Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla Szkoły Filialnej nr 2 w Markowej

» Opis zapytania

1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Poprawa jakości i efektywności nauczania w Szkole Filialnej nr 2 w Markowej poprzez jej rozbudowę i nadbudowę oraz wyposażenie w materiały dydaktyczne i sprzęt ICT” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego Priorytet VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne. 1.2. Miejscem realizacji zamówienia jest Szkoła Filialna nr 2 w Markowej, Markowa 1127, 37-120 Markowa. 1.2. Miejscem realizacji zamówienia jest Szkoła Filialna nr 2 w Markowej, Markowa 1127, 37-120 Markowa
1.3. Zamawiający dokonuje podziału zamówienia na trzy części:

CZĘŚĆ I – dostawa wyposażenia
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, dotyczący Części nr I zamówienia określa dołączony do SIWZ załącznik nr 6 a.

CZĘŚĆ II - dostawa sprzętu ogrodniczego i do utrzymania czystości
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, dotyczące Części nr II zamówienia określa dołączony do SIWZ załącznik nr 6 b.

CZĘŚĆ III - dostawa pomocy dydaktycznych
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, dotyczące Części nr III zamówienia określa dołączony do SIWZ załącznik nr 6 c.


1.4. Przedmioty zamówienia z części. I, II i III:
a) są fabrycznie nowe, wolne od wad,
b) są zgodne z opisem w załączniku 6 a, 6 b i 6 c do SIWZ.
c) są wolne od obciążeń prawami osób trzecich,
d) posiadają atesty, certyfikaty, świadectwa jakości, deklaracje zgodności obowiązujące na terenie UE . Ponadto muszą być dopuszczone do stosowania w szkole , dostosowane do dzieci w wieku 6-9 lat i spełniać wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz zgodne z obowiązującymi normami. (Wyżej wskazane dokumenty należy dostarczyć do zamawiającego w dniu dostawy towarów)
e) posiadają niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim
f) posiadają gwarancję jakości zadeklarowaną przez oferenta w Formularzu Ofertowym.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

1.5. Wykonawca musi zapewnić na koszt własny i ryzyko załadunek, transport, rozładunek dostarczonych materiałów i urządzeń w pomieszczeniu wskazanym przez dyrektora placówki. W przypadku wyposażenia i sprzętu wymagającego montażu, złożenia, Wykonawca zobowiązany jest dokonać montażu, złożenia dostarczonego wyposażenia we wskazanym miejscu, przy czym datą odbioru będzie przekazanie kompletnego złożonego lub zamontowanego wyposażenia i sprzętu.
1.6. Dostawy nastąpią w godzinach od 8.00 do 14.00. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić przedstawiciela Zamawiającego z dwudniowym wyprzedzeniem o terminach dostawy.
1.7. Określony w załączniku nr 6 SIWZ opis przedmiotu zamówienia podano dla wyznaczenia standardu (parametrów, funkcjonalności). Zamawiający informuje, że wskazanie nazw zwyczajowych w zamieszczonych elementach opisu zamówienia służy wyłącznie określeniu cech technicznych i jakościowych. Wykonawcy dostawy przysługuje prawo zastąpienia produktów wskazanymi w siwz na inne produkty o co najmniej równoważnych parametrach technicznych przy uwzględnieniu wymagań określonych przez Zamawiającego (minimum, maksimum, waga, rozmiar itp.). Wykonawca proponujący materiały i urządzenia zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie możliwości ich zastosowania w realizacji przedmiotu zamówienia pod każdym względem (w tym: właściwości, wymiarów, ciężaru, efektywności wykorzystania w trakcie pracy z dziećmi). Ilekroć w niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia został określony przez wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia itp. Intencją Zamawiającego było przedstawienie „typu” towaru spełniającego wymagania Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
1.8. W przypadku, gdy Zamawiający w opisie technicznym wskazuje dopuszczalny zakres tolerancji lub zakres wymaganych parametrów technicznych – parametry oferowanej dostawy winny mieścić się we wskazanych przez Zamawiającego zakresach.
1.9. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca udziela Zamawiającemu:
a) W zakresie Części nr I: minimum 12 – miesięcznego okresu gwarancji
b) W zakresie Części nr II: minimum 24 - miesięcznego okresu gwarancji
c) W zakresie Części nr III: minimum 12 – miesięcznego okresu gwarancji

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.09.2016 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • AGD Duże
  • Meble

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii AGD z ostatnich 10 dni.