Przygotowywanie i dostarczanie transportem Wykonawcy posiłków dla dzieci z placówki wsparcia dziennego - świetlicy „Słonecznikowa Brać” Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku w 2017r.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowywania i dostarczania transportem Wykonawcy posiłków dla dzieci z placówki wsparcia dziennego-świetlicy „Słonecznikowa Brać” Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku w 2017r.
2. Przedmiotowe zamówienie obejmuje przygotowywanie posiłków dla grupy ok. 30 dzieci dziennie, uczestników placówki wsparcia dziennego-świetlicy „Słonecznikowa Brać” Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku przez 5 dni w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej oraz ferii zimowych w okresie od 02.01.2017r. do 31.12.2017r. oraz dostarczanie transportem Wykonawcy ww. posiłków na godz. 15.00 do placówki wsparcia dziennego-świetlicy „Słonecznikowa Brać” Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej mieszczącej się w Pułtusku (z wyjątkiem dni, o których mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U z 2015r. poz. 90), przerwy wakacyjnej, a także przerw świątecznych (kalendarz roku szkolnego).
3. Wykonawca będzie dostarczać przedmiot zamówienia do Zamawiającego, tj. placówki wsparcia dziennego – świetlicy „Słonecznikowa Brać” Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku, w miejsce przez niego wskazane, na swój koszt, ryzyko i własnym środkiem transportu.
4. Zamówienie realizowane będzie na podstawie telefonicznego zamówienia dokonanego przez Zamawiającego najpóźniej do godz. 10:00 w dniu realizacji zamówienia.
5. Pod pojęciem posiłku należy rozumieć: jeden raz w tygodniu bułkę słodką o gramaturze 100g, do tego jabłko oraz 250 ml mleka na jedno dziecko; dwa razy w tygodniu kanapkę z całej bułki z masłem i wędliną, do tego wybrane warzywo: plaster pomidora, sałaty, ogórka oraz 250 ml kompotu na jedno dziecko; dwa razy w tygodniu kanapkę z całej bułki z masłem i serem (topionym, żółtym, białym), do tego wybrane warzywo: plaster pomidora, sałaty, ogórka oraz 250 ml kompotu na jedno dziecko.
6. Wykonawca gwarantuje utrzymanie odpowiedniej temperatury i jakości przewożonych posiłków. Każda kanapka, słodka bułka winny być oddzielnie opakowane w folię spożywczą, dostarczone w pojemnikach zbiorczych stanowiących własność Wykonawcy zabezpieczających przed zgnieceniem lub innym uszkodzeniem.
7. Wykonawca jest zobowiązany do odbioru pojemników transportowych z pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu wydania posiłków dzieciom.
8. Posiłki powinny być przewożone środkiem transportu Wykonawcy przystosowanym i dopuszczonym przez Sanepid do przewozu żywności.
9. Za uchybienia ujawnione w trakcie kontroli np. Sanepidu wynikające ze świadczonej przez Wykonawcę usługi, której następstwem będą m.in. mandaty, kary odpowiada Wykonawca.
10. Przewiduje się, że w czasie realizacji zamówienia wydanych zostanie około 5 850 sztuk posiłków. Podana przez Zamawiającego przewidywana ilość przygotowywanych i dostarczanych posiłków będąca przedmiotem niniejszego postępowania jest liczbą szacunkową i w trakcie realizacji umowy może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w zależności od bieżących rzeczywistych potrzeb Zamawiającego wynikających z ilości osób objętych dożywianiem.
11. Kanapki muszą być sporządzone i wydane zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego oraz wykonane ze świeżych artykułów spożywczych, posiadających aktualne terminy ważności. Wyklucza się mięso i przetwory z puszek konserwowych. Wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnego przechowywania próbek odpowiedniej gramatury dla celów badań przez Państwową Stację Sanitarną, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
12. Dostarczane przez Wykonawcę posiłki muszą być świeże, tj. z bieżącej produkcji dziennej.
13. Wykonawca odpowiada całościowo za czystość, stan sanitarno – techniczny, sanitarno – epidemiologiczny pomieszczeń, sprzętu, technologii oraz zatrudnionego personelu.
14. Pracownicy Wykonawcy realizujący zamówienie powinni je wykonywać w odpowiednim ubraniu roboczym zgodnie z przepisami BHP i obowiązującymi normami w tym zakresie.
15. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać zaleceń Sanepidu, Państwowej Inspekcji Pracy, służb ppoż., systemu HACPP.
16. Wynagrodzenie należne Wykonawcy obejmować będzie rzeczywistą liczbę dostarczonych posiłków w danym okresie rozliczeniowym. Ustala się miesięczny okres rozliczeniowy (miesiąc kalendarzowy). Po upływie każdego miesiąca kalendarzowego Wykonawca przedstawi fakturę VAT, która będzie stanowić podstawę wypłaty wynagrodzenia. Wykonawcy będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia wyłącznie za faktycznie dostarczone posiłki.
17. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli w trakcie przygotowywania posiłków w miejscu ich produkcji wskazanym przez Wykonawcę. Wykonawca musi umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli w ww. zakresie.
18. Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem nazw firm.
19. Wykonawca w ramach świadczonej usługi zobowiązany jest do współpracy z dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku, w razie jego nieobecności z zastępcą dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.12.2016 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi cateringowe
  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się