Dostawa artykułów gospodarstwa domowego

» Opis zapytania

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów gospodarstwa domowego, tj. pralek, chłodziarek i chłodziarko-zamrażalek, wymienionych w załączniku nr 2 do SIWZ, zwanych dalej „urządzeniami”. Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji (produkcja w latach 2015-2016), posiadać stosowne certyfikaty i aprobaty dopuszczające urządzenia do sprzedaży i użytkowania na terenie RP oraz spełniać wymagania Zamawiającego określone w SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny urządzeń.
2) Zakres zamówienia obejmuje: zakup urządzeń wraz z transportem, rozładunkiem i wniesieniem w miejsce wskazane przez Zamawiającego, a także zapewnienie bezpłatnego serwisu technicznego w okresie gwarancji.
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
4) Zamówienie winno być zrealizowane w maksymalnym terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy. Termin realizacji zamówienia stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert – w przypadku zaoferowania krótszego niż maksymalny dopuszczalny termin realizacji zamówienia, oferta Wykonawcy otrzyma dodatkowe punkty, zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. XI SIWZ.
5) Adresy dostaw zawiera załącznik nr 2 do wzoru umowy, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.
6) Wymagany minimalny termin gwarancji na oferowane urządzenia – nie krótszy niż 24 miesiące. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dacie podpisania Protokołu Odbioru. Termin gwarancji stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert – w przypadku zaoferowanie dłuższego niż minimalny wymagany termin gwarancji, oferta Wykonawcy otrzyma dodatkowe punkty, zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. XI SIWZ.
7) Minimalny termin płatności: 14 dni. Termin płatności stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert – w przypadku zaoferowanie dłuższego niż minimalny wymagany termin płatności (nie dłuższego jednak niż 30 dni), oferta Wykonawcy otrzyma dodatkowe punkty, zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. XI SIWZ.
8) Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.10.2016 | 11:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii AGD z ostatnich 10 dni.