Realizacja projektu pn. W przyjaznej szkole miło spędzamy czas polegająca na doposażeniu oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Dębowa Łąka

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja i doposażenie oddziałów przedszkolnych, zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w miejscowościach Dębowa Łąka, Łobdowo oraz Wielkie Radowiska w gminie Dębowa Łąka. W skład zamówienia wchodzi wyposażenie pomieszczeń, z których korzystają dzieci oraz personel poprzez dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia oraz instalację w szczególności: mebli kuchennych gotowych do ustawienia oraz wyposażenia kuchennego, zabawek i tablic, rolet okiennych wraz z zawieszeniem, stołów, krzeseł, szaf, szafek, regałów, biurek i innych mebli gotowych do ustawienia, oraz innego wyposażenia, elektrycznego sprzętu AGD. Przedmiotowe postępowanie zostało podzielone na 3 części. Część nr 1 - Wyposażenie w meble kuchenne i przedszkolne, w sprzęt kuchenny oraz rolety. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 7.1. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Część nr 2 - Wyposażenie przedszkoli w zabawki i tablice. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 7.2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Część nr 3 - Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w elektryczny sprzęt AGD. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 7.3. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wymagania stawiane Wykonawcy: Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko, w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany zagwarantować we wskazanym miejscu rozładunek i ustawienie dostarczonego gotowego do ustawienia wyposażenia. Za dzień wykonania zobowiązań umownych uważa się dzień, w którym podpisany zostanie Protokół odbioru bez zastrzeżeń. Wykonawca winien udzielić gwarancji jakości bez ograniczeń jej zakresu na okres minimum 24 m-cy na wszelkie wyposażenie oprócz zabawek i pomocy dydaktycznych licząc od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego. W sytuacji, gdy gwarancja udzielona przez producenta jest dłuższa od gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, obowiązuje gwarancja producenta. Do wyrobów AGD obowiązuje gwarancja producenta. Parametry techniczne określone w Specyfikacji technicznej wyposażenia (Załączniki Nr 7.1, 7.2, 7.3 do SIWZ) stanowią wymagania minimalne, które musi spełniać oferowane wyposażenie. Wykonawca może zaoferować wyposażenie o lepszych parametrach technicznych. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazano patenty, znaki towarowe, pochodzenie określające parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyposażenie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i art. 7 ustawy Pzp, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać cechy jakościowe i technologiczne co najmniej takie, jakie zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz muszą posiadać stosowne atesty i certyfikaty. W przypadku użycia w dokumentacji Zamawiającego nazw własnych lub typów materiałów i urządzeń Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego i jakościowego. W przypadku, gdy w opisie wskazana została nazwa handlowa lub znak towarowy materiału, urządzenia technicznego lub elementu wyposażenia, to charakteryzujące tak opisany materiał, urządzenie, sprzęt lub element wyposażenia, parametry i cechy techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych. Wszystkie materiały użyte do realizacji niniejszego zamówienia muszą spełniać wymogi techniczne i jakościowe dla tego typu wyrobów. Wymagania w zakresie innych cech: wyposażenie musi być fabrycznie nowe (rok produkcji min. 2013), musi posiadać certyfikaty bezpieczeństwa i deklaracje zgodności producenta, urządzenia elektryczne muszą posiadać instrukcję obsługi oraz dokumenty gwarancyjne w języku polskim, do wszystkich urządzeń należy dołączyć wszelkie kable niezbędne do ich prawidłowego użytkowania. W wypełnionej tabeli w Formularzu cenowym (Załączniki Nr 1.3 do SIWZ) Wykonawca zobowiązany jest podać producenta i model oferowanego wyposażenia (na dodatkowej stronie). Zamawiający ma prawo zwrócić się do producenta oferowanego przez Wykonawcę sprzętu w celu weryfikacji, czy oferowany sprzęt spełnia warunki specyfikacji technicznej. Wybrany oferent przed podpisaniem umowy przedstawi do zatwierdzenia przez Zamawiającego próbnik kolorystyczny: tkaniny tapicerskiej, płyty meblowej oraz stelażu. Ze względu na niebezpieczeństwo przypadkowego zdarzenia losowego z udziałem dzieci podczas prac montażowych, Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia rejonu wykonywanych prac oraz do prowadzenia robót w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu dzieci, pracowników szkół, użytkowników oraz zatrudnionych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i ppoż. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w podziale na zadania: Część nr 1 - Wyposażenie w meble kuchenne i przedszkolne oraz w sprzęt kuchenny. Część nr 2 - Wyposażenie przedszkoli w zabawki i tablice. Część nr 3 - Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w elektryczny sprzęt AGD. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia lub na wybrane części. Płatność za zrealizowane dostawy odbywać się będzie zgodnie z treścią postanowień Projektu umowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany do dostawy przedmiotu zamówienia zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Specyfikacji technicznej wyposażenia do: Zespołu Szkół w Dębowej Łące, 87-207 Dębowa Łąka, do Szkoły Podstawowej w Łobdowie, do Szkoły Podstawowej w Wielkich Radowiskach, 87-207 Dębowa Łąka . Zamówienie w całości będzie realizowane zgodnie z prawem polskim.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.11.2014 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże
  • Akcesoria biurowe
  • Meble
  • Zabawki

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się