szkół w Łazach
5. Zespół Szkół w Nienowicach
6. Zespół Szkół w Ostrowie
7. Zespół Szkół w Skołoszowie
8. Zespół Szkół w Sośnicy
9. Zespół Szkół w Świętem
Szacunkowa ilość dożywianych uczniów - 170.
Szacunkowa ilość dni nauki - 180.
3.Wykonawca przygotowywać będzie gorący posiłek, o kaloryczności nie mniejszej niż 550 kcal każdy, przez co należy rozumieć:
- zupa – jeden raz w tygodniu,
- danie jarskie np. pierogi, naleśniki, kopytka, krokiety, gołąbki itp. – jeden raz w tygodniu,
- danie mięsne, w tym sztuka mięsa, ziemniaki (kasza, ryż), surówka lub gotowane jarzyny (lub zamiennie makaron z sosem i mięsem) - dwa razy w tygodniu,
- danie rybne, w tym ryba, ziemniaki lub ryż, surówka – jeden raz w tygodniu.
4. Wymagana minimalna waga/objętość posiłków:
- zupa – 450g, (do zupy należy dodatkowo dostarczać chleb 100 g (kromka) do każdej porcji),
- danie jarskie – 400 g,
- ziemniaki, kasza, ryż lub makaron – 200 g,
- mięso lub ryba – 100g,
- surówki, jarzyny – 100g.

5. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania, co najmniej co cztery tygodnie jadłospisu z uwzględnieniem gramatury dostarczanych posiłków, i dostarczenie po jednym egzemplarzu do każdej ze szkół oraz do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie. Posiłki muszą być dostarczane zgodnie z przedstawionym jadłospisem na dany dzień.
6. Posiłki muszą posiadać wymaganą przepisami kaloryczność, muszą być sporządzane zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i muszą byś zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1154).
7.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przygotowywał posiłki zgodnie z zalecanym modelem żywienia o charakterze prozdrowotnym poprzez:
- stosowanie tłuszczów roślinnych;
- ograniczone stosowanie tłuszczów zwierzęcych;
- umiarkowane stosowanie mięsa „czerwonego”;
- stosowanie mięsa drobiowego;
- stosowanie ryb;
- umiarkowane stosowanie jaj, cukru i soli;
- duży udział warzyw i owoców w posiłkach, w tym także nasion roślin strączkowych.
Zupy należy sporządzać na wywarze warzywno-mięsnym lub warzywnym z masłem klarowanym. Zupy winny być gotowane z dużej ilości warzyw, z dodatkiem ziół i przypraw naturalnych oraz warzyw – np. cukinii, brokuła, kalafiora, ziemniaków, dyni, pomidorów, zielonego groszku, pora, selera i innych.
8. Posiłek, sposób jego przygotowania oraz transport powinien odbywać się
z zachowaniem odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych oraz spełniać warunki określone w przepisach ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U z 2015 r. poz. 594 z późn. zm.).
9. Posiłki Wykonawca dostarczać będzie na własny koszt, samochodem służącym do przewożenia gotowych posiłków, spełniającym warunki sanitarne do transportu, zatwierdzone przez Powiatową Inspekcję Sanitarno-Epidemiologiczną, w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. Temperatura dań winna wynosić około 75 stopni Celsjusza. Posiłki winny być gotowe do spożycia po ich dostarczeniu.
10.Żywienie będzie odbywać się od poniedziałku do piątku z wyłączeniem wakacji letnich, ferii świątecznych, dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od nauki w szkole. Dostarczanie posiłków odbywać się będzie w godzinach umówionych z Dyrektorami Szkół. Wykonawca uwzględniać będzie przy przygotowywaniu posiłków zmiany ilości dziennie zamawianych posiłków w zależności od bieżących potrzeb zgłaszanych przez Dyrektorów szkół. Zmiany, o których mowa powyżej zgłoszone będą przez Dyrektorów lub upoważnionych pracowników w dniu poprzedzającym dostawę do godz.15.00.
11. Zamawiający nie dopuszcza powtarzalności posiłków w ciągu jednego tygodnia lub odpowiednio w ciągu zadeklarowanego w ofercie okresu - niepowtarzalność dań stanowi Kryterium oceny ofert nr 2.
Posiłki muszą być urozmaicone. Muszą być wysokiej jakości zarówno co do wartości odżywczej, gramatury jak i estetyki oraz muszą uwzględniać polską tradycję kulinarną, winny uwzględniać sezonowość. Wykonawca jest zobowiązany dbać o właściwy stan dostarczanych posiłków (gorące, świeże, smaczne i estetyczne).
Uwaga: Dopuszcza się powtarzalność w zakresie dodatków do dania drugiego - surówek.
12. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia posiłków w termosie zbiorczym.
13. Wykonawca, zobowiązany jest do bieżącego odbioru (tego samego dnia do godz.15.00) na własny koszt brudnych termosów, zużytych jednorazowych naczyń i sztućców oraz odpadów pokonsumpcyjnych, niezależnie od ich ilości.
14. Zamawiający wymaga, aby surowcowy uśredniony tzw. wsad do kotła umożliwiający wyprodukowanie jednej porcji gorącego posiłku o charakterze obiadu jednodaniowego był należycie oszacowany i aby uwzględniał wszystkie poniesione przy realizacji zamówienia koszty.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania badań sprawdzających posiłki zarówno pod względem higienicznym jak i kalorycznym. W przypadku, gdy posiłek nie spełnia parametrów określonych w obowiązujących przepisach oraz SIWZ kosztami badania Zamawiający obciąży Wykonawcę.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.12.2016 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się