PRZYGOTOWANIE, DOSTARCZENIE ORAZ WYDAWANIE CIEPŁYCH POSIŁKÓW DLA DZIECI W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY WĘGLINIEC ORAZ POSIŁKU DLA DOROSŁYCH OBJĘTYCH RZĄDOWYM PROGRAMEM POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

» Opis zapytania

3.1. Przedmiot zamówienia: Przygotowanie, dostarczenie oraz wydawanie ciepłych posiłków dla dzieci w szkołach na terenie gminy Węgliniec oraz posiłku dla dorosłych objętych rządowym programem pomoc państwa w zakresie dożywiania.
3.2. Wspólny słownik zamówień
CPV 55.32.20.00-3 – usługi gotowania posiłków
CPV 55.52.40.00-9 – sługi dostarczania posiłków do szkół
CPV 55.52.00.00-0 – usługi dostarczania posiłków
3.3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
ZADANIE NR 1 - Czerwona Woda, Stary Węgliniec,
1.1. Zamówienie dotyczy przygotowania z zakupionych przez Wykonawcę produktów, dostawy i wydania posiłków przez 5 dni w tygodniu z wyłączeniem dni wolnych od zajęć.
1.2. Zamówienie dotyczy przygotowania z zakupionych przez Wykonawcę produktów, dostawy i wydania ok. 9 gorących posiłków (7 posiłków dla osób dorosłych w Starym Węglińcu, 2 posiłki dla dzieci w Czerwonej Wodzie) dziennie przez 5 dni w tygodniu z wyłączeniem dni wolnych od zajęć.
1.3. Na ciepły posiłek składa: zupa – min. 450g na porcję i drugie danie - przy czym Zamawiający wymaga aby trzy razy w tygodniu dostarczane były drugie dnia mięsne z mięsa – 90g, surówki – 60g, ziemniaków, kasza, makaron, ryż – 200g. W pozostałe dni dostarczone muszą być dania bezmięsne typu pierogi, pyzy, kluski itp. – min. 350g na porcję.
1.4. W celu kontroli spełniania wymogu o którym mowa w pkt 1.3, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedkładał Kierownikowi MGOPS, najpóźniej do piątku do godz. 12.00, jadłospis na kolejny tydzień. Jadłospis może być przekazywany pocztą elektroniczną na adres: opswegliniec@poczta.onet.pl
1.5. Podane przez Zamawiającego ilości mogą ulec zmianie (zmniejszeniu bądź zwiększeniu).
Przygotowanie, dostawa i wydawanie posiłków odbywać się będzie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. w terminach i godzinach ustalonych z dyrektorami szkół oraz Kierownikiem MGOPS w Węglińcu.
1.6.Wydawanie i spożywanie posiłków szkolnych powinno odbywać się w miejscu umożliwiającym spożywanie posiłku w czasie przerw pomiędzy zajęciami lekcyjnymi (dotyczy posiłków dla dzieci).
1.7.Zamawiający zobowiązany jest do dostarczenia do szkół listy uczniów oraz listy osób dorosłych, które będą korzystać z posiłków.
1.8.Wykonawca odpowiada za zgodność jakości przygotowanego gorącego posiłku z obowiązującymi w kraju normami Instytutu Żywności i Żywienia. Posiłek, sposób jego przygotowania oraz wydawania powinien odbywać się z zachowaniem odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych oraz spełniać warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2010, nr 136, poz. 917) oraz w przepisach wykonawczych.
1.9.Posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, muszą być zróżnicowane, sporządzone z pełnowartościowych produktów. Posiłek jest każdego dnia inny (według zasady zastosowania dekadowego jadłospisu).
1.10.Posiłki należy wydawać na własnej zastawie stołowej, własnym pracownikiem. Zamawiający nie dopuszcza używania zastawy plastikowej.
1.11.Dowożone posiłki winny być zapakowane w jednorazowe pojemniki oraz dowożone w termosach zapewniających zachowanie odpowiednio wysokiej temperatury przy ich spożywaniu.
1.12.Wykonawca powinien posprzątać pomieszczenia po zakończeniu spożywania posiłków.
ZADANIE NR 2 - Przedszkole Ruszów
1.1. Zamówienie dotyczy przygotowania z zakupionych przez Wykonawcę produktów, dostawy i wydania posiłków przez 5 dni w tygodniu z wyłączeniem dni wolnych od zajęć.
1.2. Zamówienie dotyczy przygotowania z zakupionych przez Wykonawcę produktów, dostawy i wydania ok. 5 gorących posiłków dla dzieci w Przedszkolu w Ruszowie, dziennie przez 5 dni w tygodniu z wyłączeniem dni wolnych od zajęć.
1.3. Na ciepły posiłek składa: zupa – min. 450g na porcję i drugie danie - przy czym Zamawiający wymaga aby trzy razy w tygodniu dostarczane były drugie dnia mięsne z mięsa – 90g, surówki – 60g, ziemniaków, kasza, makaron, ryż – 200g. W pozostałe dni dostarczone muszą być dania bezmięsne typu pierogi, pyzy, kluski itp. – min. 350g na porcję.
1.4. W celu kontroli spełniania wymogu o którym mowa w pkt 1.3, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedkładał Kierownikowi MGOPS, najpóźniej do piątku do godz. 12.00, jadłospis na kolejny tydzień. Jadłospis może być przekazywany pocztą elektroniczną na adres: opswegliniec@poczta.onet.pl
1.5.Podane przez Zamawiającego ilości mogą ulec zmianie (zmniejszeniu bądź zwiększeniu).
1.6.Przygotowanie, dostawa i wydawanie posiłków odbywać się będzie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. w terminach i godzinach ustalonych z dyrektorem przedszkola oraz Kierownikiem MGOPS w Węglińcu.
1.7.Wydawanie i spożywanie posiłków powinno odbywać się w miejscu umożliwiającym spożywanie posiłku w czasie przerw pomiędzy zajęciami (dotyczy posiłków dla dzieci).
1.8.Zamawiający zobowiązany jest do dostarczenia do przedszkola listy dzieci, które będą korzystać z posiłków.
1.9.Wykonawca odpowiada za zgodność jakości przygotowanego gorącego posiłku z obowiązującymi w kraju normami Instytutu Żywności i Żywienia. Posiłek, sposób jego przygotowania oraz wydawania powinien odbywać się z zachowaniem odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych oraz spełniać warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2010, nr 136, poz. 917) oraz w przepisach wykonawczych.
1.10.Posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, muszą być zróżnicowane, sporządzone z pełnowartościowych produktów. Posiłek jest każdego dnia inny (według zasady zastosowania dekadowego jadłospisu).
1.11.Posiłki należy wydawać na własnej zastawie stołowej, własnym pracownikiem. Zamawiający nie dopuszcza używania zastawy plastikowej.
1.12.Dowożone posiłki winny być zapakowane w jednorazowe pojemniki oraz dowożone w termosach zapewniających zachowanie odpowiednio wysokiej temperatury przy ich spożywaniu.
1.13.Wykonawca powinien posprzątać pomieszczenia po zakończeniu spożywania posiłków.

ZADANIE NR 3 - Węgliniec:
1.1.Zamówienie dotyczy przygotowania z zakupionych przez Wykonawcę produktów, dostawy i wydania posiłków przez 5 dni w tygodniu z wyłączeniem dni wolnych od zajęć.
1.2.Zamówienie dotyczy przygotowania z zakupionych przez Wykonawcę produktów, dostawy i wydania ok. 18 gorących posiłków w tym dwa posiłki dla osób dorosłych dziennie przez 5 dni w tygodniu z wyłączeniem dni wolnych od zajęć.
1.3.Na ciepły posiłek składa: zupa – min. 450g na porcję i drugie danie przy czym Zamawiający wymaga aby trzy razy w tygodniu dostarczane były drugie dnia mięsne z mięsa – 80g, surówki – 60g, ziemniaków – 200g. W pozostałe dni dostarczone muszą być dania bezmięsne typu pierogi, pyzy, kluski itp. – min. 350g na porcję.
1.4. W celu kontroli spełniania wymogu o którym mowa w pkt 1.3, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedkładał Kierownikowi MGOPS, najpóźniej do piątku do godz. 12.00, jadłospis na kolejny tydzień. Jadłospis może być przekazywany pocztą elektroniczną na adres: opswegliniec@poczta.onet.pl
1.5.Podane przez zamawiającego ilości mogą ulec zmianie (zmniejszeniu bądź zwiększeniu).
1.6.Przygotowanie, dostawa i wydawanie posiłków odbywać się będzie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. w terminach i godzinach ustalonych z dyrektorami szkół oraz Kierownikiem MGOPS w Węglińcu.
1.7.Wydawanie i spożywanie posiłków szkolnych powinno odbywać się w miejscu umożliwiającym spożywanie posiłku w czasie przerw pomiędzy zajęciami lekcyjnymi (dotyczy posiłków dla dzieci) w pomieszczeniu znajdującym się na terenie Zespołu Szkół wyposażonym w odpowiednia ilość miejsc. Wykonawca dołączy do oferty kopie umowy najmu.
1.8.Zamawiający zobowiązany jest do dostarczenia do szkoły listy uczniów oraz listy osób dorosłych, które będą korzystać z posiłków.
1.9.Wykonawca odpowiada za zgodność jakości przygotowanego gorącego posiłku z obowiązującymi w kraju normami Instytutu Żywności i Żywienia. Posiłek, sposób jego przygotowania oraz wydawania powinien odbywać się z zachowaniem odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych oraz spełniać warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2010, nr 136, poz. 917) oraz w przepisach wykonawczych.
1.10.Posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, muszą być zróżnicowane, sporządzone z pełnowartościowych produktów. Posiłek jest każdego dnia inny (według zasady zastosowania dekadowego jadłospisu) i składać się będzie z zupy i drugiego dania.
1.11.Posiłki należy wydawać na własnej zastawie stołowej, własnym pracownikiem. Zamawiający nie dopuszcza używania zastawy plastikowej.
1.12.Dowożone posiłki winny być zapakowane w jednorazowe pojemniki oraz dowożone w termosach zapewniających zachowanie odpowiednio wysokiej temperatury przy ich spożywaniu.
1.13.Wykonawca powinien posprzątać pomieszczenia po zakończeniu spożywania posiłków.
ZADANIE NR 4 - Ruszów:
1.1.Zamówienie dotyczy przygotowania z zakupionych przez Wykonawcę produktów, dostawy i wydania posiłków przez 5 dni w tygodniu z wyłączeniem dni wolnych od zajęć.
1.2.Zamówienie dotyczy przygotowania z zakupionych przez Wykonawcę produktów, dostawy i wydania ok. 40 gorących posiłków w tym 5 posiłków dla osób dorosłych dziennie przez 5 dni w tygodniu z wyłączeniem dni wolnych od zajęć.
1.3. Na ciepły posiłek składa: zupa – min. 450g na porcję i drugie danie przy czym Zamawiający wymaga aby trzy razy w tygodniu dostarczane były drugie dnia mięsne z mięsa – 80g, surówki – 60g, ziemniaków – 200g. W pozostałe dni dostarczone muszą być dania bezmięsne typu pierogi, pyzy, kluski itp. – min. 350g na porcję.
1.4. W celu kontroli spełniania wymogu o którym mowa w pkt 1.3, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedkładał Kierownikowi MGOPS, najpóźniej do piątku do godz. 12.00, jadłospis na kolejny tydzień. Jadłospis może być przekazywany pocztą elektroniczną na adres: opswegliniec@poczta.onet.pl
1.5.Podane przez zamawiającego ilości mogą ulec zmianie (zmniejszeniu bądź zwiększeniu).
1.6.Przygotowanie, dostawa i wydawanie posiłków odbywać się będzie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. w terminach i godzinach ustalonych z dyrektorami szkół oraz z Kierownikiem MGOPS w Węglińcu.
1.7.Wydawanie i spożywanie posiłków szkolnych powinno odbywać się w miejscu umożliwiającym spożywanie posiłku w czasie przerw pomiędzy zajęciami lekcyjnymi (dotyczy posiłków dla dzieci) w pomieszczeniu znajdującym się na terenie Zespołu Szkół wyposażonym w odpowiednia ilość miejsc. Wykonawca dołączy do oferty kopie umowy najmu.
1.8.Zamawiający zobowiązany jest do dostarczenia do szkół listy uczniów, którzy będą korzystać z posiłków.
1.9.Wykonawca odpowiada za zgodność jakości przygotowanego gorącego posiłku z obowiązującymi w kraju normami Instytutu Żywności i Żywienia. Posiłek, sposób jego przygotowania oraz wydawania powinien odbywać się z zachowaniem odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych oraz spełniać warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2010, nr 136, poz. 917) oraz w przepisach wykonawczych.
1.10.Posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, muszą być zróżnicowane, sporządzone z pełnowartościowych produktów. Posiłek jest każdego dnia inny (według zasady zastosowania dekadowego jadłospisu) i składać się będzie z zupy i drugiego dania.
1.11.Posiłki należy wydawać na własnej zastawie stołowej, własnym pracownikiem. Zamawiający nie dopuszcza używania zastawy plastikowej.
1.12.Dowożone posiłki winny być zapakowane w jednorazowe pojemniki oraz dowożone w termosach zapewniających zachowanie odpowiednio wysokiej temperatury przy ich spożywaniu.
1.13.Wykonawca powinien posprzątać pomieszczenia po zakończeniu spożywania posiłków.
3.4. Posiłki będą dostarczane do:
3.4.1. ZADANIE NR 1 - SP w Czerwonej Wodzie, Filia SP Stary Węgliniec,
3.4.2. ZADANIE NR 2 - Przedszkole Niepubliczne Ruszów
3.4.3. ZADANIE NR 3 - Zespół Szkół w Węglińcu, MGOPS Węgliniec,
3.4.4. ZADANIE NR 4 - Zespół Szkół w Ruszowie.

3.4. Istotne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:
3.4.1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, przy czym częścią zamówienia jest realizacja jednego zadania. Oferty złożone na część mniejszą niż realizacja danego zadania zostaną odrzucone jako sprzeczne z SIWZ.
3.4.2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług w wysokości do 40% zamówienia podstawowego.
3.4.3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
3.4.4. Wartość umowy nie może zostać podwyższona w drodze aneksu do niniejszej Umowy. Wartość całkowita przedmiotu umowy nie będzie waloryzowana w okresie realizacji umowy;
3.4.5. Faktura powinna być adresowana do: Gmina Węgliniec - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węglińcu, ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec, NIP – 615 18-08-660
3.4.6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na usługi.
3.4.7. Zamawiający nie będzie udzielał Wykonawcy zaliczek na wykonanie prac objętych przedmiotem zamówienia.
3.4.8. Zamawiający nie przewiduje wymagań określonych w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
3.4.9. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2014r. poz. 1502 z późn. zm.).
Zadanie nr 1 - co najmniej jedną osobę wykonującą czynności związane z przygotowaniem posiłków. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców.
Zadanie nr 2 - co najmniej jedną osobę wykonującą czynności związane z przygotowaniem posiłków. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców.
Zadanie nr 3 - co najmniej jedną osobę wykonującą czynności związane z przygotowaniem posiłków. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców.
Zadanie nr 4 - co najmniej jedną osobę wykonującą czynności związane z przygotowaniem posiłków. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców.
3.4.10. Wykonawca przed podpisaniem umowy, przedstawi zamawiającemu wykaz osób, które będą wykonywały bezpośrednio czynności związane z realizacją zamówienia wraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te będą wykonywać wraz z informacją o sposobie zatrudnienia tych osób.
3.4.11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania wypełniania przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa powyżej, w szczególności poprzez zlecenie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy lub żądanie przedłożenia do wglądu dokumentów potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w punkcie 3.4.10.
3.4.12. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa powyżej, w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników wykonujących bezpośrednio czynności związane z realizacją zamówienia na podstawie umowy o pracę.
3.4.13. Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących roboty, o których mowa powyżej, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne – szczegóły dotyczące kar umownych zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
3.4.14. Zamawiający może odstąpić od wymogu dotyczącego obowiązku zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że nie zostały spełnione przesłanki do zatrudnienia tych osób na podstawie stosunku pracy wynikających z Kodeksu Pracy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.12.2016 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się