Dostawa wyżywienia dla Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Oławie

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyżywienia dla chłopców w wieku od 13 do 18 lat w oparciu o zalecane normy żywienia dla dzieci opracowane przez Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dr. med. Aleksandra Szczygła w Warszawie .
2.Zadanie obejmuje przygotowywanie i dostarczanie posiłków w ilości – od 0 do 60 , nie więcej niż dla 60 wychowanków. Ilość zamawianych posiłków uzależniona będzie od ilości przebywających w danym dniu wychowanków. Zamawiający zamówi telefonicznie u Wykonawcy określoną ilość porcji posiłków do wydania do godziny 10:00 w dniu dostawy. Zastrzega się możliwość korekty ilości zgłoszonych posiłków do godz. 11:00.
Zamawiający może wymagać, aby posiłki były dostarczane i rozdzielane przez personel Wykonawcy. Dopuszcza się częściową możliwość wydawania posiłków przez pracowników Zamawiającego.Godziny i rodzaj wydawanych posiłków :a) śniadanie – dowóz 1 x dziennie w godzinach od 6.30 do 6.50b) obiad ( I danie + II danie + kompot + deser)- godzina dowozu między 12.30 a 13.15(godzina dostarczenia obiadu może ulec zmianie zgodnie z ustalonym planem lekcji i może być różna w poszczególnych dniach tygodnia)c) kolacja - dowóz 1 x dziennie w godzinach od 18.00 do 18.15. 3. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać dekadowe jadłospisy na 4 dni przed kolejną dekadą. Wszelkie zmiany w MENU sugerowane, w ramach przyjętego limitu finansowego, przez Zamawiającego- będą dla Wykonawcy wiążące. Wykonawca ma prawo do zmiany jadłospisu w trakcie jego obowiązywania po uzyskaniu zgody przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany jadłospisu.4. Wszystkie posiłki powinny być przygotowane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. 2015 r poz. 594 z późn.zm) oraz przepisach wykonawczych, w szczególności w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2015r w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach ( Dz.U. z 2015r poz. 1256).Bezwzględnie należy przestrzegać norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywności i Żywienia. Posiłki mają być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży i uwzględniać specyfikę placówki. 5. W skład posiłków muszą wchodzić warzywa i owoce wzbogacające dietę w witaminy, błonnik i sole mineralne. 6. Posiłki Wykonawca dostarczać będzie własnym transportem – pojazdem przystosowanym do przewozu posiłków dopuszczonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury potraw, przystosowanych do kontaktu z żywnością określonych w przepisach ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 171 poz. 1225 z późn. zm.)wraz z aktami wykonawczymi, rozporządzeniami Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzeniem (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r w sprawie higieny środków spożywczych ( Dziennik Urzędowy, wydanie
specjalne w języku polskim, rozdział 13,tom 34, str.319) rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r ustanawiającym ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności ( Dz.U. UE L z dnia 1 lutego 2002r) oraz opisem przedmiotu zamówienia.
Temperatura dostarczanych posiłków winna wynosić : 1) pierwsze danie : co najmniej + 75 º C, 2) drugie danie : co najmniej + 63 º C,3) potrawy podawane na zimno : + 4º C,
4) zupy mleczne, napoje gorące: co najmniej + 75º C. 7. Dostarczane artykuły spożywcze winny być w pierwszym gatunku, których termin ważności upływa nie wcześniej niż 5 dni
po dacie dostawy.8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru, reklamacja zostanie zgłoszona telefonicznie. Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na towar wolny od wad w ciągu 3 godzin, w ilościach
zakwestionowanych przez Zamawiającego.9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia całej partii przedmiotu umowy lub odrzucenia jej części w przypadku, gdy w trakcie oceny wizualnej i organoleptycznej zostanie stwierdzona zła jakość posiłków, lub gdy będą widoczne uszkodzenia spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem produktów, złymi warunkami transportowymi lub niewłaściwym stanem higienicznym środków transportu przewożącego przedmiot umowy. 10. Przedmiot umowy realizowany będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ( w tym Sanepidu) i standardami przygotowania i podawania posiłków w formie cateringowej.11. Posiłki dostarczane będą do siedziby placówki na I piętro do wydawalni w budynku Zespołu Placówek Resocjalizacyjno –
Socjoterapeutycznych w Oławie, ul. Kutrowskiego 31A , porcjowane w atestowanych jednorazowych naczyniach wraz z jednorazowymi sztućcami.
12. Wykonawca zapewnia urozmaicenie jadłospisów oraz dostosuje rodzaje podawanych potraw ( jadłospis powinien obejmować dania mięsne, pół mięsne oraz jarskie, jak również uwzględniać urozmaicenie posiłków ze względu na sezonowość i święta). Na jadłospisie winna widnieć gramatura i kaloryczność posiłków.13. Zamawiający zastrzega, że posiłki muszą spełniać następujące warunki ilościowe i jakościowe :
1) zupy co najmniej 0,5 litra na jedną osobę, która powinna być sporządzana na wywarze warzywno- mięsnym, 2) śniadanie powinno zawierać urozmaicony posiłek mleczny np. zupa mleczna, płatki śniadaniowe, kakao – co najmniej 0,4 l na jedna osobę,
14. Do śniadania i kolacji musi być dołączone urozmaicone pieczywo , tj. bułka o wadze co najmniej 0,06 kg oraz chleb jeden na czterech wychowanków oraz herbata co najmniej 0,5 litra na jedna osobę .15. Potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowane z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji dodatkowych- konserwujących, zagęszczających, barwiących lub
sztucznie aromatyzowanych. 16. W jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, okazjonalnie smażone. Do przygotowania posiłków zalecane jest stosowanie tłuszczów roślinnych ( ograniczone stosowanie tłuszczów zwierzęcych), stosowanie dużej ilości warzyw i owoców, w tym także nasion roślin strączkowych, różnego rodzaju kasz, umiarkowane stosowanie jaj, cukru i soli.17. Ważna jest estetyka potraw i posiłków.18. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwem zgodnie z normami HACCP. Personel wykonawcy powinien posiadać bieżące przeszkolenie z
zakresu BHP oraz HACCP a także aktualne książeczki zdrowia.19. Obowiązkiem Wykonawcy jest przechowywanie próbek pokarmowych ze wszystkich przygotowywanych i dostarczonych Posiłków, każdego dnia przez okres 72 godzin z oznaczeniem daty, godziny, zawartości próbki pokarmowej z podpisem osoby odpowiedzialnej za pobieranie tych próbek.
20. Dostarczanie posiłków miejsca produkcji do pomieszczenia dystrybucji Zespołu Placówek Resocjalizacyjno- Socjoterapeutycznych w Oławie realizowane będzie przez Wykonawcę na jego koszt.21. Przewidywana łączna ilość dostarczanych posiłków w zakresie realizacji zamówienia wynosi nie więcej niż 33 200 posiłków w tym : śniadań – 11 200 szt. obiadów – 10 800 szt. kolacji – 11 200 szt.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.12.2016 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się