1. Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków jednodaniowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, które to placówki nie są wyposażone w stołówki. Od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od nauki w szkole, na terenie Gminy Koronowo 2. Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków jednodaniowych dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Koronowo. Od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt przypadających w te dni

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa
a) przygotowywania i dostarczania gorących posiłków jednodaniowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Koronowo, które to placówki nie są wyposażone w stołówki, w miejscowościach:
- Buszkowo,
- Wierzchucin Królewski,
- Sitowiec,
- Witoldowo,
- Wtelno,
- Mąkowarsko,
- Koronowo
w dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od nauki w szkole wraz z
dowozem własnym transportem w jednorazowych naczyniach przeznaczonych do
przechowywania żywności (atestowanych) oraz jednorazowymi sztućcami.
b) przygotowywania i dostarczania gorących posiłków jednodaniowych dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Koronowo w miejscowościach: Buszkowo, Byszewo, Bytkowice, Dziedzinek, Glinki, Gogolin, Gogolinek, Gościeradz, Huta, Krąpiewo, Lucim, Łąsko Małe, Łąsko Wielkie, Mąkowarsko, Morzewiec, Nowy Dwór, Nowy Jasiniec, Okole, Osiek, Popielewo, Salno, Samociążek, Sitowiec, Skarbiewo, Stary Dwór, Stary Jasiniec, Tryszczyn, Wierzchucin Królewski, Więzowno, Wilcze, Wiskitno, Witoldowo, Wtelno, Stopka i Koronowo w dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt przypadających w te dni wraz z dowozem własnym transportem w jednorazowych naczyniach przeznaczonych do przechowywania żywności (atestowanych) oraz jednorazowymi sztućcami. Osoby uprawnione będą odbierać posiłki bezpośrednio od wykonawcy w wyżej wymienionych miejscowościach przy świetlicach wiejskich, a w miejscowościach gdzie nie ma świetlic wiejskich - przy sklepie, natomiast w Koronowie we własnym lub najmowanym, lub dzierżawionym przez Wykonawcę lokalu, z możliwością spożycia posiłku na miejscu, o określonej godzinie.
2. Szacunkowa ilość posiłków wynosi:
a) dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Koronowo, które to placówki nie są wyposażone w stołówki 150 dziennie we wszystkie dni nauki szkolnej od 2.01.2017 do 31.12.2017 r. przyjmuje się 156 dni; łącznie 23.400 posiłków.
b) dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Koronowo 80 dziennie w dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt przypadających w te dni od 2.01.2017 do 31.12.2017 r. przyjmuje się 252 dni; łącznie 20.160 posiłków.
3. Zamawiający korzystając z prawa opcji przewiduje, że w czasie obowiązywania umowy ilości wydanych posiłków określona w Rozdziale II pkt 3 może ulec zmianie, tj. zmniejszeniu lub zwiększeniu maksymalnie o 40 % szacunkowej ilości posiłków.
Powyższe wynikać będzie ze zmiany liczby osób kwalifikujących się do uzyskania tego rodzaju pomocy społecznej.
4. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji, o której mowa w pkt 4, ( nastąpi zwiększenie lub zwiększenie o 40%). Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia, w tym o zapłatę odszkodowania, z tytułu niezrealizowanej części zamówienia, jak również nie może być podstawą do odmowy wykonania zamówienia.
5. Dostarczane posiłki muszą być urozmaicone, nie mogą się powtarzać w ciągu dwóch
kolejnych tygodni.
6. Posiłki, sposób ich przygotowania oraz transportu powinien odbywać się z zachowaniem odpowiednich warunków higieniczno - sanitarnych w zakresie personelu i warunków produkcji oraz spełniać warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015r. poz. 594 ze zm.) oraz w przepisach wykonawczych. Wykonawca weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie.
7. Posiłki przygotowane przez Wykonawcę pod względem technologii wykonania i jakości, spełniać muszą normy określone przez Instytut Żywności i Żywienia Dzieci i Młodzieży oraz muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom młodzieży w jednostkach systemu oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki
spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych
jednostkach (Dz. U. z 2015r. poz. 1256)
8. Posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, muszą być zróżnicowane, sporządzone z pełnowartościowych, posiadających aktualne terminy ważności artykułów spożywczych.
9. Posiłek każdego dnia w tygodniu powinien być inny (stosowanie do 10 dniowego
jadłospisu) i składać się z:
a) dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Koronowo, które to placówki nie są wyposażone w stołówki
- 2 x w tygodniu (poniedziałek, środa) z zupy z wkładką (jedna porcja w ilości 350 ml, wkładka mięsna 80 gramów-w całości, 2 kromki świeżego chleba lub bułka),
- 2 x w tygodniu (wtorek, czwartek) danie mięsne:
- mięso - 100 g
- ziemniaki - 200 g
- surówka lub gotowane warzywa - 100 g
- 1 x w tygodniu (piątek) pierogi, naleśniki z serem, krokiety, kopytka (400 gramów) lub
danie rybne (ziemniaki 200g, ryba 100g, surówka lub gotowane warzywa 100 g.)
b) dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Koronowo
- 2 x w tygodniu (poniedziałek, środa) z zupy z wkładką (jedna porcja w ilości 500 ml, wkładka mięsna 100 gramów-w całości, 2 kromki świeżego chleba lub bułka),
- 2 x w tygodniu (wtorek, czwartek) danie mięsne:
- mięso - 150 g
- ziemniaki - 300 g
- surówka lub gotowane warzywa - 100 g
- sos – 50 g
- 1 x w tygodniu (piątek) pierogi, naleśniki z serem, krokiety, kopytka (450 gramów) lub danie rybne (ziemniaki 300g, ryba 150g, surówka lub gotowane warzywa 100 g.) Posiłki muszą być gorące (o temperaturze nie niższej niż: zupy 75 st. C, drugie danie 63 st C gotowe do spożycia po ich dostarczeniu.
10. Posiłki Wykonawca dostarczać będzie własnym środkiem transportu przystosowanym do przewożenia posiłków, w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie
odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw.
11. Wykonawca będzie ponosił koszty załadunku i rozładunku wszystkich dostaw posiłków oraz koszty i odpowiedzialność za czystość używanych termosów.
12. Posiłki muszą być dostarczone do szkół w godzinach 10:00 – 12:00, a dla pozostałych osób zamieszkałych na terenie gminy Koronowo w godzinach 11:00 – 13:00
13. Pomieszczenia i podawanie (wydanie) posiłków dla dzieci zapewniają szkoły
natomiast dorośli odbierać będą w wyznaczonych miejscach tj. przy świetlicach wiejskich, a w miejscowościach gdzie nie ma świetlic wiejskich - przy sklepie, natomiast w Koronowie we własnym lub najmowanym, lub dzierżawionym przez Wykonawcę lokalu. Z możliwością spożycia posiłku na miejscu.
W przypadku dożywiania dzieci w okresie wolnym od nauki szkolnej posiłki na wsiach dostarczane będą przy świetlicach wiejskich, a w miejscowościach gdzie nie ma świetlic wiejskich - przy sklepie, natomiast w Koronowie we własnym lub najmowanym, lub dzierżawionym przez Wykonawcę lokalu. Z możliwością spożycia posiłku na miejscu.
14. Wykonawca zapewni:
1) naczynia jednorazowego użytku (do dań mięsnych trójdzielne) oraz sztućce,
które będą wkalkulowane w koszty posiłków (naczynia jednorazowego użytku winny
spełniać wymagania ustawy o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z
żywnością z dnia 06.09.2001r. (Dz. U. Nr 128, poz. 1408 ze zm.),
15. Informacje o dodatkowych dniach wolnych od nauki szkolnej lub o zmianach w liczbie dostarczanych posiłków dyrektorzy poszczególnych szkół lub osoby przez nich upoważnione, przekażą Wykonawcy co najmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem.
16. Jadłospis układany będzie przez Wykonawcę na okres 10 dni żywieniowych
i dostarczany do szkół i Zamawiającego z 3 dniowym wyprzedzeniem.
17. Zamawiający dopuszcza możliwość dożywiania uczniów szkół podstawowych i
gimnazjów w okresie wolnym od nauki w szkole w zależności od zgłaszanych potrzeb.
18. Wykonawca przestrzegać będzie przepisy dotyczące informowania konsumentów o
substancjach lub produktach powodujących alergie lub reakcje nietolerancji, czyli o potocznie zwanych „alergenach” zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1169/2011 Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2011 R. W
SPRAWIE PRZEKAZYWANIA KONSUMENTOM INFORMACJI NA TEMAT ŻYWNOŚCI.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.12.2016 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się