Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Jarosław w roku 2017

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Jarosław w roku 2017. Usługa polega na dożywianiu dzieci w szkołach poprzez przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków. Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę naczyń jednorazowych wraz ze sztućcami jednorazowymi. Ilość naczyń oraz sztućców winna być dostosowana do rodzaju i ilości zamówionych posiłków.
2. Wykaz miejscowości gminy Jarosław, w których zlokalizowane są szkoły, do których Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać posiłki oraz szacunkowa liczba uczniów, którzy korzystać będą z pomocy w zakresie dożywiania.

Nazwa miejscowości Szacunkowa liczba uczniów, którzy korzystać będą
z pomocy w zakresie dożywiania
Rejon I
Szkoła Podstawowa Munina 6
Gimnazjum Munina 5
Szkoła Podstawowa Tuczempy 11
Szkoła Podstawowa Morawsko 9
Rejon II
Szkoła Podstawowa Wólka Pełkińska 29
Gimnazjum Wolka Pełkińska 9
Szkoła Podstawowa Pełkinie 6
Gimnazjum Pełkinie 5
Rejon III
Szkoła Podstawowa Makowisko 17
Gimnazjum Makowisko 7
Szkoła Podstawowa Surochów 16
Łączna ilość uczniów/ planowanych dziennie posiłków 120

3. Szacowana liczba dni nauki szkolnej w roku 2017, w których będą wydawane uczniom posiłki: 190. Szacowana liczba posiłków dziennie: 120 sztuk. Szacowana liczba posiłków w ciągu obowiązywania umowy: 22 800 sztuk.
4. Ilość i rodzaj: 3 razy w tygodniu drugie danie z kompotem (w tym przynajmniej 2 dania mięsne), 2 razy w tygodniu zupa z wkładką mięsną.
5. Jedna porcja zupy powinna mieć objętość 400 ml, ma zawierać wkładkę w postaci mięsa 50g + kromka chleba 100 g.
Uwaga: Zgodnie z obowiązującymi przepisami, do zupy każde dziecko musi otrzymać surowe warzywa lub owoce.
Ponadto Zamawiający informuje, iż zgodnie z pkt. 18 nin. SIWZ, Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za dostawę dodatków w postaci surowych owoców lub warzyw pochodzących z upraw ekologicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji dostaw ekologicznej żywności w trakcie realizacji umowy. Do Wykonawcy należeć będzie udowodnienie pochodzenia żywności. W przypadku braku wykazania przez Wykonawcę, że dostarczone dodatki pochodzą z uprawy ekologicznej (poprzez przedłożenie odpowiednich dokumentów, np. cetrtyfikatów), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 100,00 PLN za każdy taki przypadek.
6. Drugie danie o gramaturze nie mniejszej niż 400 gramów:
- ziemniaki lub zamiennik (ryż, kasza, makaron lub inne) - 200g ,
- mięso 100g - dania mięsne powinny zawierać sztukę mięsa na osobę. Podawane mięso nie może być tłuste i przerośnięte (np. stek z kurczaka, udziec z kurczaka, kotlet schabowy, bitki wołowe, gulasz, 1 raz w tygodniu ryba / kostka /,
- surówka 100g,
- kompot – 250 ml.
Drugie danie mogą stanowić: pierogi, naleśniki, kopytka, krokiety, gołąbki o wadze - 400g każdy. Drugim daniem nie może być kiszka.

7. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania co najmniej co trzy tygodnie jadłospisu z uwzględnieniem kaloryczności i gramatury dostarczanych posiłków, i dostarczenie po jednym egzemplarzu do każdej ze szkół oraz do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu. Posiłki muszą być dostarczane zgodnie z przedstawionym jadłospisem na dany dzień.
3.8. Posiłki muszą posiadać wymaganą przepisami kaloryczność, muszą być sporządzane zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i muszą byś zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie musza spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1154).
9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przygotowywał posiłki zgodnie z zalecanym modelem żywienia o charakterze prozdrowotnym poprzez:
- stosowanie tłuszczów roślinnych;
- ograniczone stosowanie tłuszczów zwierzęcych;
- umiarkowane stosowanie mięsa „czerwonego”;
- stosowanie mięsa drobiowego;
- stosowanie ryb;
- umiarkowane stosowanie jaj, cukru i soli;
- duży udział warzyw i owoców w posiłkach, w tym także nasion roślin strączkowych.
Ponadto:
- do przygotowania kompotu należy używać zarówno owoców świeżych jak i mrożonych, niedopuszczalne jest gotowanie kompotów na bazie suszu oraz używanie syropów, soków zagęszczanych i herbat granulowanych. Należy podać składniki surowcowe serwowanych kompotów.
- Surówki z min. dwóch składników (warzywa, jarzyny, owoce). Należy wyszczególnić
z czego robiona jest surówka oraz dressing (jogurt, olej słonecznikowy/rzepakowy/oliwa
z oliwek/sok z cytryny inne).
-zupy należy sporządzać na wywarze warzywno-mięsnym lub warzywnym z masłem klarowanym (wyszczególnić na czym są sporządzane). Zupy winne być gotowane z dużej ilości warzyw, z dodatkiem ziół i przypraw naturalnych oraz warzyw – np. cukinii, brokuła, kalafiora, ziemniaków, dyni, pomidorów, zielonego groszku, pora, selera i innych
10. Posiłek, sposób jego przygotowania oraz transport powinien odbywać się
z zachowaniem odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych oraz spełniać warunki określone w przepisach ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U z 2015 r. poz. 594 z późn. zm.).
11. Posiłki Wykonawca dostarczać będzie na własny koszt, samochodem służącym do przewożenia gotowych posiłków, spełniającym warunki sanitarne do transportu, zatwierdzone przez Powiatową Inspekcję Sanitarno-Epidemiologiczną, w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. Temperatura dań winna wynosić około 75 stopni Celsjusza.
12. Harmonogram dostarczania posiłków Wykonawca ustali bezpośrednio
z Dyrektorami poszczególnych Szkół. Żywienie będzie odbywać się od poniedziałku do piątku z wyłączeniem wakacji letnich, ferii świątecznych, dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od nauki w szkole, zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę w porozumieniu z Dyrektorami odpowiednich placówek szkolnych. Dostarczanie posiłków odbywać się będzie w godzinach umówionych z Dyrektorami Szkół.
13. Zamawiający nie dopuszcza powtarzalności posiłków w ciągu trzech tygodni. Posiłki muszą być urozmaicone. Muszą być wysokiej jakości zarówno co do wartości odżywczej, gramatury jak i estetyki oraz muszą uwzględniać polską tradycję kulinarną, winny uwzględniać sezonowość. Wykonawca jest zobowiązany dbać o właściwy stan dostarczanych posiłków (gorące, świeże, smaczne i estetyczne).
Uwaga: Dopuszcza się powtarzalność w zakresie kompotów, dodatków w postaci surowych warzyw i owoców oraz surówek.
14. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia posiłków w termosie zbiorczym.
15. Wykonawca, zobowiązany jest do bieżącego odbioru na własny koszt brudnych termosów, zużytych jednorazowych naczyń i sztućców oraz odpadów pokonsumpcyjnych, niezależnie od ich ilości.
Uwaga: Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego jest zobowiązany udostępnić nieodpłatnie próbki posiłków, które zostaną przedstawione do badania mikrobiologicznego żywności na koszt Wykonawcy.
16. Zamawiający wymaga, aby surowcowy uśredniony tzw. wsad do kotła umożliwiający wyprodukowanie jednej porcji gorącego posiłku o charakterze obiadu jednodaniowego był należycie oszacowany i aby uwzględniał wszystkie poniesione przy realizacji zamówienia koszty.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.12.2016 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się