ZAKUP GORĄCEGO POSIŁKU WRAZ Z USŁUGĄ WYDANIA LUB DOWOZU GORĄCEGO POSIŁKU KLIENTOM MOPS w okresie od 11.01.2017r. do 31.12.2017r. (z zastrzeżeniem opcji)

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego jest zakup gorącego posiłku wraz z usługą wydania go osobom wskazanym przez Zamawiającego w okresie od 11.01.2017r. do 31.12.2017r. (z zastrzeżeniem opcji) w maksymalnej ilości 230 wydanych posiłków dziennie, w tym:
-Maksymalnie 180 posiłków dziennie, w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy i dni świątecznych, w tym: maksymalnie 178 posiłków dziennie będzie wydawanych w punktach żywieniowych w dzielnicy Centrum i maksymalnie 2 posiłki dziennie po dowiezieniu przez Wykonawcę do Domu Dziennego Pobytu ul. Jana Pawła II 37 w Tomaszowie Mazowieckim.
-Maksymalnie 50 posiłków dziennie wraz z usługą dowozu do domu klienta na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego we wszystkie dni tygodnia. Na dni wolne od pracy tj. niedzielę i święta przewiduje się dowóz gorącego posiłku w soboty lub w dni poprzedzające święta.
-W przypadku niewykorzystania którejkolwiek z maksymalnej ilości posiłków określonych powyżej niewykorzystana ilość posiłków zwiększa kolejny maksymalny limit posiłków.
1. Miejsce wydawania posiłków (nie dotyczy posiłków wydawanych w Domu Dziennego Pobytu) – lokal (zwany dalej jako „punkt żywieniowy”) spełniający wymogi sanitarno – higieniczne dopuszczony przez właściwy organ nadzoru sanitarnego do prowadzenia zbiorowego żywienia, wyposażony w wc, i umywalkę (wyposażony w podstawowe środki sanitarne), dostępny bezpłatnie dla klientów MOPS. W lokalu winno znaleźć się miejsce na pozostawienie okrycia wierzchniego (wieszaki). Punkt wydawania posiłków musi być zlokalizowany w budynku ogrzewanym, w którym zorganizowane będzie co najmniej 40 miejsc siedzących (przy stołach). W przypadku konsumpcji posiłku na miejscu, Wykonawca musi zapewnić klientom własne naczynia i sztućce. Pozostałe osoby uprawnione do otrzymania gorącego posiłku będą otrzymywały posiłki na wynos, w naczyniach jednorazowych. Wykonawca zapewni naczynia jednorazowe, odpowiednie do rodzaju posiłku, tj. naczynie głębokie na zupę i naczynie na drugie danie wraz z surówką. Naczynia jednorazowe winny posiadać atest higieniczny PZH, dopuszczające naczynia do kontaktu z żywnością.
2. Gorący posiłek winien być wydawany klientom MOPS na podstawie list wystawionych przez Zamawiającego. Nie dopuszcza się wydania posiłku innej osobie niż klient MOPS uprawniony do jego otrzymania bez pisemnego upoważnienia do odbioru posiłku potwierdzonego przez pracownika socjalnego tutejszego Ośrodka.
3. Posiłki powinny być przygotowane według aktualnych norm żywieniowych oraz zgodnie z zasadami żywienia zbiorowego. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki w formie dwudaniowych pełnych obiadów zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2015 poz. 594) łącznie z przepisami wykonawczymi do ww. ustawy. Posiłki, pod względem technologii wykonania i jakości spełniać muszą normy określone przez Instytut Żywności i Żywienia, w szczególności posiłki muszą posiadać wymaganą przepisami kaloryczność i muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego.
4. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zachowując wymogi sanitarno-epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie.
5. Osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia winny posiadać określone przepisami o chorobach zakaźnych i zakażeniach orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby, zgodnie z przepisami prawa. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunku o którym mowa powyżej przedstawi Zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013r.
6. W celu należytego wykonania umowy Zamawiający upoważnia Wykonawcę do przetwarzania posiadanych przez niego danych osobowych dotyczących klientów i zgodnie z następującym przeznaczeniem w celu świadczenia usług w zakresie: imię i nazwisko klienta, adres zamieszkania. Realizacja zadania ma być prowadzona przez Wykonawcę w taki sposób, aby zapewniała ochronę danych osobowych.
7. Gorący posiłek będzie wydawany w dni robocze w godzinach od 11.00 do 14.00, w punkcie wydawania posiłków, który spełnia wymogi sanitarne na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego w dzielnicy Centrum.
Dzielnica Centrum obejmuje w rozumieniu niniejszej specyfikacji obszar miasta Tomaszowa Mazowieckiego znajdujący się pomiędzy ulicami: Mościckiego, Mireckiego, Nowy Port, Wodnej, Św. Antoniego, O. Lange, Jana Pawła II, Podleśnej, Legionów, Piłsudskiego, Gen. Józefa Hallera, Mostowej, Zawadzkiej, Orzeszkowej, Barlickiego, Warszawskiej, Św. Antoniego, Granicznej, Jana Pawła II, Podleśnej, Gen. Józefa Bema.
8. W przypadku gorących posiłków dowożonych do domu klienta lub do Domu Dziennego Pobytu gorący posiłek (posiłek na wynos) musi być dowieziony w godzinach od 11.00 do 14.00 środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności spełniającymi podstawowe wymagania sanitarno – higieniczne.
9. Gorący posiłek (zestaw obiadowy) winien składać się z potraw tradycyjnych tj. zupy i II dania z zachowaniem następujących zasad:
-raz w tygodniu musi być ryba,
-raz w tygodniu musi być danie bezmięsne,
-trzy razy w tygodniu muszą być dania z mięsem, z wyłączeniem podrobów.
Każdy gorący posiłek powinien zawierać produkty będące źródłem białka zwierzęcego (mięso wieprzowe lub wołowe, drób, ryby, nabiał) uzupełnione o produkty będące źródłem białka roślinnego (jarzyny, gotowane warzywa, surówki, sałatki, owoce). Gorące posiłki muszą być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, powinny być urozmaicone, o wysokiej wartości odżywczej, sporządzone z pełnowartościowych produktów z uwzględnieniem sezonowości ich występowania.
10. Waga gotowych potraw nie może być mniejsza niż:
-zupa – min. 500 ml. zupy gotowanej na wywarze mięsnym lub warzywnym oraz minimum 200g pieczywa. Zamawiający wymaga by zupy podawane były, w zależności od rodzaju, z makaronem, ziemniakami, ryżem, kaszą i świeżymi warzywami,
-ziemniaki – min. 300g,
-kasza, makaron, ryż – min. 200g,
-sztuka mięsa (bez kości) – min. 200g,
-ryba porcja – min. 200g,
-jarzyny,gotowane warzywa, surówki, sałatki – min. 150g,
-danie mięsno-warzywne, jarskie, np. pierogi, kopytka, naleśniki, krokiety, placki ziemniaczane itp – min. 400 g.
W przypadku przygotowania drugiego dania, do którego nie podaje się w sposób zwyczajowo przyjęty surówki Wykonawca podaje owoc – min. 100g.
11. Wymagania wspólne dotyczące gorącego posiłku:
- każdy z posiłków musi zawierać minimum 1000 kalorii;
- posiłki muszą być wydawane jako produkty o temperaturze 60ºC - 80ºC – zgodnie z normami żywieniowymi;
- nie można zaniżać ustalonej wagi posiłków pod groźbą zastosowania kar umownych, łącznie z odstąpieniem od umowy;
- wykonawca nie może wydawać klientom MOPS w zamian za obiad suchego prowiantu, półproduktów ani równowartości obiadu w gotówce;
- w miejscu wydawania i pakowania gorącego posiłku, powinna znajdować się waga elektroniczna, na której wykonawca winien ważyć wydawane porcje dla klientów wskazanych przez MOPS. Waga powinna posiadać ważne cechy legalizacyjne.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.12.2016 | 08:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się