Dostawa urządzeń chłodniczych, w podziale na pakiety

» Opis zapytania

1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa urządzeń chłodniczych ich instalacja, uruchomienie oraz instruktaż w zakresie obsługi;
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń, w zakresie poszczególnych części zamówienia, zwanych dalej Pakietami od 1 do 3 został określony w Formularzach wymaganych warunków technicznych, które stanowią odpowiednio Załączniki nr 2.1-2.3 do SIWZ.
Pakiet 1 - dostawa chłodziarko zamrażarek, liczba szt.: 17 szt.
Pakiet 2 - dostawa chłodziarki, liczba szt.: 1 szt.,
Pakiet 3 dostawa zamrażarki, liczba szt.: 1 szt.
3.Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:
1)uzgodnienie terminu dostawy z przedstawicielem Użytkownika, ( adres dostawy i telefon znajduje się we wzorze protokołu odbioru stanowiącego załącznik nr 3 do umowy )
2)dostawa przedmiotu zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego;
3)instalacja – rozumiana jako rozpakowanie, montaż sprzętu, podłączenie do mediów (o ile dotyczy) oraz uruchomienie sprzętu i sprawdzenie poprawności jego działania;
4)przeprowadzenie instruktażu w zakresie obsługi;
5)wywiezienie i utylizacja opakowań, o ile Zamawiający nie postanowi inaczej. Zamawiający nie ma obowiązku przechowywania oryginalnych opakowań po dostarczonym przedmiocie umowy;
4.przekazanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu (Użytkownikowi), potwierdzone Protokołem odbioru, sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.10.2016 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii AGD z ostatnich 10 dni.