Dostawa sukcesywnie w 2017 roku artykułów spożywczych, opakowań i produktów do sporządzania napojów na potrzeby baru Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu oraz okularów polaryzacyjnych do projekcji 3D

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sukcesywnie w 2017 roku artykułów spożywczych, opakowań do popcornu, do nachos i do napojów, produktów do sporządzania napojów na potrzeby baru Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu oraz okularów polaryzacyjnych do projekcji 3D.
2. Zamówienie jest realizowane w podziale na 10 części:
Część 1 zamówienia – Dostawa ziarna popcornu, tłuszczu i soli oraz mieszanki karmelowej,
Część 2 zamówienia – Dostawa nachos (chipsów trójkątnych smakowych) i sosów do nachos,
Część 3 zamówienia – Dostawa opakowań do popcornu,
Część 4 zamówienia – Dostawa opakowań do nachos (chipsów trójkątnych),
Część 5 zamówienia – Dostawa opakowań do napoju mrożonego granita,
Część 6 zamówienia – Dostawa syropów do napoju mrożonego granita,
Część 7 zamówienia – Dostawa orzeszków Crispers Felix,
Część 8 zamówienia – Dostawa opakowań do popcornu i napoju w zestawie,
Część 9 zamówienia – Dostawa napojów bezalkoholowych i wody mineralnej w butelkach oraz produktów do przygotowywania napojów bezalkoholowych z dystrybutora: syropu, gazu CO2, kubków jednorazowych, pokrywek, słomek,
Część 10 zamówienia – Dostawa okularów polaryzacyjnych „jednorazowego” użytku do projekcji 3D w systemie DepthQ na srebrnych ekranach.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach nr 1a-1j do SIWZ.
4. Zamówienie obejmuje zakup i dostawę artykułów w asortymencie i ilości określonych w opisie przedmiotu zamówienia (załączniki nr 1a-1j do SIWZ) oraz w formularzach asortymentowo – cenowych (załączniki nr 2a-2j do SIWZ).
5. Ilości artykułów spożywczych i opakowań wskazane dla poszczególnych części zamówienia są ilościami maksymalnymi przedmiotu zamówienia. Realizacja umowy następować będzie według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Zamawiającemu przysługuje prawo do niezrealizowania części zamówienia bez podania przyczyny, a Wykonawca nie będzie wnosił jakichkolwiek roszczeń co do ilości faktycznie realizowanych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
6. Ilość zamówionych artykułów, o których mowa w pkt 4 i 5 może ulec zmniejszeniu w wyniku jednostronnego oświadczenia Zamawiającego bez podania przyczyny. W przypadku zmniejszenia przez Zamawiającego ilości zamawianych produktów, Wykonawca nie będzie mógł domagać się naprawienia szkody, która została spowodowana tą zmianą i nie stwarza podstaw do żądania zmiany warunków umowy, w tym także ceny.
7. Zamawiający każdorazowo określi ilość i rodzaj artykułów przed dostawą. Dostawy będą realizowane na podstawie zamówień składanych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) lub telefonicznie z pisemnym potwierdzeniem, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem przez upoważnione do tego osoby, w ilościach, asortymencie i terminie zgodnym z zamówieniem (rozumie się przez to również dostawy w weekendy oraz zamówienia, których czas realizacji określono jako szybki).
8. Wykonawca zobowiązany jest do:
a) sukcesywnego dostarczania przedmiotu zamówienia w asortymencie i ilości zgodnej ze złożonym zamówieniem, w terminie określonym przez Zamawiającego,
b) dostarczania artykułów do baru Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu ul. Odrodzenia 9, 22-400 Zamość transportem na własny koszt i ryzyko,
c) dostarczenia artykułów I gatunku, pakowanych i przewożonych w odpowiednich warunkach zgodnie z wymogami odpowiednich przepisów. Zamawiający wymaga aby towar był wysokiej jakości, opisany, dostarczany w nieuszkodzonych opakowaniach. Każdorazowa dostawa będzie sprawdzana przez Zamawiającego pod względem jakościowym i ilościowym. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze rozbieżności pomiędzy złożonym zamówieniem a dostarczonymi artykułami Wykonawca zobowiązany jest dokonać dostawy zgodnie z treścią zamówienia w czasie nie dłuższym niż 3 dni. (Czas dostawy artykułów w przypadku ich reklamacji może ulec skróceniu. Czas dostawy artykułów w przypadku reklamacji podlega punktacji zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale XIV specyfikacji istotnych warunków zamówienia ponieważ stanowi dodatkowe kryterium oceny ofert.)
d) W przypadku, gdy świeżość artykułów budzi jakiekolwiek wątpliwości, Zamawiający ma prawo zwrotu danej partii artykułów i żądać dostawy świeżych artykułów, a Wykonawca zobowiązany jest dokonać dostawy świeżych artykułów w ilości odpowiadającej zwróconej partii artykułów w czasie nie dłuższym niż 3 dni. (Czas dostawy artykułów w przypadku ich reklamacji może ulec skróceniu. Czas dostawy artykułów w przypadku reklamacji podlega punktacji zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale XIV specyfikacji istotnych warunków zamówienia ponieważ stanowi dodatkowe kryterium oceny ofert.)
e) zapłata należności za wykonaną dostawę nastąpi przelewem na podstawie każdorazowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu odbioru artykułów bez zastrzeżeń oraz doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Kwota należności zostanie obliczona na podstawie cen jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy. Faktury będą wystawiane zgodnie z poszczególnymi zamówieniami i doręczane bezpośrednio do siedziby Zamawiającego – Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu ul. Odrodzenia 9, 22-400 Zamość. Za termin dokonania zapłaty strony przyjmują datę obciążenia kwotą należności rachunku bankowego Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.12.2016 | 15:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

 • Akcesoria kuchenne
 • Alkohole i produkty tytoniowe
 • Dania gotowe i specjalne produkty odżywcze
 • Grzyby
 • Kawa, herbata, napary
 • Mięso, drób, ryby i owoce morza
 • Nabiał
 • Napoje
 • Pieczywo
 • Produkty skrobiowe
 • Produkty spożywcze dla zwierząt
 • Przetwory owocowe i warzywne
 • Przetwory tłuszczowe
 • Przyprawy i dodatki do dań
 • Słodycze i przekąski

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się