Przygotowanie i dostawa posiłków

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków (obiadów) o gramaturze nie mniej niż 500g, smacznych i urozmaiconych, o wysokiej wartości odżywczej, dla ok. 120 osób dziennie. Wszystkie posiłki powinny być przygotowane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, w tym w szczególności z zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz z zachowaniem zasad systemu HACCP, czyli Zasad Dobrej Praktyki Higienicznej oraz Zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej. Produkcja posiłków powinna odbywać się z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji dodatkowych – konserwujących, zagęszczających, z zachowaniem reżimów dietetycznych i sanitarnych. Urozmaicenie posiłków powinno dotyczyć doboru posiłków, barwy, smaku i zapachu, konsystencji oraz sposobu przyrządzenia potraw. Nie dopuszcza się produktów typu instant, gotowych sosów i ziemniaków w proszku (typu puree). Niedopuszczalne jest dostarczanie pieczywa czerstwego lub wykazującego objawy pleśnienia, psucia, zawilgocenia. Bezwzględnie należy przestrzegać norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia i Żywności.
Wykonawca musi mieć świadomość, że dostarczane przez niego posiłki wydawane będą osobom, dla których często będzie to jedyny posiłek w ciągu dnia.

Zamawiający szacuje liczbę posiłków do dostarczenia w ramach zamówienia na 40 000 (słownie: czterdzieści tysięcy). Zamawiający jednocześnie zastrzega prawo do przerwania dostaw w każdym momencie i na każdy okres, w zależności od ilości osób objętych dożywianiem, a także z innych przyczyn, które uniemożliwią prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Spadki liczby osób objętych dożywianiem mogą wnikać z przyczyn niezależnych od Zamawiającego (np. zmiana sytuacji materialnej podopiecznych, itp.). Mimo wszystko Zamawiający szacuje, że zamówiona zostanie pełna ilość posiłków, a ewentualne niewykonania oscylować będą w granicach kilku procent.

Wykonawca zobowiązany będzie do przedkładania Zamawiającemu 10 dniowego jadłospisu na 4 dni przed pierwszym dniem dostawy w celu jego akceptacji przez Zamawiającego. W tym celu wykonawca wybierze posiłki z listy przygotowanej przez Zamawiającego.

Wykonawca powinien dołożyć starań, aby poszczególne posiłki nie powtarzały się zbyt często w kolejnych dekadówkach. W przypadku braku akceptacji jadłospisu przez Zamawiającego (np. w przypadku powtarzania się rodzajów posiłków, niezgodności z opisem przedmiotu zamówienia itp.), Wykonawca zobowiązany będzie do wprowadzenia poprawek.
Każdorazowo dziesięciodniowy jadłospis powinien zostać sporządzony przy zachowaniu następujących zasad:
- w „dekadówce” musi być ujętych minimum 6 posiłków mięsnych (z listy „posiłki mięsne” przygotowanej przez Zamawiającego),
- za posiłek mięsny zostanie uznane takie danie, w którym gramatura mięsa wynosić będzie nie mniej niż 150 g,
- danie z mięsa mielonego nie więcej niż 2 razy w miesiącu;
- zupa (z wkładką czy bez) nie będzie traktowana jako posiłek mięsny,
- dopuszcza się maksymalnie 2 zupy na „dekadówkę” z zastrzeżeniem, że w soboty i niedziele każdego miesiąca zupa może wystąpić tylko jeden raz,
- sosy/tłuszcz/okrasa dodawane do posiłków nie mogą przekraczać 10% wagi całego posiłku,

W szczególnych przypadkach Zamawiający dopuszcza, za zgodą Wykonawcy lub na jego wniosek, możliwość dokonania zmian w przygotowanym wykazie posiłków, w szczególności w przypadku, gdy proponowany nowy posiłek będzie bardziej urozmaicony i uwzględniać będzie zastrzeżenia powyżej.

Dostawa gorących posiłków będzie następować w każdym dniu, również w soboty, niedziele i święta, w dwa miejsca:
1) Około 60 posiłków powinno zostać dostarczonych na godz. 12.00 pod adres Urazka 47, 56-120 Brzeg Dolny;
2) Około 60 posiłków powinno zostać dostarczonych na godz. 12.20 do siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy (ul. Kolejowa 27a, 56-120 Brzeg Dolny), z tym, że w soboty, niedziele pod adres Zamawiającego (Rynek 18, 56-120 Brzeg Dolny).
W sytuacjach losowych, Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu dostawy i wskazanego miejsca (w obrębie miasta Brzeg Dolny).
Zamawiający dopuszcza również możliwość wcześniejszych godzin dostaw na wniosek Wykonawcy, jednak w takim przypadku Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utrzymanie temperatury posiłków w momencie ich wydawania przez Zamawiającego.

Każdy z posiłków powinien być dostarczony w pojemniku jednorazowego użytku (spełniającym wymogi sanitarne i przystosowanym do kontaktu z żywnością) zapewniającym odpowiednią temperaturę w momencie dostarczenia (tj. minimalna temperatura zupy powinna wynosić 75 stopni Celsjusza , drugiego dania 65 stopni Celsjusza, a maksymalna temperatura produktów zimnych (surówki) 15 stopni Celsjusza) oraz gotowość wydania niezwłocznie po dostawie. W celu zachowania temperatury dostarczanych posiłków Wykonawca przekaże Zamawiającemu termosy grzewcze typu bemar 1/1 g/200 (lub podobne) w ilości i wielkości niezbędnej do realizacji zamówienia, na zasadzie pełny za pusty. Przekazanie termosów nastąpi wraz z pierwszą dostawą - wraz z kolejną dostawą Wykonawca odbierze termosy pozostawione dnia poprzedniego i zostawi nowe, do czasu kolejnej dostawy, itd. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania temperatury dostarczonych posiłków. Przekazane termosy pozostają własnością Wykonawcy, który zobowiązuje się do ich niezwłocznego odebrania od Zamawiającego po zakończeniu realizacji umowy.

Wraz z posiłkiem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć niezbędne sztućce jednorazowego użytku (spełniające wymogi sanitarne i przystosowane do kontaktu z żywnością).

Posiłki powinny być przewożone transportem posiadającym zaświadczenie/decyzję SANEPID na przewóz posiłków. Sprawy związane z rozładunkiem, przenoszeniem, lokowaniem w miejscu wskazanym przez pracownika Zamawiającego oraz odbiorem i myciem przekazanych termosów są każdorazowo obowiązkiem Wykonawcy.
Pracownicy Zamawiającego zajmować się będą wyłącznie wydawaniem posiłków podopiecznym.

Dostawa (liczba dostarczonych posiłków) będzie każdorazowo potwierdzana przez przedstawiciela Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym listę posiłków przygotowaną przez Zamawiającego zawiera załącznik Nr 1 do ogłoszenia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.12.2016 | 15:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi cateringowe
  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się