Sukcesywne dostawy środków czyszczących i myjących, detergentów do zmywarek, artykułów gospodarstwa domowego i higienicznych oraz sprzętu do sprzątania dla Uzdrowiska Lądek-Długopole SA

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są: Sukcesywne dostawy środków czyszczących i myjących, detergentów do zmywarek, artykułów gospodarstwa domowego i higienicznych oraz sprzętu do sprzątania dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S. A. w podziale na 7 części w ilości i asortymentach określonych w załącznikach nr 1a – 1g do SIWZ.
2. Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania zawarte w ustawie z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2011, Nr 63 poz. 322 ze zm.) oraz rozporządzeń wydanych na jej podstawie.
3. Wszystkie produkty powinny posiadać etykiety w języku polskim wraz z instrukcją użycia i bezpieczeństwa ich stosowania oraz datą przydatności ich stosowania (jeżeli dotyczy).
4. Warunki dostaw przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia winien być dostarczany do obiektów Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. do magazynów położonych w budynkach w
• Lądku Zdroju:
o Dom Zdrojowy, ul. Orla,
o „Dyrekcja” ul. Wolności 4,
o „Jubilat” ul. Wolności 4a ,
o „Jan” ul. Paderewskiego 7,
o „Wojciech” pl. Mariański 13,
o „Adam” ul. Wolności 2,
o Wydział Budowlany, Pl. Mariański 14a;
• Długopolu Zdroju
o „Mieszko” ul. Zdrojowa 8,
o „Karol” ul. Zdrojowa 16,
o „Dąbrówka” ul. Wolna 4,
transportem Wykonawcy i na jego koszt do godziny 14.00 w dni robocze Zamawiającego. Dostawy odbywają się po pisemnym zamówieniu (faks, e – mail) ilości oraz asortymentu przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do jednej dostawy każdego miesiąca, w ciągu 8 dni od dnia otrzymania zamówienia. Ewentualne zmiany dotyczące zamówienia i terminu jego dostawy mogą odbywać się w formie telefonicznej.
5. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że przedmiot zamówienia będzie wolny od cech powszechnie uznawanych za wady jakościowe. Dostarczone towary powinny być nie później niż w połowie terminu przydatności do użycia oznaczonego na opakowaniu – jeżeli dotyczy.
6. Opakowanie i oznakowanie dostawy: Produkty powinny być pakowane w opakowania jednostkowe. Produkty muszą być dostarczane w nienaruszonych oryginalnych opakowaniach.
Przedmiot zamówienia dostarczany będzie w sposób gwarantujący zachowanie najwyższej jakości produktu.
7. Zamawiający informuje, że ilości i asortyment podane w formularzach cenowych są jedynie szacunkowymi i mogą ulec zmianie w czasie trwania umowy w zależności od rodzaju i ilości przyjmowanych kuracjuszy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania przesunięć ilościowych między poszczególnymi pozycjami asortymentu, z zastrzeżeniem, że łączna wartość dostaw nie może przekroczyć całkowitej wartości oferty Wykonawcy. Zamawiający gwarantuje zamówienie co najmniej 50% ilości asortymentu określonego w formularzach cenowych – załączniki od 1a do 1g.
8. Zamawiający gwarantuje wykorzystanie co najmniej 70% wartości umowy na podstawie załączników nr od 1a do 1g, pozostałe 30% zostanie opcjonalnie zakupione w razie zajścia takiej potrzeby i w zakresie określonym przez Zamawiającego, do granicy pełnego wykorzystania wartości umowy. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze w przypadku nie zamówienia 30% ilości asortymentu.
9. W przypadku dostawy towarów o nienależytej jakości Wykonawca będzie zobowiązany do jego wymiany na produkt zgodny z wymaganiami określonymi w formularzach cenowych od 1a do 1g w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji od Zamawiającego.
10. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów „równoważnych”, umożliwiających uzyskanie efektu, który sobie założył i opisał w SIWZ przy ich zastosowaniu.

Badając równoważność Zamawiający będzie brał pod uwagę następujące elementy:
1. Dla części 1, 2 i 5:
• to samo zastosowanie i zakres działania;
• wydajność produktów (stężenie roztworu roboczego);
• wymagane środki ochrony indywidualnej (nie wyższe niż określił Zamawiający w SIWZ).
2. Dla części 3, 4, 6 i 7:
• to samo przeznaczenie;
• te same parametry (długość, wysokość, szerokość, pojemność, waga – jeśli dotyczy);
• materiał, z którego jest wykonany o takich samych właściwościach jakie wymagał Zamawiający;
• kompatybilność z asortymentem, który Zamawiający zakupił wcześniej.

Oferowane produkty muszą być równoważne jakościowo tym podanym w SIWZ. Jeżeli Wykonawca zaoferuje produkt równoważny, zobowiązany jest wykazać, że zaoferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz dostarczyć wraz z ofertą:kartę charakterystyki lub kartę techniczną lub inny dokument potwierdzający spełnianie warunków
Równoważność danego produktu będzie badana na podstawie porównywania kart charakterystyki lub karty technicznej lub innego dokumentu.

11. Wszystkie produkty muszą posiadać niezbędne dokumenty badań i dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty, w tym atesty, dopuszczenia do kontaktu z żywnością, wymagane przepisami mającymi zastosowanie, wystawione przez akredytowane jednostki certyfikujące. Wykonawcy zobowiązani będą do przekazania na każde żądanie Zamawiającego kopii tych dokumentów.
12. Wymagania stawiane Wykonawcy:
a) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy;
b) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy;
c) Wykonawca określi numery telefonów kontaktowych i numerów faks oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia;
d) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia;
e) Wykonawca powinien przeprowadzić szkolenie pracowników w zakresie sposobu przygotowania i stosowania roztworów i koncentratów oraz przeznaczenia poszczególnych preparatów (dotyczy części 1 i 5 wg zał. nr 1a i 1e);
f) Przy pierwszej dostawie wszystkie preparaty muszą być uzupełnione o schematy i opisy niezbędne do sporządzenia planu higieny oraz atesty dopuszczające do stosowania w obiektach zbiorowego żywienia (dotyczy części 1 i 5 wg zał. nr 1a i 1e);
g) Wykonawca przed podpisaniem umowy jest zobowiązany dostarczyć aktualne karty charakterystyki dotyczy asortymentu określonego w części 1, 2, 4, 5 wg zał. nr 1a, 1b, 1d i 1e oraz do ich aktualizacji w trakcie trwania umowy.
13. Wyłoniony Wykonawca w terminie określonym w umowie będzie zobowiązany do:
a) bezpłatnego zamontowania na czas realizacji zamówienia:
- dozowników do zmywarek - szt.8. (dotyczy części 5 wg zał. nr 1e).
- 20 stacji dozowania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w Lądku Zdroju i Długopolu Zdroju. Wymagania: STACJA DOZUJĄCA FIRMY BUZIL lub równoważna, na cztery chemie HN. Urządzenie dozujące na 4 środki chemiczne, przepływ 16l/min.
Montaż i koszty związane z montażem pomp oraz szkoleniem z zakresu stosowania chemii profesjonalnej oraz obsługi stacji dozowania ponosi Wykonawca. (dotyczy części 1 wg zał. nr 1a)
b) bezpłatnej dostawy pojemników na ręczniki jednorazowe z gilotynowym systemem dozowania w ilości 6 szt.; (dotyczy części 4 wg zał. nr 1d).
c) bezpłatnej dostawy dozowników na mydło w piance (w ilości 6 szt.) dostosowany do wkładów poz. 7 formularz cenowy nr 1a (dotyczy części 1 wg zał. 1a)
d) bezpłatnej dostawy pustych oryginalnych butelek z rozpylaczem (w ilości 30 szt.) przeznaczonych do produktu gotowego do użycia z poz. 9 formularza cenowego nr 1a (dotyczy części 1 wg zał. 1a). Na butelce powinna być oryginalna naklejka w języku polskim z nazwą produktu i opisem stosowania.
e) bezpłatnej dostawy pustych oryginalnych butelek z rozpylaczem (w ilości 30 szt.) przeznaczonych do produktu gotowego do użycia z poz. 1 formularza cenowego nr 1a (dotyczy części 1 wg zał. 1a). Na butelce powinna być oryginalna naklejka w języku polskim z nazwą produktu i opisem stosowania.
Zakres zamówienia zawiera się w kwoce powyżej 30 tys. euro, a poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, pz. 2164 ze zm.) zwana dalej Pzp.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.10.2016 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii AGD z ostatnich 10 dni.